Годишник на общините в България 2002

VRC32 Община Роман 

Област Враца

Кмет: Вълчо Маринов

Общински съветници по пол и образование

Общо
В т. ч. висше
В т. ч. средно
Общо
13
11
2
Мъже
9
7
2
Жени
4
4
0

Разпределение на мандатите в общинския съвет

1) К-я: БСП, БКП-ГД, КП, ПКЕкогл, БЗС-АС, БББ и СО
2) К-я: СДС и БЗНС
3) П-я: ЕвроЛев
4) Други

Община Роман е разположена в северозападна България. От 1897 г. град Роман е гара на железопътната линия София-Варна. Средната надморска височина на общината е 335,5 м. Най-голямата река която протича през територията на общината е Искър.

Територията на общината е най-слабо заселена спрямо съставните на областта общини. Гъстотата е 26,6 души/кв.км.
Основни показатели (2001)
Населени места – брой

13

Кметства – брой

11

Територия – кв. км.

301.5

Дял обработваема земя - %

39.9

Население – брой

8008

Мъже

3969

Жени

4039

Очаквана продължителност на живота – год.

71.1

Население с образование над средното – %

8.2

Икономически активно население – брой

3101

Домакинства – брой

3308

Жилищна площ на домакинство – кв. м.

65.9

Коефициент на заетост – %

16.6

Дял на заетите в селското стопанство – %

3.2

Дял на заетите в индустрията – %

37.5

Дял на заетите в услугите – %

59.3

Коефициент на безработица – %

30.3

Учащи – брой

1014

Общински бюджет – хил. лева

2131

Дял на собствените приходи – %

6.3

Плътност на пътната мрежа – км./100 кв. км.

51.1

 

На територията на общината са концентрирани 3,2% от работната сила на областта. В подредбата по низходящ ред на коефициентите на заетост, общината заема 4 място, а по равнище на безработица 7 място, от общо 10-те общини в областта.

Територията на общината съставлява 8,3% от общата територия на областта, а обработваемата земеделска земя 5,3% от тази на областта. Делът на обработваемата, в общата площ на земеделската земя за общината е 61,7%, като за областта той е около 84%.

Броят на заетите в аграрния сектор за общината е 1,6% от този за областта, а за секторите на индустрията и услугите, тези стойности са съответно 1,8 и 3,1%. По брой на заетите, водещи за общината са: АД "Метизи" (Преработ. промишл.) и ООД "Ескусиана-96" (Преработ. промишл.).

Демографски процеси 1992 - 2001