Годишник на общините в България 2002

HKV32 Община Тополовград 

Област Хасково

Кмет: Данчо Трифонов

Общински съветници по пол и образование

Общо
В т. ч. висше
В т. ч. средно
Общо
17
15
2
Мъже
13
11
2
Жени
4
4
0

Разпределение на мандатите в общинския съвет

1) П-я: БСП
2) П-я: СДС
3) К-я: ВМРО-БНД

4) Други

Община Тополовград е разположена в южна България. На юг в участъка при с.Присадец граничи с Турция. Общината заема северните склонове на Сакар планина и част от Тунджанската долина. Средната надморска височина е 265.4 м. Общината е богата на полезни изкопаеми - уран, редки метали, оловно-цинкова руда, мрамор, гранити, благородни метали.

Основни показатели (2001)
Населени места – брой

21

Кметства – брой

7

Територия – кв. км.

710.9

Дял обработваема земя - %

47.8

Население – брой

15067

Мъже

7550

Жени

7517

Очаквана продължителност на живота – год.

70.8

Население с образование над средното – %

6.1

Икономически активно население – брой

5883

Домакинства – брой

6437

Жилищна площ на домакинство – кв. м.

53.5

Коефициент на заетост – %

9.1

Дял на заетите в селското стопанство – %

12.5

Дял на заетите в индустрията – %

24.6

Дял на заетите в услугите – %

62.9

Коефициент на безработица – %

24.5

Учащи – брой

1479

Общински бюджет – хил. лева

2979

Дял на собствените приходи – %

10.9

Плътност на пътната мрежа – км./100 кв. км.

33.2

 

Населението е с влошена възрастова структура (69,9% коефициент на възрастова зависимост). Територията на общината е слабо заселена. Гъстотата е 21,2 души/кв.км.

На територията на общината са концентрирани 4,7% от работната сила на областта. В подредбата по низходящ ред на коефициентите на заетост тя заема 9 място, а по равнище на безработица 2 място от общо 11-те общини в областта.

Територията й съставлява 12,8% от общата територия на областта, а обработваемата земеделска земя 14,3% от тази на областта. Делът на обработваемата, в общата площ на земеделската земя е 78,4%, като за областта той е около 75%. Броят на заетите в аграрния сектор е 6% от този за областта, а за секторите на индустрията и услугите, тези стойности са съответно 1,2 и 2,5%. Една от най-големите фирми в общината е ООД "АгроСакар" (Селско, ловно и горско стоп-во).

Демографски процеси 1992 - 2001