Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

В Община Годеч има голям брой деца и ученици с различни увреждания, което поражда необходимостта от създаването на Консултативен център, който да предоставя образователни, психологически, логопедични и диагностични услуги, тъй като общообразователните училища не разполагат с необходимите специалисти. Само в учебните заведения в гр. Годеч, където учат около 650 деца, официално регистрираните деца с различни увреждания (речеви нарушения и лека и умерена умствена изостаналост), са 37.

В Годеч съществува и специално училище за деца с увреждания, където в момента учат над 80 деца от Софийска област. В училището има добри специалисти за предоставяне на интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности, но липсва подходяща материална база, която би могла да се ползва и от други нуждаещи се деца от цялата община.

Друг проблем, който затруднява полагането на специални грижи и работа с деца с увреждания, е нагласата на родителите и психологическата бариера пред тях да признаят, че децата им имат някакъв вид увреждане и съответно се нуждаят от специфични грижи по отношение на обучението им. Това още повече затруднява оказването на професионална помощ на тези деца.

Практика

На територията на Община Годеч не съществуваше център за подпомагане на интегрираното обучение на деца и ученици със специални образователни потребности, а броят им всяка година нараства. За да предложи решение на този проблем, проектът си постави за цел да създаде Консултативен център за работа с деца, който да предоставя образователни, психологически, логопедични и диагностични услуги на деца с увреждания. В Центъра се предлага нов подход, който включва индивидуална и групова работа с децата, психологическа подкрепа на родителите при вземане на решение за избор на обучение на детето им, методическа помощ на учители от масовите училища в работата им с тези деца. Тези дейности подпомогнаха развитието и усъвършенстването наличните способности на децата с увреждания и създадоха възможности за тяхната социална реализация и интеграция в обществото.

Консултативният център се изгради в сградата на читалището, в центъра на град Годеч. Оборудваха се 2 специализирани кабинета, съгласно специфичните нужди и естеството на работа с децата. Сформира се екип от психолог, логопед, специален педагог, социален педагог и юрист, който предоставяше образователни, психологически, консултативни и диагностични услуги на деца и ученици; консултираше и оказваше методическа помощ на учители и възпитатели, съветваше родители; провеждаха се индивидуални и групови занимания с децата. Към центъра се създадоха клуб по интереси, клуб по народни танци и спортен клуб. В резултат на тези инициативи в Годеч са налице нови и интересни форми за ангажиране на свободното време на 45 деца от общината.

Предоставени са над 17 образователни, 78 психологически консултации на деца от целевата група, деца с девиантно поведение, родители, учители и обществени възпитатели и 130 логопедични консултации;

Предоставени са над 10 образователни консултации и съдействие на 4 ученика с обучителни трудности;

Предоставени са психологични консултации на 6 деца с умствена изостаналост, 8 с девиантно поведение, съвети на 3 учителя, 4 родители и обществени възпитатели.

Резултати

- Създаден и работещ е единственият по рода си Консултативен център за работа с деца със специални образователни потребности в град Годеч;

- Повишена е информираността и разбирането на родителите и учителите към съществуващите проблеми на образованието на деца със специални образователни потребности;

- Подобрени са възможностите за социална интеграция и реализация на деца и ученици със специални образователни потребности.

- За първи път родители и учители работят заедно за компенсиране и коригиране на съответните увреждания на децата.

Иноватор: Велин Иванов
Дата на публикация: 18 юли 2006
Номинации: 5
Велин Иванов

Годеч -

Tel:(0729) 23 68
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com