Фондация за реформа в местното самоуправление
СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г.

Обучителен курс

СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ.
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г. ПО ЛИНИЯ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ


ПрограмаПърви ден

09.00 – 09.30

Представяне на целите на обучението

Представяне на участниците в обучителния модул

09.30 – 11.00

Панел I: Европейският съюз, процесът на разширяване и прилагане на общоевропейските политики и действие на финансовите инструменти

Занятие 1

Европейския съюз:

- История

- Политики за развитие за периода 2007 – 2013 г.

Въпроси и дискусия


11.00 – 11.30
Кафе пауза

11.30 – 13.00

Занятие 2

Финансови инструменти на Европейския съюз·-

същност, цели и приоритети на финансовите инструменти на ЕС (взаимовръзка с целите на ЕС)

програмен период 2007 – 2013 г.

Въпроси и дискусия


13.00 – 14.00

Обeдна почивка


14.00 – 15.30

Панел II:

България в рамките на Европейския съюз: взаимовръзка на националните политики с общоевропейските. Предприсъединителен процес и финансови инструменти

Занятие 3

Кратък преглед на процеса на присъединяване на България: преговорен процес, законодателни, административни и институционални промени

Ангажименти на България като пълноправна страна членка на ЕС

Въпроси и дискусия


15.30 – 16.00

Кафе пауза

16.0 - 17.00

Занятие 4

Процесът на програмиране в Европейския съюз и в България

- Задължителни елементи от процеса на програмиране

- Процес на планиране и програмиране в България – в контекста на бъдещото членство на страната ни в ЕС

- Основни документи, които България разработва и цялостна логика и взаимовръзка между плановите и програмните документи

Въпроси и дискусия


17.00

Приключва първият обучителен денВтори ден

09.30 – 11.00

Панел III: Стратегическите програмни и оперативни документи на България в контекста на членството на страната ни в ЕС

Занятие 5

- Национална стратегическа референтна рамка

- Национален план за развитие 2007 – 2013 г.

- Национална програма за реформи 2006 – 2009 г.

- Оперативните програми

Въпроси и дискусия


11.00 – 11.30

Кафе пауза


11.30 – 13.00

Занятие 6

Цялостна логика и взаимовръзка между националните стратегически, планови и програмни документи и общоевропейските политики

Въпроси и дискусия


13.00 – 14.00

Обяд


14.00 – 15.30

Панел IV: Оперативните програми на България

Занятие 7

Оперативни програми на България

- Съдържание и особености на Оперативните програми на страната ни

Въпроси и дискусия


15.30 – 16.00

Кафе пауза

16.00 - 17.00

Занятие 8

Национална оперативна програма "Регионално развитие"

Оперативна програма "Административен капацитет"

Оперативна програма "Насърчаване на конкурентноспособността на българската икономика"

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Въпроси и дискусия


17.00

Приключва вторият обучителен денТрети ден

09.30 – 11.00

Панел IV: Оперативните програми на България

Занятие 9

Национален стратегически план за развитието на селските райони

Въпроси и дискусия


11.00 – 11.30

Кафе пауза


11.30 – 13.00

Занятие 10

Проектите, съ-финансирани по линия на Структурните фондове (Оперативните програми):
особености, изисквания, управление

Въпроси и дискусия


13.00

Приключва третият обучителен ден


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]