Фондация за реформа в местното самоуправление
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Цели: да се информират за спецификата на връзките с обществеността като теория, технология и практика, както и да се формират умения за осъществяване на ефективна комуникация с вътрешни публики на компаниите, с външни публики, с медиите, с организации със стопанска и нестопанска цел.

Хорариум: 24 академични часа

Анотация: Дава се информация как да се разработи ПР стратегия или комуникационна програма, как да се реализира комуникация чрез и в медиите, да реализира релевантна и ефективна комуникация вътре в корпорацията/организацията, да подготвя и осъществява промоции като част от продуктовия ПР, да подготвя пресконференции, брифинги и медийни участия като елементи от практиките в корпоративния и персоналния ПР.

Тематичен план:

Връзки с обществеността - специфично проявление частния бизнес, институциите и различните власти.

Корпоративният имидж на компаниите. Дефиниране на понятието. Изготвяне на програма и план за изграждане и подобряване на корпоративния имидж. Търсене на консултантски фирми при изграждането му.

Компанията и нейните публики. Вътрешни публики. Критерии за дефиниране на публиките. Определяне на публиките. Работа с другите отдели в компанията.

Връзки с обществеността. Външни публики. Определяне на публиките и на деловите среди. Публиките и техните мнения. Обществено мнение. Дефиниции. Специфика на външните публики на компаниите, корпорациите и сдруженията. Контакти с местната власт, с културните и образователните институции, с изпълнителната и законодателната власт.

Медиапланиране. Видове медии (вестници, списания, радио, телевизия - ефирна, кабелна, сателитна, интернет). Специфика. Планиране и програмиране. Процедури. Стратегии. Създаване и ръководене на собствени медии.

Мониторинг. Преглед на публикациите в медиите. Анализ на материалите. Изготвяне на нюз летър и архив.

Технология на връзките с обществеността. Изготвяне на материали за пресата: интервю, статия, репортаж и др. Проучване на тарифи за публикации. Проследяване на публикациите, копирайт.

Пресконференция. Подготовка, организация и провеждане на пресконференция. Медиапапка. Информиране на медиите. Разпределяне на ролите. Подготовка на експозе.

Лобизъм. Връзките с обществеността и лобизмът. Работа с институциите, създаване и поддържане на контакти с правителствени, неправителствени организации, с организации на европейско и световно равнище, с фондации. Бариери на ефективен пъблик рилейшънс и преодоляването им.

Връзките с обществеността в кризисни и критични ситуации. Дефиниране на криза. Ефективна комуникация в кризисна ситуация. Организиране и функциониране на информационен център на мястото на кризата, инцидента, критичната точка.

Връзките и обществеността и публичното говорене. Речи и говорителски бюра. Изготвяне на апели и послания.

ПР-стратегия. Дефиниране на понятието. Изготвяне, реализация и анализ.Норми и стандарти:

Участници в курса ще могат:

  • да покрият стандартите за писане на текстове от гледна точка на ПР (обяви, рекламни материали, прес съобщения, тестове за папки);
  • да участват ефективно в медии и да реализират комуникативни цели като информиране и създаване на интерес, както и вземане на решения в полза на училището при изградено доверие и убеденост;
  • точно и ефективно прилагане на ПР механизмите за постигане на целите за набилане на ученици в силон конкурентна среда при наличие на демографски спад.
  • да провеждат преговори и разговори с родители.ЛИТУРАТУРА:

Връзки с обществеността, катедра Юнеско, ФЖМС, С., 1996.

Джефкинг, Ф. Въведение в маркетинга, рекламата и пъблик рилейшънс, С., 1995.

Дронзина, Т. Връзки с обществеността в ситуация на криза, С., 1999.

Дронзина, Т. Няколко подхода за дефиниране на връзките с обществеността, сп. Връзки с обществеността, бр. 1, С., 1995.

МакФорън, Д. Лицето на фирмата, С., 1992.

Маринов, Р. Неосъзнатата сила, С., 1997.

Маринов Р. Пъблик рилейшънс, технология и практика С., 1995.

Кътлип, С., Сентър, А., Бруум, Г., Ефективен пъблик рилейшънс, С., 1998.

Оксли, Принципи на пъблик рилейшънс, Бургас, 1989.

Райков, З. Публична комуникация, С., 1999.

Райков, З. Техники и технологии на връзки с обществеността, С., 2000.

Райков, З. ПР, София, 2002.

Райков, З. Корпоративният гражданин, С., 2003.Лектор:

Доцент д-р Иванка Мавродиева


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]