Фондация за реформа в местното самоуправление
09/2004: Администриране на местните такси от общините

ОБЩИНСКИ РАДИОФОРУМ

съвместна рубрика на Българското национално радио и

Фондацията за реформа в местното самоуправление

30 септември 2004 година, Програма Хоризонт , 11.00 - 12.00 ч.

на тема:

Администриране на местните такси от общините

Водеща: Борислава Борисова

Борислава Борисова:

В "Хоризонт до обед", след едномесечно прекъсване, продължаваме традиционната съвместна рубрика на Българското национално радио и Фондацията за реформа в местното самоуправление. Както знаят нашите редовни слушатели, тя се излъчва всеки последен четвъртък от месеца, от 11 до 12 часа, по "Хоризонт". Днес основна тема на нашия разговор ще бъде една новост, която ще даде от началото на следващата година на общините нови възможности, но и нови отговорности. От януари 2005-та година се въвежда администрирането, или казано по-просто, събирането на местните такси, в това число такса смет, от общините.Това се прави вече в няколко пилотни общини в страната. По този въпрос днес ще разговаряме с нашия събеседник в студиото. Той е г-н Венцислав Кожухаров заместник председател на Общинския съвет в Благоевград и член на Екипа по новаторски практики.

Но преди това предлагам да чуем какво мисли по въпроса готови ли са общините, какви ще бъдат трудностите пред тях да започнат да се справят с тази задача да събират местните такси - кметът на град Троян г-н Дилян Енкин.

Дилян Енкин:

Все още общините не са готови, или по-голямата част от общините не са готови да поемат този ангажимент, но в оставащите няколко месеца има възможност, при добра съвместна работа с териториалните данъчни дирекции, това да стане.

Борислава Борисова:

А какви са основните пречки, основните трудности, които трябва да преодолеят общините? Осигуряването ресурсно и кадрово - това ли е основният проблем?

Дилян Енкин:

Разбира се, че трябва да се тръгне оттам с какви кадри разполагаме. Ние се надяваме, че в тези общини, в които ще бъде организирана тази дейност, ще има такава възможност. Там, където обаче досега е имало данъчни служби. А там, където е нямало, ще трябва да се създават кадри или да се привличат кадри да пътуват до тези общини. На второ място е възможността на общините да осигурят необходимата материална база и на трето място - и то е задължително условие, според мен - то е да бъдат предоставени софтуерните продукти съответно от данъчната администрация, с които досега е работено.

Борислава Борисова:

Ако Ви разбирам правилно, по-скоро ще имат проблеми малките общини, там, където не е имало данъчна администрация. Така ли ?

Дилян Енкин:

Да, там ще са, според мен, по-тежки проблемите за решаване.

Борислава Борисова:

А ще може ли в такъв случай реално да стартира, да започне този процес на администриране от страна на общините по отношение на местните такси в началото на следващата година?

Дилян Енкин:

Трудно ми е да отговоря на този въпрос от името на други хора. Поне при нас много трудно ще тръгнат нещата в първия момент. Но се надявам, че ще се справим.

Борислава Борисова:

А какви са възможните варианти за решение?

Дилян Енкин:

Възможните варианти, според мен, са само два. Единият е общината да поеме отговорност със собствени сили и средства да си администрира местните данъци и такси, да организира тяхното събиране. А другият е да възложи, при определена цена, разбира се, на териториалните данъчни дирекции събирането. Аз поне друг вариант не виждам. И с всички тези трудности, за които говорим, трябва общините да се справят, при положение, че те вземат решение сами да си ги събират. Ако се възложи на местните данъчни дирекции, те ще са повече трудностите за самата дирекция, а не толкова за общините. Това е един договор за възлагане на услуга. Проблемът няма да е само в местната власт, проблемът ще си остане в териториалните данъчни служби, защото с тази реформа, която сега върви, сигурно ще се създадат проблеми по отношение на присъствието и контрола на самия данъчен инспектор в населените места. Пак Ви казвам, това ще си е на териториалната данъчна дирекция проблем.

Борислава Борисова:

И все пак, ако общините се решат на тази крачка, успеят да се организират и да започне това администриране на местните такси от началото на следващата година от страна на Общините, какви ще бъдат предимствата за хората, които живеят, които са жители на същите общини?

Дилян Енкин:

За данъчно обслужваните лица при всички случаи това ще е по-добре. Те ще могат да контактуват на място, там, където гражданинът има нужда от услугата, със съответните специалисти, със съответните експерти. Но, разбира се, в началния етап ще има определени смущения в работата и за гражданите, и за служителите. По отношение на другите предимства, бих подчертал на първо място това, че общините ще имат вече пряк контакт, ще имат пряко наблюдение върху събираемостта на данъците и ще могат своевременно да се вземат определени мерки. Но веднага пък възниква проблемът, че сега действащата система за контрол върху недобросъвестните граждани е все още доста тромава. С този проблем ще трябва за в бъдеще да се преборваме вече ние, заедно с държавата, разбира се. Само местните власти не могат да го решат този проблем.

Борислава Борисова:

Добре, това сега, според Вас, едно добро начало ли е? Биха ли могли общините да събират така и другите данъци? Това е едно желание от страна на общините заявявано неколкократно

Дилян Енкин:

Имате предвид републиканските данъци ли?

Борислава Борисова:

Да.

Дилян Енкин:

Трудно е да се отговори на този въпрос. Доколкото аз имам информация, такава възможност ще има - да се възлагат от държавата на тези звена, които ние ще създадем, такива пълномощия - да събират, да работят и по републиканските данъци. Но аз си мисля, че това ще е един следващ етап. Първо ще трябва да се справим с местните данъци и едва тогава, когато организацията заработи както трябва, едва тогава да се пристъпи, да се използва тази възможност, която нашето законодателство дава - да се възлагат и такива пълномощия на данъчните служби, данъчните звена, да ги наречем, в общините.

Борислава Борисова:

Господин Енкин, големи надежди се възлагат на тази възможност, която ще имат общините - да събират местни такси, затова, че те ще успеят да закърпят много дупки в бюджетите си. Ще се случи ли наистина така?

Дилян Енкин:

О, аз въобще не съм убеден в това, че като събираме ние местните данъци и такси, ще увеличим кой знае колко събираемостта, от една страна, сигурен съм, че ще има някакво подобрение. Но те като ресурс са твърде малко, за да решат финансовите проблеми на общините. Затова, според мен, по-важното е в този диалог, който от години водим с държавата, да увеличим данъчния ресурс на общините. Определени приходи, които сега, в момента, са в републиканския бюджет, да бъдат прехвърлени към общините. А с местните такси задачата, която сме си поставили в общините, е поне да бъдат нивото като суми, като цена на таксата, да покриват разходите по услугата. Поне това да постигнем на първия етап. Защото с много такси това въобще не е така. От гражданина се събира някаква такса, а услугата, която той получава, е с много по-висока себестойност от това, което плаща. Така че първата задача ще бъде поне това да направим с местните данъци и такси. Не може да се говори, че като подобрим събираемостта на местните данъци и такси, ще запушим някои дупки в бюджета на общините.

Борислава Борисова:

Господин Дилян Енкин сподели, че общините ще имат трудност. Не беше голям оптимист и по въпроса дали ще успеят общините в началото на следващата година да започнат да събират сами местните такси. Също така, според него, прекалени са надеждите за това, че с тези местни такси ще бъдат закърпени някои дупки в общинските бюджети. Дали споделяте едно такова мнение? Въпросът ми е към нашият гост в студиото - господин Венцислав Кожухаров заместник председател на Общинския съвет в Благоевград и член на Екипа за новаторски практики.

Венцислав Кожухаров:

Добър ден и на всички слушатели. Господин Енкин описа доста подробно проблемите около поемането от общината на ангажимента за събирането на местните приходи. И в цялата поредица от организационни мерки, които трябва да се изпълнят, има няколко елемента, които към момента не са решени и затрудняват общините да вземат крайно решение за един от трите варианта (ще кажа защо са три - единият вариант има два подварианта). Основният проблем, който се очертава и по който се води сериозен дебат с Министерството на финансите, е дали Министерството при поемане на ангажимента за събиране на местните такси ще прехвърли към общините необходимите щатове, заедно с полагаемият фонд работна заплата. Първоначално Министерството обяви, че това ще стане, тъй като всеки нов ангажимент на общините трябва да бъде осигурен с ресурс, но в момента данъчната администрация даде заден ход и на практика въпросът остава открит.

Борислава Борисова:

Тоест, вие ще трябва, общините имам предвид, ще извършват определена дейност, но ги няма хората

Венцислав Кожухаров:

Или ако общините назначат хората, ще трябва да го направят за сметка на собствените си приходи. И оттук е разбираемо, че онези общини, които нямат достатъчно собствен финансов ресурс, а това са повечето от общините, просто няма да могат да назначат тези хора и да се подготвят от началото на следващата година да поемат събирането на местните приходи.

Борислава Борисова:

Биха ли могли да изберат този вариант, за който спомена г-н Енкин - да възложат това да правят данъчните администрации срещу определено заплащане, разбира се.

Венцислав Кожухаров:

Възможен е този вариант и в интерес на истината, след като се направи срещата през юли месец тази година между ръководството на данъчната администрация - Главна данъчна администрация - и общините в София, беше взето решение, което се изпълни, съгласно което данъчна администрация трябваше да определи за всяка една от общините какъв да бъде размерът на тази такса, която общината трябва да заплати. Вече тази информация е подадена чрез териториалните звена. Ще дам само някакъв ориентир.

За Община Благоевград, която е с 82-83 хиляди жители, става дума кръгло за сума от 52 хиляди лева годишно. Тук има един въпрос, който не е съвсем изчистен. В тази калкулация държавната данъчна администрация включи и фонд Работна заплата на тези, които ще работят по събирането на местните приходи. В същото време, данъчната администрация запазва щата и фонд Работна заплата от държавния бюджет, който ще получава за тези хора. Тоест, тя веднъж ще получава от държавния бюджет фонд за тях, от друга страна, общините чрез тази такса ще възстановяват част от този фонд. Тоест, налице е едно скрито преливане от местния бюджет към държавния бюджет. И това е една тънкост, която, очевидно, общините няма така лесно да приемат. Но от друга страна, поне за тази година, тъй като времето за организация е твърде малко, би се решил временно въпросът със събирането.

И тук има още един неуреден въпрос. И той е много важен. Въпреки, че общините ще плащат за тази услуга, данъчна администрация поема ангажимента само на доброволно внесените местни приходи. Тоест, тя не поема ангажимент за принудително събиране или да кажем някакъв процент - от 85% до 90-95%, който да гарантира на общините. Ето това е също другият проблем, който ще се отрази на събираемостта, като данъчна администрация казва: от тези, които не внесат доброволно дължимата сума, общините трябва вече по съдебен път сами по-нататък да си изискат дължимата сума. Но Вие знаете съдът колко бързо работи в България

Борислава Борисова:

Да и тук вече може би ще възникне проблемът за точното прогнозиране на тези очаквани приходи, което да даде възможност пък на общините да скърпят бюджета.

Венцислав Кожухаров:

Да планират поетапното разходване на средства. Да, това е много важен въпрос и той също ще се отрази в работата на общините.

Борислава Борисова:

Г-н Кожухаров, може би е хубаво за нашите слушатели да направим това уточнение - кои са тези местни такси, които ще събира от началото на следващата година общината? За да бъде ясно

Венцислав Кожухаров:

Към настоящия момент всички местни приходи, а най-големият от тях е такса Смет или такса Битови отпадъци , различните такси, които са свързани със строителни услуги - за издаване разрешение за строителство и така нататък Тука влиза задължително данък сгради (също местен приход, но той остава по закон все още като задължение на държавата). Тук ще отворя една скоба веднага.

Казахме, че вариантът, при който общините ще събират местните приходи има два подварианта. Единият, при който те поемат събирането само на такса Смет , което вече става тяхно задължение. И вторият вариант е те да поемат събирането и на данък сгради, защото и до сега обявлението за събиране на данък сгради и такса Смет и събирането става с един и същ документ, на едно и също място. И ако те се разделят, това ще бъде голямо неудобство за данъчно задължените лица. Два пъти ще се правят различни обявления, което два пъти ще оскъпи цялата процедура. Един път само за едното, след това за другото И второ, гражданите ще ходят веднъж в общината за такса Смет и втори път за данък сгради в данъчните подразделения. Така че общините, които ще поемат администрирането на местните приходи, вероятно ще поемат двата ангажимента да събират и данък сгради. Но забележете - данъчна администрация няма да заплаща на общините това, че те ще извършват една дейност, която си остава държавно задължение - събирането на данък сгради.

Борислава Борисова:

Но пък общините ще трябва да плащат на данъчна администрация, ако решат да се възползват от възможността

Венцислав Кожухаров:

Да. Защо казвам това? Двете страни като че ли не са равнопоставени, въпреки че по закон те трябва да бъдат равнопоставени.

Борислава Борисова:

Да. И да Ви попитам Тук понеже стана дума и предполагам, че нашите слушатели най-много се вълнуват от нещо много конкретно каквото е такса Смет , например. Всъщност, все пак възможността общините да определят тази цена, тази такса Чухме г-н Енкин, който каза, че стремежът ще бъде не толкова да се вкарат някакви средства в бюджетите, колкото цената да покрива услугата. Възможно ли е, обаче, това да стане на 100 процента в общините, имайки предвид, че много често Тоест, това трябва да бъде съобразено с възможностите на хората, които живеят в общината.

Венцислав Кожухаров:

Ще Ви отговоря. Този въпрос е много интересен и си заслужава да го дискутираме. Общината сама е един посредник между гражданите и фирмите, които извършват дейностите сметосъбиране и сметоизвозване. Самата тя не извършва тази услуга. Както всяка друга услуга тя си има своята цена. Общината като посредник не може да дотира тази цена. Всичко, което е свързано със сметосъбиране, сметоизвозване, депониране в сметищата, трябва изцяло да бъде покрито от приходите за тази реална услуга. И не само това. Закупуването на техниката, която се обновява периодически - като започнете от контейнерите за смет и стигнете до сметосъбиращите машини, също трябва да бъде включена вътре в тази цена. И това е изискване на Европейския съюз, защото не може с бюджетни средства да се дотират услуги на гражданите масово. След това, съгласете се, между тези граждани има едни, които имат възможност да плащат, други нямат такава възможност да плащат. Но изведнъж става така: всички плащат еднакво, ако се прави такова намаление на цената.

И още нещо, което трябва да имаме предвид: вече влизат в експлоатация нови съвременни сметища. Те са не само по екологично съобразни, но и цената за тяхната поддръжка е по-висока и това неминуемо ще се отрази в понататъшния размер на такса Смет.

Има нещо несправедливо към момента. И то следва да се уреди по-нататък. Законът дава такава вратичка. Такса Смет сега се изчислява на базата на данъчната оценка на една сграда. Но, съгласете се, ако имате един голям апартамент в центъра на София, примерно, неговата данъчна оценка е много висока. Но там живее един възрастен човек или двама възрастни хора, които общо взето много, много не

Борислава Борисова:

не произвеждат боклук.

Венцислав Кожухаров:

Да, които много, много не произвеждат този боклук. А в същото време, може да имате едно населено място, което е в провинцията, където поначало данъчната оценка е много по-ниска, но което се обитава - това жилище - от седем-осем човека, където количеството на тази смет е много по-голямо. Затова постепенно трябва да се въведе плащането на този данък на база на количеството смет - като тегло или като обем. И така е в западноевропейските държави и САЩ. Затова, обаче, трябва да се набави допълнителна техника и това ще бъде в един период може би от три, максимум до четири години - до влизането на страната ни в Европейския съюз той трябва да бъде решен.

Борислава Борисова:

И да уточним, г-н Кожухаров, това решение ще трябва да бъде вземано от всяка община, така ли? Начинът, по който ще бъде определяна тази такса

Венцислав Кожухаров:

И сега, и в момента, по Закона за местните данъци и такси единственият орган, който определя размера на тази такса Смет са общините, а не държавата.

Борислава Борисова:

Да, имам предвид начина, по който ще бъде изчислявана, дали да бъде променен, така, както Вие го обяснихте. И така звучи по-справедливо или пък да остане по начина, по който

Венцислав Кожухаров:

Всичко се прави на базата на реалното количество смет, което миналата година е изхвърлено, прави се изчисление за какви разходи е ставало дума и се привежда вече Те са различни за различните населени места, защото разстоянието до сметището е различно, подържането на сметището струва различни цени, така че във всички общини ще има разлика в тая такса.

Борислава Борисова:

Така е. След малко ще имаме възможност да чуем и г-н Иван Колев, който е заместник кмет по финансовите въпроси и по бюджета на Община град Добрич.

Добър ден, казвам сега на заместник кмета по финанси и бюджет на град Добрич господин Иван Колев.

Иван Колев:

Добър ден!

Борислава Борисова:

Не зная дали имахте възможност да слушате разговора ни до момента, но, като че ли Вашите колеги не са големи оптимисти за това, че общините ще се справят, ще успеят от началото на следващата година да поемат тази своя нова отговорност - да събират местните такси Споделяте ли една такава позиция?

Иван Колев:

Съжалявам, че не можах да слушам Вашите събеседници, но не съм съгласен с тяхното становище, тъй като мисля, че българските общини имат вече достатъчно административен капацитет. Освен това, събирането на местните данъци и такси не е ново за общините. До 1991 година местните данъци и такси се събираха от общините, по същия начин, по който се предлага и сега да се извършват. И опитът пък на пилотните общини в Бургаска област - Несебър, Поморие и други - също показва, че българските общини могат да се справят с тази задача.

Борислава Борисова:

Дали говорите обаче, г-н Колев, имайки предвид, че все пак говорите от името на една сравнително голяма община, каквато е Добрич. Едва ли нещата изглеждат така от позицията на примерно, ето, кметът на Троян, господин Енкин Той каза, че ще имат затруднения предвид това, че няма да има хора, които да започнат да се занимават с тази конкретна дейност, ако не се възползват от възможността да възложат на данъчната администрация да продължат да събират тези местни такси.

Иван Колев:

В нашите предварителни разговори с Националното сдружение на общините и с Главна данъчна дирекция, се предполага, че една част от персонала, който и в момента се занимава с тази работа в Главна данъчна дирекция, по споразумение със съответната община и териториалния данъчен директор, могат да преминат на работа и да продължат да изпълняват същите функции. Второ, базата данни, с които разполагат в Главна данъчна дирекция - като данъчна основа, данъчни ставки и данъкоплатци, ще се прехвърли на общините, което също предполага, че, мисля, в голямата си част общините ще могат да се справят с тази задача.

Борислава Борисова:

Да, но Вие казахте отново в бъдеще време Достатъчно ли е времето, според Вас, което остава до няколко месеца са, буквално два-три месеца са до края на годината, в които това трябва да се случи, трябва да бъде уточнено - хората, които ще го правят, евентуално софтуерът, който ще е необходим, за да се осъществява тази дейност да бъде факт

Иван Колев:

Аз изразявам собственото си мнение и съм оптимист. Мисля, че в голямата си част ще можем да се справим с тези задачи във времето от няколко месеца до края на годината. И от 1-ви януари 2005-та година реално приходите за общините, които са по Закона за местните данъци и такси, да се събират от общините в България.

Борислава Борисова:

А това означава ли, тъй като Вие сте заместник кмет по бюджета, по финансите, това означава ли, че ще бъдат увеличени приходите на общините? И вече в случаите, когато няма улично осветление или пък има много дупки по улиците, или пък не се извозва сметта, няма да бъде валидно оправданието Няма пари

Иван Колев:

Въпросът е доста сложен и комплициран. Но си мисля и това го показа и практиката на тези общини, които споменах преди малко, че събираемостта на определените със Закона размери на данъците и таксите и по-конкретно такса Смет , неминуемо се увеличава, тъй като кметовете ще имат възможност за пълен контрол върху работата на тази администрация, която ще събира местните данъци и такси. И си мисля, че поне ще се подобрят и повишат възможностите събирането на тези данъци и такси от общините в България.

Борислава Борисова:

А, г-н Колев, дали всъщност от тази администрация зависи дали хората ще плащат дължимите местни такси и данъци? И това, че тя е по-близо до контрола на кмета, на Общинския съвет означава ли, че всъщност ще се повиши събираемостта им?

Иван Колев:

Мисля, че точно близостта на общинската администрация и на Общинския съвет до данъкоплатците - не само до физическите лица, но и до юридическите лица, фирмите, които работят на територията на общината - ще помогнат за подобряване на събираемостта на местните данъци и такси.

Борислава Борисова:

А, според Вас, колко от общините, ако, разбира се, въобще можете да се ангажирате с такава прогноза, ще успеят със собствен ресурс да се справят и колко ще се възползват от тази възможност данъчните администрации да продължат да събират тези местни данъци и такси?

Иван Колев:

Според мен, предварително трябва да се изясни въпросът тази държавна отговорност, която досега се изпълняваше от държавата - събирането на данъци и такси по Закона за местните данъци и такси - кой ще я финансира. Държавната отговорност по тази дейност се прехвърля на общините, съответно общините ще трябва да бъдат обезпечени с необходимата издръжка и с необходимия персонал, който да се занимава с тази работа. И при това възможно решаване на проблема общините ще могат по-спокойно да вземат, съответно Общинските съвети да вземат решение, дали местните данъци и такси да се събират в общините, след осигуряване на съответните средства за издръжка и средства за работна заплата от държавата, както беше и както е било винаги - при преминаване на една дейност от държавна отговорност в общинска, тя трябва да бъде обезпечена. И другият въпрос е дали пък общините ще заделят, ще имат възможност да заделят средства да заплащат на данъчната администрация, така както е другият вариант, който предвижда такса Смет да продължи да се събира от данъчната администрация срещу съответно заплащане.

Борислава Борисова:

Да, въпросът е кое ще е по-изгодно, кое ще е по-евтино за общината. Можем ли да говорим, да поставим нещата така - кой от двата варианта?

Иван Колев:

Във всички случаи, след като държавата осигури обезпечаване с необходимите средства, нейната отговорност прехвърлена на общините, ще бъде много по-изгодно самите общини да се занимават с тази работа, отколкото да се заделят средства и да заплащат за обслужване, примерно за събирането на такса Смет от данъчната администрация.

Борислава Борисова:

А това уточнено ли е, факт ли е, защото Вие казвате ако Това означава, че това все още не е станало, не е ясно дали държавата поема този ангажимент и дали осигурява съответните хора, със съответните заплати да извършват тази дейност.

Иван Колев:

В момента разговорите между Националното сдружение на общините и Министерството на финансите не са приключили. Но това е бюджетен принцип: след като дадена дейност и отговорност на държавата се прехвърли на общините, би следвало държавата да осигури тази дейност с необходимите средства и с необходимия числен състав.

Борислава Борисова:

Благодаря Ви за този разговор. Това беше заместник кметът по финанси и бюджет на град Добрич, който е оптимист за стартирането на администрирането или събирането на местните такси от страна на общините.

Темата на днешното издание на Общинския радиофорум е Администрирането на местните данъци и такси от общините Чухме как кметът на по-малък град не е оптимист за започването и за възможността общините да събират местните такси от началото на годината. Заместник кметът пък на град Добрич е оптимист, той смята че могат да бъдат договорени нещата с данъчните администрации, с Министерството на финансите и общините реално да започнат да събират тези местни такси. Финални думи за господин Венцислав Кожухаров. Той е заместник председател на Общинския съвет в Благоевград и член на Екипа за новаторски практики, той е и гост в нашето студио

Венцислав Кожухаров:

Вече втора година върви, протича процесът по финансовата децентрализация в България и поемането на ангажимента за администрирането на местните приходи от общините е една стъпка от този продължителен процес. Трябва да отбележим, че работата започна късно, едва в началото на второто полугодие на тази година и има все още сериозни нерешени проблеми. Г-н Колев постави пръст в раната, като каза, че все още не е решено дали тази дейност ще се поеме като държавна отговорност. Тоест, дали тя ще финансира фонд Работна заплата на онези бройки, които трябва да обезпечат дейността. Да се надяваме, че през следващите няколко месеца, а те не са толкова много, най-много един-два, тези неща ще бъдат изчистени. Предполагам, че част от общините, вероятно, по-голямата, ще решат да не рискуват и през 2005-та година ще заплатят необходимите средства на данъчните администрации за събиране на местните приходи, и за да могат през следващата година нормално да се подготвят да поемат изцяло администрирането. Няма връщане назад. И мисля, че това е пътят, по който ние можем да станем равнопоставени на европейските общини, преди нашето влизане в Европейския съюз.

Борислава Борисова:

Благодаря Ви за този разговор. Така завършваме и днешното издание на Хоризонт до обед , за което работихме заедно със звукорежисьорите Александра Котупанова и Зоя Бочева, редактор Биляна Върбанова, музиката беше по избор на Христина Аянкова, а аз съм Борислава Борисова. Приятен ден!


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]