Foundation for Local Government Reform
Демонстрационни проекти в Девин, Мадан и Бухово

Демонстрационни проекти в Девин, Мадан и Бухово

Програма Партньори за местно развитие започва да се изпълнява през май 1997 г. в партньорство между ФРМС, фондация "С.Е.Г.А." и холандската организация за международно развитие НОВИБ. Нейното финансиране е осигурено от Програма Фар Демокрация Брюксел и от НОВИБ. Основната цел е постигане на устойчиво развитие в две общини в Родопите чрез стимулиране на диалога за съвместно действие между гражданите, местната власт и всички други заинтересовани страни.

След оценка на нуждите в региона, от 10 общини Девин и Мадан (www.flgr.bg/municipality/madan.html) са избрани за пилотни. Във всяка от тях е създаден инициативен комитет, който обсъжда с различни граждански групи местните приоритети в областта на екологията, туризма и социалните проблеми. Чрез няколко фокус групи е проведен процес на планиране. Предвидените дейности в приоритетните области са насочени към задълбочаване на общественото разбиране и активиране на гражданското участие. Особено внимание е отделено на включването на младите хора и на отварянето на местната власт към реално взаимодействие с гражданите.

Основен компонент на програмата е методическата помощ и обучение, предоставяни от С.Е.Г.А. , ФРМС и НОВИБ и замислени като процес, основан на принципа учене чрез практикуване . Това включва серия семинари за кметове, общински съвети и администрация, посветени на различните аспекти на гражданското участие и местното самоуправление, както и обучения и ежедневни консултации за ефективна работа в общността. Привлечени са експерти от страната и чужбина по: самооценка, съвместно планиране на местни инициативи, идентифициране и решаване на проблеми чрез широко участие, ефективно общуване, разработване на проекти.

Работата във всяка община е координирана от местни екипи. Основната им задача е да подпомагат дейността на съответния инициативен комитет, взаимодействието с местната власт и с различните групи с общ интерес. През пролетта на 1999 г. инициативните комитети и екипите се регистрират като самостоятелни сдружения Партньори за местно развитие .

За първите две години сдруженията Партньори за местно развитие в Девин и Мадан успяват да:

включат повече от 8 200 души в различни местни инициативи и прояви;

организират около 50 малки инициативи (празници; кампании за почистване и благоустрояване на обществени места паркове, детски площадки; срещи по социални проблеми; прояви за набиране на средства за социални домове и др.);

подготвят и публикуват брошури с общ тираж 14 000 и над 36 броя от двата бюлетина на сдруженията;

осигурят открити уроци по гражданско образование в училищата и инициират младежки дейности, включително създаването на младежки организации;

организират обществени дискусии по Стратегията за икономическо стабилизиране и развитие на Смолянския регион;

включат местните власти в процеса на промяна на общностите.

Кметовете, общинските съвети и администрации възприемат местните граждански организации като важни партньори при търсенето на най-добри решения. От самото начало те оказват значителна подкрепа на гражданските инициативи в рамките на своите възможности.

Партньорството по програмата между С.Е.Г.А. и ФРМС, от една страна, и уникалността й за мащабите на българския граждански сектор от друга страна, допринасят за нарастването на програмния капацитет на изпълнителите. Поставените цели предполагат съчетаване на различен тип опит и умения, а именно - осъществяването на програми за местно развитие чрез мобилизиране на гражданско участие, където е силата на фондация С.Е.Г.А. и повишаването на капацитета на представителите на местните власти и въвличане на гражданите в местното самоуправление, или полето на ефективна работа на ФРМС.

В резултат на съвместната работа се усъвършенстват и двете партниращи организации. ФРМС включва възникващите добри практики на взаимодействие между гражданите и местната власт в своите обучителни програми и практически наръчници, както и в Интернет страницата си. Фондация С.Е.Г.А. разпространява опита в национален мащаб чрез публикациите си Вход свободен и бюлетина Защо не?! . Със същото се ангажира и ФРМС в своите издания Реформата в местното самоуправление и Иновационни практики . Постиженията получават популярност и на редица международни форуми.

След първите две години е взето решение програмата да бъде продължена с още две години. Втората й фаза се осъществява в партньорство между фондация С.Е.Г.А. , ФРМС и двете местни сдружения Партньори за местно развитие в Девин и Мадан. Финансирането е осигурено от фондация Чарлз Стюърт Мот и от НОВИБ. Целта на втората фаза от програмата е да се стимулира гражданското участие в местното самоуправление. Включена е и трета община от друг регион на страната гр. Бухово, (www.cld-buhovo.org) за да се покаже, че подходът партньорство за местно развитие може да работи не само в Родопите, но и навсякъде другаде в България.

Програмата предполага организационно израстване и укрепване на двете сдружения Партньори за местно развитие в Девин и Мадан и на Център за местно развитие гр. Бухово. Те влизат в нов етап от развитието си на базата на малките граждански инициативи, осъществени в първата част от програмата, преминават към дългосрочно проактивно гражданско действие за устойчива промяна и развитие. До момента сдруженията имат:

  • разработени чрез широко участие на местните общности и изпълнявани в хода на програмата стратегически планове в няколко приоритетни за всяка община области;

  • изградена мрежа от човешки и организационни ресурси - доброволци, съмишленици и партньори, както и натрупани знания и умения след множество специализирани обучения;

  • устойчиви взаимоотношения на сътрудничество и взаимна подкрепа с общинските ръководства и другите местни институции;

  • собствени печатни издания;

  • разработена Интернет страница на Община Мадан и подготовка на страниците на Девин и Бухово;

  • съвместно разработен и изпълнен проект Международни младежки доброволчески лагери Лято 2000 ;

  • съвместен проект за участие в инициативата на Европейския съюз Детски игри без граници в Струга, Македония.

Сдруженията в Девин, Мадан и Бухово са натрупали вече собствен опит и с експертната помощ на фондация С.Е.Г.А. и ФРМС се превръщат в обединител на местния потенциал за развитие на общините.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]