Foundation for Local Government Reform
Конкурс за проекти

Фондацията за реформа в местното самоуправление започна реализирането на трета фаза на Програма "Подобряване на социалната среда" в периода октомври 2004 г. - август 2006 г. Програмата се финансира от Фондация "Чарлз Стюарт Мот".

Тя гради върху постигнатото и поуките от втората фаза, 2002 - 2004 г., в която бяха подкрепени 24 проекта на нестопански организации, в партньорство с местната власт и други заинтересовани страни, за подобряване на социалната среда в десет пилотни общини.

Третата фаза на Програмата се реализира в общините Бобов дол, Брацигово, Годеч, Ихтиман, Костенец, Кресна, Пещера, Сапарева баня, Сопот, Струмяни.

Целите на програмата са да усъвършенства моделите на общуване и да насърчи партньорства за подобряване на социалната среда между граждани и местна власт в България; да изгради възможности у местни граждански групи за активно отстояване на тепните позиции и решаване на проблеми чрез използване на местни ресурси; да повиши възможностите на местната власт да решава социални проблеми в сътрудничество с маргинализирани и други социални групи, активни на местно ниво; да подобри социалната среда чрез реализиране на проекти от и в полза на местните общности; да подобри сътрудничеството между местната власт и гражданите при предоставянето на социални услуги.

Чрез разнообразни обучения и работни срещи, отговарящи на местните нужди, подготовка, реализиране и финансово отчитане на проекти в социалната сфера с техническа подкрепа от страна на екипа на ФРМС и експерти, се очаква да се изгради местен капацитет за бъдеща успешна работа на местните общности в социалната сфера.

В тази фаза на програмата, след конкурс в два етапа, ще бъдат реализирани проекти за подобряване на социалната среда в 10-те общини. Финансирането по един проект не може да надхвърля сумата от 2 500 щ.д.

Общата сума по тази програма за финансиране на малки проекти в 10-те общини е 50 000 щ.д.

Очаква се да бъдат финансирани до 30 малки проекта.

Програмата ще даде приоритет на проекти, които предлагат:

- иновативни подходи и механизми за партньорство;

- активно взаимодействие между граждани и местна власт;

- включване на гражданите в контрола и определяне стандартите в предоставянето на социални услуги чрез създаване на консултативни обществени съвети в социалната сфера, въвеждане на практика обществен защитник в социалната сфера , учредяване/развитие на НПО, предоставящо услуги в социалната сфера, и под.

Първи етап: кандидатстващите организации представят идеен проект до 3 стр., включващ цели, целева група, резултати, планирани дейности, бюджет и партньори. Очаква се от всяка от пилотните общини да бъдат представени поне 5 проектни идеи. Краен срок: 20 юли 2005 г. , сряда.

С помощта на външни експерти ще бъдат оценени и ще бъдат дадени препоръки по проектните идеи, по които ще бъде предложено на кандидатстващите организации да разработят цялостни проектопредложения. До 1 август 2005 г., понеделник, ще бъдат обявени резултатите от първия етап на конкурса (уеб-страница на ФРМС, ел. поща, факс).

Втори етап: одобрените проектни идеи се разработват подробно според
формуляр за проектни предложения на ФРМС.

Краен срок за представяне на проектите:
Поради бедствието в общините Ихтиман и Костенец сроковете за представяне на проектни идеи за кандидатстване по Програма Подобряване на социалната среда на ФРМС/Мот се удължават до 10 септември 2005 г., събота (работен ден).


До 21 септември 2005 г., сряда,
ще бъдат одобрени цялостно разработените предложения за проекти (резултатите ще бъдат разпространени чрез уеб-страницата на ФРМС, ел. поща, факс).

Проектите се реализират в рамките на максимум 8 (осем) календарни месеца в периода 30 септември 2005 г. - 30 май 2006
г.

Проектните предложения следва:

- да отговорят на конкретни потребности в социалната сфера в общността чрез активно включване на заинтересованите граждански групи и по-широката общественост;

- да са ориентирани към подобряване на сътрудничеството между нестопански организации, граждани и местни власти при разрешаване на местни проблеми.

Финансираните организации изпълняват следните условия:

- Регистрация по ЗЮЛНЦ или ЗНЧ;

- Нестопанската организация да е със седалище (по съдебна регистрация) в общината, в която се намира населеното място, където ще се реализира проектът.

- Нестопанската организация трябва да осигури собствен или партньорски принос (финансов или остойностен нефинансов) не по-малко от 10% от исканото от ФРМС финансиране.

Критерии за оценка на проектопредложенията:

- Степен на вписване в целите, приоритетите и насоките на Програма Подобряване на социалната среда;

- Съответствие на проекта на формулираните приоритетни проблеми в обществените обсъждания по места;

- Социален ефект на проекта;

- Гражданско участие и степен на партньорство (необходимост от предложените партньорства с оглед целите на проекта и степен на мотивиране и включване на гражданите пряко в изпълнението на проекта, др.);

- Качество на проектопредложението (ясно формулирани цели, дейности и целеви групи; аргументация на потребността от изпълнението на проекта и избрания подход);

- Реалистичност и целесъобразност на бюджета и привлечения партньорски и собствен принос;

- Капацитет на екипа за изпълнение на проекта;

- Устойчивост на резултатите от проекта.

За повече информация и техническа помощ по проектите:
За общините Бобов дол, Годеч, Кресна, Сапарева баня, Струмяни:

Марина Димова, тел.: (02) 976 89 31, [email protected] 

Лилия Каменова, тел.: (02) 976 89 38, [email protected]
За общините Сопот, Брацигово, Ихтиман, Костенец, Пещера:

Росица Райчева, тел.: (02) 976 89 43, [email protected]


График
Конкурс за финансиране на проекти
Програма "Подобряване на социалната среда" на ФРМС/Мот

1 етап на конкурс Програма "Подобряване на социалната среда" на ФРМС/Мот (уеб-сайт на ФРМС, www.flgr.bg, ел.поща, факс)

27 юни 20005 г., понеделник

Предаване проектни идеи

Краен срок: 20 юли 2005 г., сряда

Обявяване резултати 1 етап (уеб-сайт на ФРМС www.flgr.bg, ел.поща, факс)

1 август 2005 г., понеделник

2 етап: Предаване разработени проекти

Краен срок: 10 септември 2005 г., събота

Обявяване резултати 2 етап (уеб-сайт на ФРМС www.flgr.bg, ел.поща, факс)

21 септември 2005 г., сряда

Подписване договори за финансиране на одобрените проекти

До 30 септември 2005 г., петък
Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]