Foundation for Local Government Reform
Проучване на опита в България:партньорство между граждани и местна власт

Проучване на опита в България:

партньорство между граждани и местна власт

Втората фаза на програмата предвижда още един проект, обхващащ цялата страна. Той се нарича Описание на най-добрите практики на действено партньорство между граждани и местна власт в България .

Целта на проекта е да се открият и опишат най-добрите практики на партньорство между граждани и местна власт в България и да се разпространи добрият опит чрез организиране на дискусии, публикация на български и английски език и представяне на практиките в Интернет.

Дискусионна група

За участие в т. нар. дискусионна група бяха поканени хора, натрупали личен опит и впечатления по време на работата си в нестопанския сектор за различни аспекти на функционирането му: Богдана Шопова и Христина Ковачева - ФРМС; Камелия Станчева - фондация С.Е.Г.А. ; Мариета Цветкова - Програма Демократична мрежа; Александър Кашъмов - Програма Достъп до информация; Маргарита Карамихова - БАН; Теодора Гандова - Център за социални практики.

Групата беше създадена, за да внесе разнообразие от гледни точки при определянето на принципи, индикатори и подходи в събиране на добрия опит. Нейни задачи бяха също структурирането на теренните проучвания и моделът за описание на казусите, анализът на събраната информация от дискусионните срещи и написването на настоящата книга.

Дискусионната група определя като добра практика случаите, в които двете страни граждани и местна власт, си взаимодействат на основата на общ интерес и предприемат общи действия, които водят до траен ефект. Допълнителен критерий е практиката да има потенциал за прилагане отново на същото място или другаде. Разработен е въпросник за събиране на необходимата информация, на основата на който са извършени теренните проучвания и анализът.

Позитивни практики са търсени в различни по големина общини в България през 2000 г. с включване на общинска администрация, нестопански организации и неформални граждански групи. Реализирани са посещения на място и структурирани групови и индивидуални интервюта, като е използвана методиката на т. нар. включено наблюдение на характерен терен . Осъществените по този начин проучвания осигуряват по-подробното и задълбочено описване на социо-културната действителност, базирайки се на регистрираните в продължение на няколко дни нагласи, вярвания и митологии, свързани с даден проблем. Изборът на подобен подход се определя от възможността да бъдат отчетени обществените настроения на различните участници в проектите и като краен резултат - да бъде получена максимално обективна и независима оценка на постигнатото.

По време на проучването източник на информация за успешни практики бяха: партньорски организации на фондация С.Е.Г.А. и ФРМС, Програма Достъп до информация, клубовете Отворено общество членове на Българската асоциация за регионално развитие, представители на общинска администрация и др. Събраните примери за ефективно взаимодействие в полза на местната общност бяха анализирани и дискутирани на четири регионални срещи в Кърджали, Велико Търново, Бургас и Варна с участието на представители на общинска администрация, областна управа и граждански организации.

Информационни носители

Сборник с кратки описания на успешни практики (на български и на английски език), съдържащ анализ на тенденциите в България.

База данни Успешни практики на партньорство между граждани и местна власт , представена на Интернет страницата на ФРМС.

Базата данни от успешни практики, създадена в процеса на изпълнение на Програма Партньори за местно развитие , ще се развива и обогатява с нови модели, реализирани в различни части на страната. Те представляват мощно средство за подобряване качеството на живот в онези общности, в които се излиза извън ограничените рамки на традиционното мислене, че отговорността е приоритет и задължение единствено на местните власти.

Реализирането на тази богата и многопластова програма доказва, че неоспоримите предпоставки за успеха са партньорството, разнообразието, споделянето на опита, способността да се адаптират успешни решения към местните условия и смелостта да се експериментират нови подходи.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]