Foundation for Local Government Reform
2006/07: Национална конференция - 13 юли 2006 г.
На 13 юли 2007 г. В София Фондацията за реформа в местното самоуправление проведе национална конференция "Успешни практики за подобряване на социалната среда". Конференцията обобщи резултатите на Програма "Подобряване на социалната среда", реализирана от ФРМС в общините Бобов дол, Брацигово, Годеч, Ихтиман, Костенец, Кресна, Пещера, Сапарева баня, Сопот, Струмяни с финансовата подкрепа на Фондация "Чарлз Стюарт Мот" през последната година и половина. В конференцията участваха над 70 представители на общини, национални и местни НПО, читалища, донорски програми, на държавни агенции, министерства и Министерски съвет.

На конференцията Красимир Попов, директор Дирекция "Предприсъединителни фондове, международни програми и проекти", МТСП, представи възможностите за провеждане на успешна социална политика в контекста на бъдещото присъединяване на страната ни към Европейския съюз.

Мария Петкова, директор на Фондация "Лале", сподели впечатления от работата на българските НПО в социалната сфера и от провеждането на първия конкурс "Проект на годината в социалната сфера '2005".

Росица Райчева, ФРМС, представи методологията и дейностите по Програма "Подобряване на социалната среда", както и някои основни изводи и препоръки, направени от екипа на ФРМС в процеса на реализацията й.

Програма "Подобряване на социалната среда" на ФРМС/Мот дава уникалната възможност на активни членове на местната общност да извървят целия процес от обучение (по теми като подготовка на успешни проекти, развитие на местните общности, участие на гражданите в процеса на вземане на решения на местно ниво и др.), през подготовката до реализацията на малки проекти и финансовото и техническото им отчитане.

Практиката на ФРМС доказва, че този подход е изключително плодотворен и необходим с оглед бъдещото развитие на селските райони и прилагането на подхода ЛИДЕР в България. Изграждането на местен капацитет, особено в общности, където до този момент е било направено малко или почти нищо, дава самочувствие на местните хора да гледат напред с по-голяма увереност в собствените си сили и в бъдещето.

Екипът на ФРМС е убеден, че макар да остават няколко месеца до края на работата по Програмата, вече със сигурност може да се твърди, че са постигнати устойчиви резултати, тъй като общностите от пилотните общини, с техническата и финансова помощ на Програмата:

 • постигнаха консенсус за приоритетите в своята социална политика;
 • придобиха практически умения за осъществяване на конкретни съвместни действия; придобиха опит във всички фази от цикъла на проекта;
 • изградиха или поставиха основите на изграждане на механизми за предоставяне на социални услуги и включване на подпомаганите лица и групи в живота на общността;
 • изградиха мрежа от местни НПО.

На базата на прилагането на методологията на Програмата и утвърждаването й като работещ модел на развитие на социалния капитал на местно ниво, екипът на ФРМС формулира следните две препоръки:

1. Местните власти да осъзнаят ролята на местните граждански групи и да им дадат възможност за реализация на свои проектни идеи чрез създаване на

Общински проектен фонд, който на конкурсен принцип да финансира местни инициативи.

Това ще:

 • укрепи местния капацитет и общински, и граждански;
 • ще реши конкретни местни проблеми и ще подобри условията на живот;
 • укрепи партньорството като принцип на работа;
 • мотивира доброволния труд;
 • включи местния бизнес като корпоративен гражданин;
 • ще направи реално включването на гражданите в местното самоуправление;
 • създаде фундамент за работа в условията на Структурните фондове на ЕС и реализацията на Националната програма за развитие на селските райони 2007 2013 г.

2. Прилагането на подхода "учене чрез правене" и на принципа "отдолу нагоре" при изработване на политики и програми на национално, регионално и местно ниво ще допринесе за устойчиво местно развитие чрез овластяване на местните хора, развитие на местния социален капитал и решаване на местни проблеми от местните хора.

Втората сесия на форума бе посветена на представяне на реализираните в рамките на Програмата проекти от техните координатори.

В категория "Преодоляване на изолацията на селата" Стоянка Иванова, секретар на Народно читалище "Сергей Румянцев", с. Капитан Димитриево, Община Пещера, представи проекта "ЧОВЕК: Читалището - Отворени Врати за Европа и Комуникация", и Наско Милев, кмет на с. Сливница, Община Кресна, сподели резултатите от реализацията на проект "Образованост - ценност и необходимост за развитието на младите хора в с. Сливница", реализиран от Читалище "Гоце Делчев" - Сливница.

В категория "Култура, бит, традиции" Ирина Коляндова, асистент по проекта, зарази аудиторията с вълнението и радостта от реализирания от "Клуб на жената" - Сапарева баня проект "Базар на традициите".

В категория "Местни политики за подобряване на социалната среда" Надя Търпова от Бизнес център - Пещера представи методологията и усилията за утвърждаването на гражданското участие в местното самоуправление чрез подготовка на Общинска социална стратегия, приета от ОбС - Пещера през май 2006 г.

В категория "Интеграция на малцинствата" Мария Златкова, секретар на Читалище "Развитие" - Пещера представи проекта "Клуб "Етническа култура", с който в общината се утвърждава работещ модел за диалог и съвместна работа на етническите групи.

В категория "Социални услуги и подобряване на жизнената среда за хора с увреждания" Маргарита Пармакова представи работата по проекта "Не ни забравяйте" - Дом за деца с умствена изостаналост, с. Горна Козница, Община Бобов дол. Сдружението на родители на деца с физически и умствени увреждания "БЪДЕЩЕ 2002" - Сопот бе представено от Мария Нешева, която разказа за новите възможности, които получиха сопотските и карловските деца чрез проект "Ангажираност на деца в неравностойно положение през свободното им време чрез овладяване на приложни изкуства".

В категория "Здравно образование" инж. Петя Георгиева, главен експерт "Евроинтеграция", Община Брацигово, сподели опита на Центъра за устойчиво развитие на Община Брацигово в реализацията на нестандартния по всички представи проект "Повишаване на здравната културата на населението по отношение на воденето на ефективна борба с вредителите по домашните животни".

В категория "Младежки инициативи" бяха представени два проекта: Светла Пецева, Читалище "Братя Миладинови" - с. Микрево, Община Струмяни, разказа за сформирането и първите стъпки за изграждане на капацитет на младежка организация "Младежка инициатива за Струмяни"; бе представена и работата по проект "Екипи "SOS - приятели" на Училищно настоятелство към Основно училище "Христо Ботев" - Сапарева баня.
Ивелина Попова, ученичка в VI клас, и Илияна Калдръмова, ученичка в VII клас на ОУ "Св. Иван Рилски", с. Ресилово, Община Сапарева баня, макар и притеснени, споделиха за създаването на 4 екипа "SOS - приятели" в общината и многобройните им срещи с техни връстници по актуалните за младите хора теми: конфликти, агресия и вредата от употребата на наркотици.


Аудиторията спонтанно ръкопляска при представянето на всеки проект.

Практиките могат да бъдат намерени на страницата на ФРМС.Разгледайте още снимки от Националната конференция


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]