Foundation for Local Government Reform
2006/08: Конкурс за микропроекти
Фондацията за реформа в местното самоуправление в рамките на Програма "Подобряване на социалната среда" обявява конкурс за микропроекти.

В конкурса могат да участват неправителствени организации и читалища от 10-общини, работещи по Програмата: Бобов дол, Брацигово, Годеч, Ихтиман, Костенец, Кресна, Пещера, Сапарева баня, Сопот, Струмяни.

Максималната сума за финансиране на отделен проект е 1500 лв. Очаква се да бъдат финансирани 3 проекта. Предложените идеи могат да надграждат вече реализирани проекти в рамките на Програмата или да предлагат оригинални решения в други области на социалния живот.


Целите на Програмата са:

  - да усъвършенства моделите на общуване и да насърчи партньорства за подобряване на социалната среда между граждани и местна власт в България;
  - да изгради възможности у местни граждански групи за активно отстояване на техните позиции и решаване на проблеми чрез използване на местни ресурси;
  - да повиши възможностите на местната власт да решава социални проблеми в сътрудничество с маргинализирани и други социални групи, активни на местно ниво;
  - да подобри социалната среда чрез реализиране на проекти от и в полза на местните общности; да подобри сътрудничеството между местната власт и гражданите при предоставянето на социални услуги.
Програмата ще даде приоритет на проекти, които предлагат:
  - иновативни подходи и механизми за партньорство при решаване на проблеми в социалната сфера;
  - активно взаимодействие между граждани и местна власт.
Проектните предложения следва:
  - да отговорят на конкретни потребности в социалната сфера в общността и да се базират на резултатите от работата на фокус групите и определените от тях проблемни области в социалното развитие на местно ниво, специфични за всяка една от 10-те общини;
  - да са ориентирани към подобряване на сътрудничеството между нестопански организации, граждани и местни власти при разрешаване на местни проблеми.

Могат да кандидатстват организации, които имат:

  - Регистрация по ЗЮЛНЦ или ЗНЧ;
  - Седалище (по съдебна регистрация) в общината, в която се намира населеното място, където ще се реализира проектът.

Нестопанската организация трябва да осигури съфинансиране (собствен или партньорски принос - финансов или остойностен нефинансов) в размер на не по-малко от 10% от стойността на проекта.

Критерии за оценка на проектопредложенията:

  - Степен на вписване в целите, приоритетите и насоките на Програма Подобряване на социалната среда . Съответствие на проекта на формулираните приоритетни проблеми в обществените обсъждания по места;
  - Качество на проектопредложението (ясно формулирани цели, дейности и целеви групи; аргументация на потребността от изпълнението на проекта и избрания подход). Реалистичност и целесъобразност на бюджета и привлечения партньорски и собствен принос;
  - Устойчивост на резултатите от проекта;
  - Социален ефект на проекта;
  - Гражданско участие и степен на партньорство (необходимост от предложените партньорства с оглед целите на проекта и степен на мотивиране и включване на гражданите пряко в изпълнението на проекта, др.).

Проектите следва да са с продължителност 2 месеца и да приключват не по-късно от 20 ноември 2006 г.

При одобряване на проекта финансираната организация получава 50% от финансовата подкрепа в началото на реализацията на проекта, а останалите 50% - при окончателното му отчитане - финансово и технически.

Документи за кандидатстване се приемат по поща до 21 август 2006 г. (важи пощенското клеймо) на адрес:
Фондация за реформа в местното самоуправление
Програма Подобряване на социалната среда
ж.к. "Младост 1"
ул. "Йерусалим" бл. 51
Бизнес-сграда, офис 2
гр. София - 1784
За конкурсаПрикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]