Foundation for Local Government Reform
2006/09: Провеждане на публични дискусии и планиране на инициативи между общините Кресна и Струмяни в подготовка за устойчивото развитие на селския район

В началото на септември 2006 г. Фондацията за реформа в местното самоуправление в рамките на програма "Подобряване на социалната среда", подкрепена от Фондация "Чарлз Стюарт Мот", започна партньорска инициатива с общините Кресна и Струмяни, свързана с процеса на създаване на по-добри условия за участие на местните общности в устойчивото развитие на селските райони.

В резултат на положителната първоначална нагласа в общинските ръководства за съвместна работа и широко информиране на местната общност от двете общини стартира процес на провеждане на публични дебати и дискусии с активно включване на всички заинтересовани страни на местно ниво - общинска власт, представители на земеделските производители, нестопанските организации, читалищата, организациите на хората с увреждания, бизнеса и представителите на социалния сектор. Целта на обществените срещи, дебати и информиране на населението е повишаване на готовността и разбирането на местно ниво относно бъдещите възможности за селските райони в рамките на националната политика в тази област и помощта от страна на Европейския съюз, както и създаване на Местна инициативна група (МИГ) по смисъла на подхода ЛИДЕР и Местна стратегия за развитие на МИГ Кресна - Струмяни.

ФРМС оказва цялостна техническа, финансова и методическа помощ за провеждане на серията от широки публични дискусии с участието на общностите на двете общини, използвайки своя методология на работа. В дългосрочен план успешният процес ще създаде предпоставки за устойчивата работа на Местната инициативна група, ще повиши капацитета на ядро от хора, готови да се ангажират с работа за развитие на територията си и ще даде възможност местната стратегия да кандидатства за финансиране след 2007 г. в рамките на Националната програма за развитие на селските райони.

Цел на междуобщинската инициатива:

Създаване на местна инициативна група и местна стратегия за развитие по смисъла на подхода ЛИДЕР и съгласно критериите и изискванията в рамките на Националния план за развитие на селските райони 2007 2013 г.

Времева рамка:

Процесът на формиране на местна инициативна група и разработване на местна стратегия за развитие ще протече през периода септември декември 2006 г. Предвижда се провеждането на общо 5 работни публични сесии (1 информационна учредителна сесия и 4 дискусионни тематични сесии).

13 септември 2006 г.

Учредителна (информационна) сесия: Междуобщински обществени дискусии и планиране на съвместни действия в регионален мащаб: успешен модел за прилагането на подхода ЛИДЕР в България

В рамките на информационната сесия се предоставя конкретна информация относно съдържанието на Националния план за развитие на селските райони на България за 2007 - 2013 г., както и информацията относно какво е Местна инициативна група, каква е нейната роля за развитието на територията, какви са инструментите, с които МИГ борави и на какви критерии следва да отговаря.

27 септември 2006 г.

Обучение и практически занимания с експертна група , пряко ангажирана в работата, за да се осигури нужното разбиране и капацитет за успешна реализация на идеята.

10 октомври 2006 г.

Сесия 1: Местна инициативна група и местна стратегия за развитие

В рамките на първата сесия се предоставя конкретна информация относно съдържанието на Националния план за развитие на селските райони на България за 2007 - 2013 г., както и информация относно това какво е Местна инициативна група, каква е нейната роля за развитието на територията, какви са инструментите, с които МИГ борави и на какви критерии следва да отговаря. Прави се преглед на общия потенциал за развитие на двете общини (резултат от работата на експертната група) като първа крачка към създаването на местната стратегия за развитие.

3 ноември 2006 г.

Сесия 2: Местната стратегия за развитие от приоритети към идентифициране на мерки/проекти за реализация на стратегията

Участниците обсъждат и приемат направените характеристики на територията, както и социално-икономическия анализ и анализа на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за региона. На базата на тази информация участниците заедно приемат общите стратегически цели, мисията, визията и приоритетите на стратегията и са насърчени да започнат процес на идентифициране на проектни идеи по стратегическа ос 3, като част от разработването на стратегията.

Издава се информационен бюлетин.

1 декември 2006 г.

Сесия 3: Местната стратегия за развитие от приоритети към идентифициране на мерки/проекти за реализация на стратегията

В резултат на работата на тази сесия участниците се съгласяват с определените от експертната група нови елементи от местната стратегия и преминават през съвместно обсъждане и приоритизиране на проектни идеи към всяка от предложените стратегически цели, на базата на стратегическите оси 1 и 4 от НСПРСР.

Издава се информационен бюлетин.

27 декември 2006 г.

Сесия 4: Представяне на резултатите от процеса: Местната инициативна група и Местната стратегия за развитие

Заключителната сесия ще предостави възможност на участниците да представят резултатите от своята работа в три основни насоки:

- Представяне на местната стратегия за развитие

- Формиране на Местната инициативна група

Издава се информационен бюлетин.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]