Foundation for Local Government Reform
2006/10: Местна инициативна група Кресна и Струмяни - развитие без граници

Местната общност нарече своето намерение

"Местна инициативна група Кресна и Струмяни - развитие без граници"

В началото на септември 2006 г. Фондацията за реформа в местното самоуправление в рамките на програма "Подобряване на социалната среда", подкрепена от Фондация "Чарлз Стюарт Мот", започна партньорска инициатива с общините Кресна и Струмяни, свързана с процеса на създаване на по-добри условия за участие на местните общности в устойчивото развитие на селските райони.

В резултат на положителната първоначална нагласа в общинските ръководства за съвместна работа и широко информиране на местната общност от двете общини стартира процес на провеждане на публични дебати и дискусии с активно включване на всички заинтересовани страни на местно ниво - общинска власт, представители на земеделските производители, нестопанските организации, читалищата, организациите на хората с увреждания, бизнеса и представителите на социалния сектор. Целта на обществените срещи, дебати и информиране на населението е повишаване на готовността и разбирането на местно ниво относно бъдещите възможности за селските райони в рамките на националната политика в тази област и помощта от страна на Европейския съюз, както и създаване на Местна инициативна група (МИГ) по смисъла на подхода ЛИДЕР и Местна стратегия за развитие на МИГ Кресна - Струмяни.

ФРМС оказва цялостна техническа, финансова и методическа помощ за провеждане на серията от широки публични дискусии с участието на общностите на двете общини, използвайки своя методология на работа. В дългосрочен план успешният процес ще създаде предпоставки за устойчивата работа на Местната инициативна група, ще повиши капацитета на ядро от хора, готови да се ангажират с работа за развитие на територията си и ще даде възможност местната стратегия да кандидатства за финансиране след 2007 г. в рамките на Националната програма за развитие на селските райони.

Първата публична дискусия се проведе на 13 септември 2006 г. и домакин на събитието беше Община Струмяни. Над 40 души от местната общност се включиха в информационната среща, за да придобият представа за инициативата и да намерят своето място в процеса. По време на срещата пред аудиторията беше представено съдържанието на Националния план за развитие на селските райони на България за 2007 - 2013 г., както и информацията относно какво е Местна инициативна група, каква е нейната роля за развитието на територията, какви са инструментите, с които МИГ борави и на какви критерии следва да отговаря. В края на първата информационно-дискусионна среща хората решиха всички бъдещи публични срещи да преминат под надслов "Местна инициативна група Кресна и Струмяни - развитие без граници".

Като много важна част от подготовката на местно ниво за създаване на МИГ и разработване на Местната стратегия бе провеждането на обучение и практически занимания с експертна група, пряко ангажирана в работата, за да се осигури нужното разбиране и капацитет за успешна реализация на идеята. На 27 септември 2006 г. ФРМС организира обучителен семинар в Струмяни, в който участие взеха ядро от специалисти и представители на местни нестопански организации, изявили желание да се включат в работата по създаване на МИГ и разработване на Местната стратегия. Последващата стъпка е практическата работа на експертната група за подготовка на първоначалния анализ на ситуацията съгласно наличните човешки, финансови, природни, социални и икономически ресурси на територията на двете общини.

На 10 октомври 2006 г. предстои следващата публична среща, която ще продължи целенасочено да информира хората за стартиралия процес, да въвлича повече заинтересовани страни в работата, разчитайки на повишено разбиране и поемане на отговорност от страна на участниците.

За да доведем положителните намерения до успешен завършек, разчитаме и на активната подкрепа и участие на общинските ръководства и администрации в процеса на публичните дискусии, логистичната организация и конкретен финансов принос.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]