Foundation for Local Government Reform
2007/04: ЛИДЕР - въпроси и отговори към 20 април 2007 г.

Проектът на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. е внесен от Министерство на земеделието и горите в Европейската комисия за разглеждане и одобрение. Прилагането на Програмата, вкл. и на подхода ЛИДЕР ще стартират след официалното й одобрение от Комисията.

Отговорите на въпросите, които Ви предлагаме,
са актуални към 20 април 2007 г. и са подготвени от Министерството на земеделието и горите и ФРМС

Вашите въпроси, свързани с подхода ЛИДЕР в България можете да изпращате на адрес: [email protected] 


Какво е Местна инициативна група (МИГ)?

Местните инициативни групи (МИГ) са публично-частни партньорства за развитие и управление на селските територии. Те са основен посредник между местните общности и управлението, прилагането, наблюдението на Програмата за развитие на селските райони, с цел създаване на възможност за по-близък достъп до инвестиции на земеделските производители, предприемачите, неправителствените организации и читалищата за насърчаване и разнообразяване на заетостта, съхраняване на културното наследство и идентичността в селските райони.

МИГ ще бъде организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска дейност в обществена полза, така че членството на всички заинтересовани страни да е представително от гледна точка на дадения район. МИГ се създава на широка основа и се състои от представители на общинските власти и местни неправителствени организации, които се интересуват от развитието на дадената територия, на която работи МИГ. На нивото, на което се вземат решенията, икономическите и социални партньори трябва да представляват поне 50 % от местното партньорство, а представителите на местната власт могат да бъдат до 50% от състава на МИГ. Участието на местната власт от територията е задължително.

МИГ поема ангажимента за подготовката и за изпълнението на Местна стратегия за развитие в дадения район. Тя има отговорности по информиране и консултиране на гражданите за кандидатстване с проекти, анализиране на проектни предложения, оценяване и избор на проекти, които да спомагат за реализиране на одобрената Местна стратегия на МИГ.

Местните инициативни групи се създават на териториален принцип, като в тези територии се изисква да живеят минимум 10 хиляди души и максимум 100 хиляди жители.

Местната инициативна група не се създава на партиен, роднински или корпоративен принцип. Ролята на тези групи е да организира и обедини идеите на местните общности за развитие за по-добро качество на живот и разнообразни възможности за заетост в селските райони.

Местната инициативна група трябва да покаже капацитет за разработване и прилагане на Местна стратегия за развитие и да демонстрира прозрачност и откритост в работата си с местната общност.

Офисите на Местните инициативни групи са центровете, където на място да се информират и консултират потенциалните бенефициенти от територията и където те ще внасят проектите си за оценка и одобрение.

Какво е Местна стратегия за развитие (на МИГ)?

Стратегията за местно териториално развитие на една МИГ трябва да включва дейности, които да спомогнат за постигането на целите на една или повече от трите приоритетни области на Националния стратегически план 2007 – 2013 г:

Развитие на конкурентно селско и горско стопанство и на основан на иновации хранително-преработвателен сектор;

Опазване на природните ресурси и защитата на околната среда в селските райони;

Насърчаване на възможностите за заетост и подобряване качеството на живот в селските райони.

Всяка стратегия за местно развитие трябва да съдържа приоритетна тема за развитие на дадената територия, която кореспондира с целите и приоритетните оси на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. За реализиране на приоритетите на стратегиите за местно развитие всяка МИГ може да избира мерките, разписани в Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. и/или други мерки специфични и/или необходими за реализиране стратегията за местно развитие. Бюджетът за реализиране на стратегията за местно развитие на една МИГ ще бъде на максимална стойност 2 млн. евро, като до 20% от тези средства могат да бъдат използвани за разходи за управление на МИГ.

За България е задължително минимум 2,5% от общия бюджет по трите оси на Програмата да бъде реализиран чрез проекти от стратегиите за местни развитие и администрирани от Местните инициативни групи.

Има ли одобрени от Министерство на земеделието и горите МИГ в България?

До настоящия момент в България няма одобрени Местни инициативни групи по смисъла на Лидер подхода от Министерство на земеделието и горите.

След одобрение на Програмата за развитие на селските райони от Европейската комисия, Министерство на земеделието и горите ще стартира процедура за набиране и одобрение на Местни инициативни групи по Лидер подхода, с много широка информационна кампания в страната и по медиите.

Одобрението на Местните инициативни групи в България по Лидер подхода ще става от Министерство на земеделието и горите.

За една територия ще бъде одобрявана само една Местна инициативна група. Ако се получи повече от едно предложение за одобрение на Местна инициативна група от една и съща територия, МЗГ няма да разглежда нито едно от тях и ще препоръчва обединяването им в една Местна инициативна група за една територия.

Има ли краен срок за регистрация на МИГ?

Краен срок за регистрация на МИГ няма. В рамките на Програмата за развитие на селските райони се казва, че одобрението и съответно финансирането на признати от Министерството на земеделието и горите МИГ ще се извърши в три цикъла, като на практика дейността на МИГ в България ще продължи до 2013 г.

Съществува ли актуален списък на селските райони според приложението в Национален план за развитието на селските райони?

Съществува такъв списък – в Наредба № 14 на Министъра на земеделието и горите, която урежда критерии и обхват на селските и планински райони.

Къде можем да видим списък с общините, където може да се регистрира МИГ?

Според проекта на Програмата за развитие на селските райони, подходът ЛИДЕР ще се прилага във всички 231 селски общини в страната (т.е. в тези общини, на чиито територии няма населено място над 30 000 души).

От къде можем да вземем и попълним документи за регистрация на МИГ?

Документи за регистрация на МИГ няма, тъй като формирането на Местна инициативна група е процес, който протича на местно ниво и в края на този процес, след като са се обособили всички заинтересовани страни, се извършва регистрация на МИГ като нестопанска организация (съгласно Закона за юридически лица с нестопанска цел).

Задължително условие ли е участието на ФРМС в подготовката за и в регистрацията на МИГ?

Такова условие категорично няма и не би могло да има. ФРМС оказва методическа подкрепа при създаването на някои потенциални Местни инициативни групи в страната в рамките на свои програми и инициативи; това не прави задължително участието на организацията в подобен процес на територията на цялата страна.

Към момента тече ли съдебна регистрация на МИГ-ове и ако да, няма ли да ощети това групи хора, изчакващи официалните срокове за стартиране регистрацията на МИГ-ове, предвид изискването в една община да няма повече от 1 МИГ?

Към момента посредством осъществени проекти на Министерството на земеделието и горите и ПРООН, Проект “Устойчиво развитие на селските райони” - http://www.srd-bg.eu , както и в рамките на Програма „Обществен ФОРУМ” на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и чрез много индивидуални инициативи на селски общини, в страната има вече регистрирани или в процес на регистрация МИГ. Това са инициативи на тези селски територии, които имат готовността и желанието да започнат предварителна подготовка за бъдеща работа по ЛИДЕР, които на базата на общата информация в Програмата за развитие на селските райони са тръгнали към създаването на своя МИГ.

Тъй като изграждането на МИГ е продължителен процес, който не приключва с формалната регистрация на юридическо лице, предварителната инициатива на местно ниво и повеждането на информационни кампании, както и на общи срещи с участието на всички заинтересовани страни на местно ниво е положителна стъпка към бъдещия успех на ЛИДЕР в България.

В "Критерии за избор на МИГ", т. 15 е посочено: Стратегията трябва да обхваща цялостна територия с непрекъснати граници и да не включва областни градове - Какво се има в предвид “цялостна територия с непрекъснати граници”?

Това означава, че територията трябва да е компактна, без „дупки” в нея, без прекъсвания. МИГ могат да се учредяват и ще бъдат подпомагани само в селските райони – т. е. в общини, в които няма населено място с повече от 30 000 души.

Трябва ли да се подпише някакво споразумение между общините, след като то не е посочено сред изискуемите документи за регистрация в МЗГ?

Не е задължително да се подписва споразумение – това зависи от общините. Но те са участници в МИГ и в общото събрание на МИГ и по този начин поемат определени ангажименти.

Може ли, административната територия на общината да бъде разделена, т.е една община да участва в два МИГ-а, като и двата ще имат самостоятелни стратегии, които няма да се покриват ?

Ако териториите не се покриват, е възможно една община да участва в две местни инициативни групи. Съответно общината поема ангажименти и към двете местни инициативни групи. Стратегиите са за територията, която покриват, а не за общината – т. е. те могат да са различни.

Необходимо ли е поотделно провеждане на общи събрания на различните групи от заинтересовани страни, които ще имат представителство в МИГ, или се прави едно общо събрание с всички, т.е. какъв подход трябва да се използва при формирането на представителите на общността?

Общото събрание на МИГ е едно и в него участват всички заинтересовани страни. На общото събрание се води протокол, който е необходим документ за учредяването на МИГ.

Като община предвиждаме участие в две МИГ, с две различни общини поотделно.

Разпокъсването на една община и участието и в две МИГ е най-сложният вариант и е оправдан само ако във Вашата община населените места са толкова различни по своите характеристики – природни, географски, исторически, икономически, че намират сходство и единство с населени места от съседни общини.

Може ли самостоятелно да регистрираме МИГ при положение, че сме община с над 25 хил. души население ?

Вашата община, ако попада в обхвата на дефинираните селски райони в България, може да учреди една МИГ на своята територия.

Предвидени ли са средства от МЗГ за разработването на стратегии на МИГ? Ако да, възможно ли е да кандидатстваме за тези средства?

Да, предвидени са средства, които да подпомагат разработването на стратегии и процеса на създаване на МИГ – в Ос 4 „ЛИДЕР”, Мярка 431 „Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия”, под-мярка 2: Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия, за потенциални местни инициативни групи.

След официалното одобрение на Програмата за развитие на селските райони от ЕК, ще стартира нейното приложение и ще бъдат обявявани възможностите за кандидатстване за финансиране и по Мярка 431, под-мярка 2.

Имате ли консултанти, които можем да ползваме да ни помогнат при разработването на стратегията, дори и техният хонорар да е за наша сметка?

В момента МЗГ не разполага с база данни от консултанти, които да препоръчва и да можете да ползвате, но предстои МЗГ да създаде база данни от експерти, подпомагащи ЛИДЕР подхода в България.

Къде в сайта на ФРМС, като изпълняващ функцията временен Секретариат на Селската мрежа в България, или в сайта на МЗГ могат да се открият всички изисквания, документи, формуляри и т.н. по регистрация на МИГ?

Документи за регистрация на МИГ няма, тъй като формирането на Местна инициативна група е процес, който протича на местно ниво и в края на този процес, след като са се обособили всички заинтересовани страни, се извършва регистрация на МИГ като нестопанска организация (съгласно Закона за юридически лица с нестопанска цел).

Създаването на МИГ се случва след доказан публичен процес с широкото участие на всички заинтересовани страни на местно ниво (местни власти, граждански сектор, бизнес, нестопански организации, местни институции и организации) на територията на селска община и след формална регистрация като юридическо лице на съответната МИГ.

Що се отнася до окончателните изисквания за регистрация на МИГ и прилагащите процедури за ЛИДЕР, те ще бъдат подготвени и разпространени от Управляващия орган на Програмата – МЗГ.

За допълнителна информация по темата:

www.flgr.bg >> бутон “Селска мрежа”

http://flgr.logincee.org/lib_upload/20070305_{04B06B70-6413-4A8C-9646-CCC9C3EF20AD}.pdf ( Подходът „Лидер”: основно ръководство )

/?act=cms&sort=1&cid=967&id=2269&sub=0&lang=2 ( Информационна брошура за подхода ЛИДЕР )

www.mzgar.government.bg >> бутон “Селски райони” >> Подготовка 2007 – 2013

http://www.asa.bg/leader_forum.html 

В Общинските служби по земеделие и гори нямат никаква информация за регистрацията на МИГ, освен обща информация. Съдействието за регистрация на МИГ влиза ли в техните задължения?

В основните функции на Общинските служби не влиза, а и не би имало възможност да влиза директно задължение към оказване на регистрация на МИГ на местно ниво. Тяхната роля е по-скоро да предоставят информация, съдействие и консултации на заинтересованите страни и по-конкретно - на земеделските производители. По принцип в Националната програма за развитие на селските райони не се дефинира еднозначна отговорност и задължение към която и да е институция на местно/регионално ниво, която да е отговорна за създаването на Местна инициативна група. Практиката показва, че обикновено инициативата за създаване на МИГ идва от група местни заинтересовани страни – местна власт, НПО, активни местни граждани, които, познавайки изискванията и особеностите по прилагане на ЛИДЕР, започват общи дейности за широко информиране, организация на публични дискусии, обсъждане на възможностите и приоритетите на местната общност по пътя към разработване на Местна стратегия за развитие на МИГ.

Разполагате ли с актуализиран списък на създадени МИГ-ове към март 2007 г.? Има ли мрежа на МИГ-овете в България?

До този момент МЗГ не е започнало процедурата по избор на МИГ и съответно – няма утвърдени от МЗГ Местни инициативни групи.

Съществуват пилотни МИГ, създадени по донорски програми на ПРООН, ШАРС, ФРМС и др. Информация за тях можете да намерите на Интернет-страниците на ПРООН, ACA, ФРМС и други донорски програми, подпомагащи създаването на пилотни МИГ

www.srd-bg.eu 

www.flgr.bg 

www.asa.bg 

До този момент няма изградена официална мрежа на местните инициативни групи. След влизане в сила на ПРСР предстои изграждането на Национална селска мрежа и като елемент от нея ще бъде изградена мрежа на Местните инициативни групи по ЛИДЕР. Що се отнася до пилотните местни инициативни групи – те обменят информация помежду си по свои канали, не чрез МЗГ.

Контакт със създадени МИГ в България

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]