Foundation for Local Government Reform
2007/05: ЛИДЕР - въпроси и отговори към 4 май 2007 г.

НПО и бизнесът, които ще влизат в МИГ, следва ли да бъдат по регистрация на територията на МИГ, или е важно предметът им на дейност да е на същата тази територия?

Макар към настоящия момент да няма категорични изисквания относно членовете на МИГ, от значение е участниците в МИГ да са местни представители (работещи, живущи и регистрирани на територията на съответния МИГ), т.е. това важи и за бизнес-представителите от тази територия.

МИГ като НПО кога ще получи финансиране - преди или след регистрацията в съда?

След като МИГ е регистрирана съгласно всички изисквания и насоки на Министерството на земеделието и горите (като Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони) – т.е. като нестопанска организация според Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съответната МИГ може да участва на равни начала и на конкурсен принцип с останалите МИГ от страната за официалното признаване от МЗГ и евентуално одобрение и финансиране на Местната стратегия за развитие.

Когато ще покрива две общини, МИГ ще има един офис в единия общински център и клон в другия, или офисът може да е в областния град, а с по един клон в двете общини?

Няма категорично изискване и по отношение на разположението и начина на функциониране на МИГ в съответната територия. Практиката на вече съществуващи МИГ сочи, че най-често в случаите, когато в МИГ участват повече от 1 община, то тогава се създават два представителни офиса (във всяка участваща община), за да се осигури добра координация и предоставяне на информация до всички заинтересовани и населените места. МИГ може да предпочете различни начини на организация на офисите на своята територия – един „централен” и няколко „изнесени”; или пък само един офис.

Какъв ще бъде задължителният минимум от административен персонал и от кога и как ще бъде финансиран?

Не съществуват конкретни изисквания по отношение на брой или пък функции на персонала на офиса на МИГ. Това е решение изцяло на съответната МИГ. Важно е, обаче, да имате предвид, че в рамките на своята Местна стратегия за развитие МИГ следва да покаже много добър административен, финансов и управленски капацитет, чрез който да гарантира успешното и ефективно изпълнение на Местната стратегия за развитие – в случай, че тя бъде одобрена.

Разходите за функциониране на офиса на Местната инициативна група могат да се предвидят като част от Местната стратегия за развитие, като размерът на тези разходи не може да надвишава 20% от размера на одобрената Местна стратегия за развитие на МИГ. За допълнителна информация по този въпрос: Мярка 431 от Програмата за развитие на селските райони„Административни разходи на МИГ, придобиване на умения и оживяване на територията”.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]