Foundation for Local Government Reform
2008/03: Разработване на проекти по програми на ЕС”
Центърът за обучение и квалификация към ФРМС съвместно със Софийски университет предлага
 
Курс за следдипломна квалификация
 
„Разработване на проекти по програми на ЕС”
14 – 16 март 2008 г.
София
 
Основни теми:
  • Същност на проекта. Проектен цикъл
  • Източници на информация и възможности за финансиране на проектни предложения
  • Етапи на подготовката на проектно предложение
  • Формуляр и насоки за кандидатстване
  • Връзката “потребности – обосновка на проектна идея”
  • Подготовка за разработване на проект – основни етапи, определяне на заинтересованите страни и изграждане на местни партньорства
  • Целеви групи и бенефициенти на проекта
  • Индикатори за резултати и въздействие на проекта
  • Изготвяне на бюджет
  • Оформяне на проектното предложение
 
Курсовете са тридневни в рамките на 24 академични часа.
 
Цената на един курс е 210 лв. с ДДС.
 
В края на обучението участниците получават Удостоверение от Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
 
Заявка за участие можете да направите чрез регистрационен формуляр.  
 
 
За повече информация:
Николета Ефремова
тел.: 02/976 89 32
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]