Foundation for Local Government Reform
2008/05: „Разработване на проекти по програми на ЕС”, 16 - 18 май 2008 г., София
Центърът за обучение и квалификация към ФРМС съвместно със Софийски университет предлага
Курс за следдипломна квалификация „Разработване на проекти по програми на ЕС”
16 - 18 май 2008 г., София

Основни теми:
- Същност на проекта. Проектен цикъл
- Източници на информация и възможности за финансиране на проектни предложения
- Етапи на подготовката на проектно предложение
- Формуляр и насоки за кандидатстване
- Връзката “потребности - обосновка на проектна идея”
- Подготовка за разработване на проект - основни етапи, определяне на заинтересованите страни и изграждане на местни партньорства
- Целеви групи и бенефициенти на проекта
- Индикатори за резултати и въздействие на проекта
- Изготвяне на бюджет
- Оформяне на проектното предложение

Курсовете са тридневни в рамките на 24 академични часа.
Цената на един курс е 210 лв. с ДДС.
В края на обучението участниците получават Удостоверение от Софийски университет „Св. Климент Охридски”. 

Заявка за участие можете да направите чрез регистрационен формуляр
За повече информация:
Николета Ефремова
тел.: 02/976 89 32
[email protected]
 

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]