Foundation for Local Government Reform
2008/06: Обучителен курс “Подготовка и управление на проекти за градски пречиствателни станции за отпадни води”, 12-13 юни 2008 година, София
 
Центърът за обучение към ФРМС и “Ютилитис Сървисис” предлагат Обучителен курс “Подготовка и управление на проекти за градски пречиствателни станции за отпадни води”, 12-13 юни 2008 година, София. Занятията ще се проведат в конферентната зала, “ПОДКРЕПА”, ул. “Ангел Кънчев” 2, ет. 1 (площад “Джузепе Гарибалди”).
 
С цел удовлетворяване на изискванията на Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места и за осъществяване на планирано управление на водните ресурси през 1999 г. е приета Националната програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води за населени места с над 10 000 еквивалентни жители. В нея са включени 104 обекта – 81 нови градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ) и 23 ПСОВ за реконструкция и модернизация. По-голямата част от мерките в програмата ще се реализират, посредством Оперативна програма „Околна среда”, управлявана от МОСВ.
 
Курсът цели да даде практически знания и информация за процеса по набиране на данни, техния финансов и технически анализ за обосновката на проект за пречиствателни станции за отпадни води. Като цяло курсът ще позволи експертите в общинските администрации да придобият ключови умения за работа при подготовката на проектни предложения за безвъзмездно финансиране за подобряване на ВиК инфраструктурата и опазване на околната среда.
 
Обучението е насочено към:
-          ръководители на екипи, експерти, юристи и служители в общински отдели по европейски проекти, инженерна инфраструктура;
-          специалисти, отговарящи пряко за подготовката и изпълнението на инфраструктурни проекти, в съответствие с общинската политика за развитие в периода 2007-2013 година;
-          представители на банкови и финансови институции, обслужващи общински инфраструктурни дейности.
 
Основни теми в курса са:
-          Фази на проектиране и изграждане на ГПСОВ;
-          Специфики при набирането на данни и изготвянето на анализа при предпроектното проучване;
-          Финансови и технически характеристики на проектната документация на пречиствателна станция за отпадни води;
-          Приложими документи при кандидатстване за финансиране от Оперативна програма „Околна среда”;
-          Изпълнение и контрол в процеса на изграждане на ГПСОВ.
 
Лектори са: инж. Николай Куюмджиев и екип
 
Таксата за участие за един представител от община е 396 лева (с вкл. ДДС).
Таксата за участие за всеки следващ представител от община е 360 лева (с вкл. ДДС).
Таксата за участие включва: 
4 кафе-паузи, пакет материали и компакт диск. СЕРТИФИКАТ за придобити умения.
 
Таксата за участие следва да бъде заплатена по банков път:
ФРМС Консулт” ЕООД 
Общинска Банка АД
Клон “Младост”, бл. 305
BIC SOMBBGSF
 
Изпратете попълнения формуляр по факс:  02/976 89 30 или е-поща: [email protected]

За контакти:
Демир Деянов, тел.: 02/976 89 34
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]