Foundation for Local Government Reform
Откриване на ЦУИГ в София
прегледана: 7646

Кметът на София Бойко Борисов и посланикът на САЩ в България Н. Пр. Джон Байърли откриха на 12 юни 2006 г. в София Центрове за информация и услуги на гражданите, изградени на принципа "обслужване на едно гише". На откриването от страна на ФРМС присъстваха Гинка Капитанова, изпълнителен директор на ФРМС, Тодор Младенов, ръководител екип "Финансиращи програми", и Василка Сирачевска, програмен координатор.

Проектът "Подобряване на административното обслужване в Столична община" бе реализиран за 5 месеца между общината и Съвета за управление на Столичния общински приватизационен фонд (СУСОПФ) с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие и техническата и консултантска помощ на Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС).

Реализацията на проекта започна след среща между кмета Бойко Борисов и Джон Байърли. По време на откриването Джон Байърли припомни, че по този начин се ограничават пречките пред гражданите, както и възможностите за корупция. Бойко Борисов благодари на Джон Байърли за оказаната помощ и сподели, че неговото желание е до края на годината подобни центрове да има във всички столични районни администрации.

Целта на проекта беше да се разработи и внедри механизъм за обмен на документи и информация по електронен път между Столична община и три административни района - Възраждане, Студентски и Младост. В процеса на работа, по предложение на Столична община, към дейностите по проекта се присъединиха още два района Средец и Оборище.

Постигането на тази цел беше свързано с развитие на информационни системи в отделните районни администрации и Столична община, участници в проекта, което да позволи повишаване възможностите на вече изградените Центрове за услуги и информация и изграждане на нови в районите, в които нямаше.

Целият процес доведе до създаване на условия за изграждане на съвременна технологична, информационна и комуникационна инфраструктура на територията на Столична община.

При стартиране на работата по проекта се сформира работна група с представители от избраните райони, Столична община, експерти от ФРМС и експерт от Община Велико Търново. Беше разработен и утвърден план за действие с разписани и утвърдени конкретни дейности, изпълнението на които да доведе до постигане на поставените в проекта цели.

Съгласно плана за действие, в рамките на обмяната на опит, представителите на работната група посетиха две общини с изградени Центрове за услуги и информация. В Община Велико Търново те почерпиха от опита на общината при изграждане на центъра, а в Община Габрово имаха възможност да разгледат функциониращия вече 7 години ЦУИГ, като същевременно и да се запознаят с начините за разработване и предоставяне на комплексни административни услуги по електронен път от страна на общината съвместно с регионално представените институции.

Експертите на ФРМС разработиха и предоставиха на работната група списък с унифицирани наименования на услугите, извършвани от районите и Столична община, както и унифицирани заявления за тези услуги, които могат да бъдат внедрени във всички райони на столицата.

Започна работа и по унифициране на процедурите, по които се извършват отделните административни услуги.

Спазвайки принципите си за разработване на устойчиви във времето и с възможност за развитие проекти, ФРМС разработи и предостави на Столична община технически проект за реализация на VPN свързаност между Столична Община, ул. Московска 5, и 24-те административни района на територията на гр. София.

Този проект беше реализиран в петте района и Столична община, като се извърши следното:

  1. Съвместно с експерти от Министерски съвет, използвайки НАМДА беше изградена комуникационната свързаност към момента в Столична община и районите Възраждане, Младост, Средец. Предстои изграждане на такава и в район Студентски, след осигуряване на достъп до най-близката точка на НАМДА.
  2. За постигане на мрежовата свързаност от тип VPN star ФРМС закупи рутери (маршрутизатори) Cisco, които бяха конфигурирани и инсталирани в петте района и Столична община.

За осигуряване на условия за обмен на документи и информация по електронен път по защитен канал, ФРМС закупи специализиран комуникационен софтуер, който беше внедрен в петте района и Столична община. Този софтуер позволява да бъдат изпращани и регистрирани заявки за услуги през съществуващите документооборотни системи.

Експертите на ФРМС консултираха разработването на проекти и изграждането на ЦУИГ в отделните райони, участници в проекта, свързано с определяне на броя и видовете работни места в центровете, информационни материали табла, брошури, анкетни карти и др.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]