Foundation for Local Government Reform
Покана за участие в проект Mестно икономическо развитие и маркетинг на български общини на ФРМС
прегледана: 4157

Фондация за реформа в местното самоуправление и Международната асоциация на градските управи, САЩ отправят покана към българските общини за участие в проект "Местно икономическо развитие и маркетинг на българските общини". С този проект поставяме акцент върху подпомагането на българските общини в разработката и воденето на про-активни програми за местно икономическо развитие. Проектът ще включва подготовка на българските общини и обучение на професионалисти за бизнес развитие от общинската администрация, надграждане на съществуващите маркетингови практики и насърчаване създаването на община-модел за икономическо развитие.

Проектът ще се осъществява в периода март 2006 г. август 2007г. и в него ще имат възможност да се включат не повече от 10 нови български общини, които ще работят заедно с ФРМС и екип от американски специалисти за:

А/ Подобряване имиджа общините-участнички и работа върху тяхната конкурентно способност;

Б/ Укрепване капацитета на избраните за участие в програмата български общини за разширяване на възможностите им да реализират про-активни общински програми за икономическо развитие, откриване на нови работни места и подобряване социално-икономическите характеристики на общините.

Основните очаквани резултати са:

 • професионално обучени 2 специалисти по бизнес развитие от всяка община;
 • усъвършенстване на създадената маркетингова мрежа и уеб-сайт на българските общини- участници (www.invest.bg);
 • разработване и поетапна реализация на конкретни планове за действие за икономическо развитие на общините участници в проекта;
 • сертифициране на общините, изпълнили основните и/или допълнителни критерии за готовност за бизнес развитие;
 • привличане на нови бизнеси и откриване на работни места от съществуващите фирми, чрез въвеждане на ефективни програми и действия за планиране, популяризиране и подобряване усилията за по-добър икономически климат и активен диалог с бизнеса.

Ключови фактори за успешното участие и изпълнение на дейностите по проекта са: задълбочен анализ и самооценка от страна на всяка община; ефективно планиране и разработване на актуален план за действие по отношение на икономическото развитие, както и създаване на постоянно действащо звено за икономическо развитие, подпомагащо бизнес развитието на общината, на което са делегирани необходимите за дейността им права и имат пряк достъп до кмета на общината.

ФРМС, като професионален ресурсен център, подкрепящ местната демокрация ще продължи да осигурява специализирано обучение и помощ за българските общини за постигане на целите на проекта.

За участие в проекта българските общини следва да поемат конкретни ангажименти и да декларират принципно съгласие със следните минимални изискванията:

 1. Общината определя местното икономическо развитие като свой дългосрочен приоритет. Основна цел в работата й е създаването на жизнена икономика и повишаване качеството на живот. Общината е готова да постигне тези цели чрез изпълнение на дългосрочна програма за икономическо развитие и укрепване на своя капацитет и капацитета на специалистите по бизнес развитие;
 2. Общината изразява готовност да създаде нова постоянна длъжност в общинската администрация и да определи/назначи експерт по бизнес развитие на общината, който да продължи да изпълнява тези функции дългосрочно и след приключване на проекта;
 3. Общината се ангажира да спазва принципите на прозрачност и публичност при осъществяване на дейностите за икономическо развитие и ще се придържа към спазването на етичните норми на отворено местно самоуправление;
 4. Общината е готова да отдели необходимото време и ресурси, за постигане и постоянно поддържане на общоприетите стандартни критерии за "Община-готова за бизнес развитие";
 5. Общината подкрепя идеята за създаване и дългосрочно участие в мрежа или асоциация на професионалистите в областта на икономическото и бизнес развитие;
 6. Общината е готова да споделя натрупания опит и информация с други български общини.

През месец февруари ще се проведе обща ориентационна среща с участието на кметове и председатели на ОбС и/или членове на ОбС на общините, проявили интерес за участие в проекта за икономическо развитие и маркетинг на българските общини. На тази среща ще бъдат представени философията на проекта и информация за основните насоки на неговата реализацията.

Официалното включване на участниците в проекта ще се извърши след провеждане на първата ориентационна среща, давайки възможност на общините, които проявяват интерес да внесат за разглеждане и приемане от Общинския съвет на минималните условия за участие. Право на участие ще имат само общини, които с решение на Общинския съвет потвърдят готовността си да отговорят на минималните изискванията.

Ако имате нужда от допълнителна информация, моля обръщайте се към Невена Младенова, координатор на проект "Местно икономическо развитие и маркетинг", и Антоанета Матеева, ръководител екип по Програма "Сити линкс".

В случай, че проявявате интерес към проекта, моля в срок до 27.01.2006 г. писмено (на адреса на ФРМС) да заявите предварителните намерения на Вашата община за участие.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]