Foundation for Local Government Reform
Възможни взаимодействия
 
В началото на 1999 г. Фондацията за реформа в местното самоуправление обяви началото на първата си програма за финансиране на проекти на български неправителствени организации. За разлика от други финансиращи програми “Подкрепа за реформата в местното самоуправление” бе насочена към насърчаване на проекти на местно равнище, изпълнени в партньорство както с органите на местните власти, така и с широкото участие на граждани, други неправителствени организации, институции и бизнес среди. Основна цел на програмата бе обединяването на ключови местни участници, заинтересовани от дадена проблематика, в усилията им по подобряване на местната среда. Съвместната работа създава предпоставки за опознаване на участниците в проекта, оптимизиране на усилията и съответното решение на даден проблем, както и способства за изграждането на механизми за устойчиво развитие в дадена община чрез създаване на механизми за взаимодействие между представителите на местната власт, структурите на гражданското общество и бизнес средите.
Чрез насърчаването на по-активно взаимодействие между тези три групи се целеше също така “отваряне” на представителите на НПО и местни власти едни към други, осъзнаване на ползите от полагане на обединени усилия, както и разширяване на гражданското участие чрез популяризиране на възможностите за участие в местното самоуправление.
Неочакван за самите нас бе големият интерес от страна на неправителствените организации към програмата. В рамките на два месеца 170 организации от цялата страна бяха изготвили успешно проект в партньорство с една или повече общини и други организации/институции/бизнес представители. Повече от 90 български общини протегнаха ръка в знак на желание за партньорство при осъществяване на проектите.
Измежду 170 постъпили проекта 21 получиха финансиране и бяха реализирани в периода юни 1999 г. - юни 2000 г. В настоящото издание ви предлагаме информация за тези проекти. Представянето в повечето случаи има стандартизирана форма и предлага информация както за самата организация изпълнител и нейната област на работа, така и за целите на проекта и постигнатите резултати. По-голяма част от представянията са направени от координаторите на проектите - хората, които най-отблизо участваха в реализацията на проектите и ги познават в детайли. За да се улесни получаването на допълнителна информация и осъществяването на контакт с представители на организациите, на разположение са и адреси за връзка. Целта на това издание е не само популяризиране на добри практики в областта на местното самоуправление и запознаването с тях на широк кръг представители на местните власти и неправителствени организации, но и подпомагане на мултиплицирането на резултатите в други български общини, където идеите на даден проект са приложими.
Преди представянето на самите проекти ще се спрем на някои от основните предизвикателства, срещнати при тяхната реализация. Като предизвикателства в случая разглеждаме не само проблемите, но и необходимостта от разширяване кръга на участниците и областта на дейност, възникнали в хода на даден проекта. Вярваме, че от тях биха могли да се извлекат полезни поуки, които да оптимизират планирането и последващото изпълнение на бъдещи партньорски проекти.
Проблем при изпълнението на проектите се оказаха изборите за местна власт, провели се през м. октомври 1999 г. В случая става дума основно за времеви проблем. Доколкото самата програма бе фиксирана във времето, нямаше особена възможност за проява на гъвкавост и удължаване на проектите с оглед наваксване на евентуални закъснения. Въпреки че организациите бяха предвидили известно забавяне в реализацията на определени дейности, причинено от времевата рамка, необходима за конструирането на новите местни власти, оказа се, че факторът “избори” не беше дооценен. От средата на септември до средата на ноември 1999 г. повечето организации свиха осезателно онези от дейностите, свързани с пряко взаимодействие с местните власти по няколко причини:
1.         на местно равнище бе невъзможно да се работи ефективно с представителите на местната власт поради предизборния период и съответната невъзможност на места нейни представители да се включат в дейностите;
2.            съществуваше реален риск дейностите по проекта да бъдат политизирани поради участието на представители на местната власт (т.е. участието им да се определя като част от предизборна кампания на кмет/общински съветник, който се е кандидатирал в изборите за следващ мандат). А това би донесло съответни негативи за организацията изпълнител и евентуално за резултатите от проекта като цяло;
3.            осигуряването на приемственост между предишните органи на местната власт и новоизбраните такива изисква време и активни усилия от страна на неправителствените организации за гарантиране на резултатите от даден съвместен проект. Приемствеността до голяма степен зависи от добрата воля и желание за съвместна работа от страна на новоизбраните представители на органите на местна власт, както и на общинската администрация.
Важно е да се отбележи, че почти при всички проекти приемствеността бе много успешно постигната и то - за сравнително кратък период. Новоизбраните/преизбраните представители на местната власт бяха доста подготвени и отворени за взаимодействие с представителите на гражданското общество. Може да се каже, че нивото на готовност и желание за работа с неправителствения сектор днес е доста различно от това преди 4 години. От една страна, това се дължи на активността на НПО при иницииране и осъществяване на съвместни значими местни проекти. Паралелно с това върви и процесът на осъзнаване на ползите от обединяване на усилията на общински специалисти и структури с усилията на гражданите като преки участници в местното самоуправление и структурите на гражданското общество.
Друго предизвикателство бе наложилото се разширяване на дейностите по проектите. При почти всички проекти набраната инерция при осъществяване на дейностите и предизвиканият отзвук сред местната общност доведоха или до провеждане на допълнителни мероприятия, предложени от участниците в проекта, или до увеличаване на общия брой проведени дейности. В този случай организациите проявиха голяма гъвкавост и икономичност, за да отговорят на интереса на местната общност и ефектът за проектите бе положителен. Бяха постигнати непредвидени резултати, които надхвърляха предварителните очаквания. В този аспект привличането на нови партньори по проекта в хода на реализацията му също има подобен ефект. В няколко случая от страна на областни администрации е проявен интерес и желание за участие в дейностите. По този начин се разширява междусекторното партньорство и се подобрява диалогът не само между местни власти, НПО и бизнес среди, но и между представители на структурите на централната власт.
След приключване на програмата през м. юни 2000 г. ФРМС организира две регионални срещи дискусии за популяризиране на резултатите от проектите и извеждане на основните проблеми и възможности за преодоляването им. Бе потвърдена една основна истина за диалога местна власт - неправителствен сектор, а именно, че диалогът е двупосочно взаимодействие, изискващо участието на двете страни. Бяха дадени много ценни идеи за превъзмогване на пречките в ефективния диалог. По-долу представяме очертаните основни проблеми и механизми за преодоляването им.
Съществуващи проблеми при взаимодействието между неправителствени организации и местна власт в България:
-         Липса на информация (двустранно: на местните власти - за дейността на НПО; на НПО - за дейността на местните власти и възможностите за участие в определени комисии и пълноценен диалог, работа с общински експерти, др.);
-         Недостатъчен опит на представителите на местна власт/НПО в работата с граждански структури/местна власт;
-         Липса на активна позиция от страна на местните власти за иницииране на съвместни проекти;
-         Недостатъчна възможност на малки общини за ползване на НПО ресурса (поради липса на граждански структури);
-         Недостатъчно добра квалификация на експерти от НПО сектора за участие в различни общински комисии, др.;
-         Необходимост от активизиране на гражданите за участие в диалога местна власт/НПО;
-         Недостатъчна обезпеченост на (инвестиране в) проекти, които са доказано успешни (за осигуряване на минималното им функциониране и поддържане на резултатите);
-         Слабо е мултиплицирането на резултатите от проекти на други места.
-         Възможности за разрешаването им:
-         Разработване съвместно на различни програми и политики (напр. програма за социално подпомагане; стратегия за работа с младите хора в общината, др.);
-         Използване на обществено-информационни системи за решаване на местни проблеми;
-         Създаване на публичен регистър на НПО в общината, който да отразява сферите на дейност и изпълнявани проекти;
-         Въвличане на граждани и експерти в работата на комисиите към ОбС с цел по-широко пряко участие на гражданите в местното самоуправление;
-         Публичност на услугите, предоставяни от общинска администрация;
-         Разработване на споразумения за съвместна дейност;
-         Разработване на цялостна политика на общината за местно развитие;
-         Създаване на групи за обществена оценка на проблемите, група за граждански диалог, граждански консултативен съвет към кмета, др.;
-         Провеждане на информационно-образователни студиа за работата на местните власти;
-         Издаване на различни бюлетини информационни страници за гражданите;
-         Организиране на дейности сред младежите (с цел изграждане на механизми за привличане на младите хора за участие в местното самоуправление);
-         Създаване на местни фондове за развитие и насърчаване развитието на местния дарителски потенциал;
-         Наличие на експерти в общинска администрация за работа с НПО;
-         Обединяване на усилията за финансиране на значими местни дейности;
-         Активизиране участието на медиите в диалога;
-         Създаване на професионални организации на общински служители;
-         Популяризиране дейността на НПО и привличане на гражданите за участие;
-         Прилагане на система за мониторинг и диагностика на проблемите на местно равнище.
Изброените проблеми и предложени механизми за решаването им в никакъв случай не могат изчерпателно да представят всички съществуващи пречки пред ефективния диалог между неправителствения сектор, гражданите и местните власти в страната. Постиженията в тази област остават въпрос на настойчивата работа в посока въвеждане на различни практики за подобряване на взаимодействието, трупане на опит и взаимно желание за по-нататъшно партньорство.
 
Любомира Колчева, координатор програма
 
Организация - изпълнител на проекта           
Наименование на проекта
Получено финансиране от ФРМС (в лева)         
Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции - Кърджали           
“Партньорство за устойчиво развитие на Община Кърджали” 
14 570
 
Агенция за регионално развитие и инвестиции - Стара Загора
 
“Нуждите на потребителите на услуги като основа за подобряване на обществената и икономическа среда за реформата в местното самоуправление”
 
16 990
НГФ “Българка” - София
 
“Насърчаване участието на жените в местното самоуправление”
 
10 398
Българско сдружение за честни избори и граждански права - Велико Търново       
 
“Гражданско участие в механизмите за вземане на решение”  
 
17 759
Дружество “Знание” - Ловеч
 
“Утвърдил: Гражданинът!”         
14 243
Евроатлантическа фондация за сигурност и външна политика - София           
“Партньорството между местната власт, бизнеса и гражданските организации в Ихтиман и Костенец”
16 769
 
Институт за политически и правни изследвания - София
 
“Създаване на общински центрове за работа с младите хора в столична община - район Банкя и община Велико Търново”           
17 003
 
Институт за финансови проучвания и иновации - София
 
“Рисков капитал и предприемачество в общината”
9 632  
 
Клуб “Икономика 2000” - София
 
“Социално-икономическо развитие на община Невестино: стратегия и реализация”  
 
19 442
 
Клуб “Социално развитие” - Добрич  
 
“Академия за граждански диалог”          
12 934
 
Младежки културно-информационен център - Габрово         
 
“Младите хора - партньори за ефективно местно самоуправление”           
19 489
 
Младежки образователен център - Ямбол        
 
“Изграждане на устойчиви модели на взаимодействие между местната власт, бизнес-средите, НПО и медиите”           
17 088
 
НАСО РБ - Габрово 
 
“Подготовка и издаване на Наръчник по протоколно обслужване на дейностите на общините”
6 895  
 
Национална асоциация на студентите по политически науки - София
 
“Делиберационният форум (ДФ) - средство за повишаване на гражданската компетентност и качеството на подбора на местния управленски елит”  
 
12 467
 
Ромски обществен съвет “Купате” - София      
 
“Партньорството - възможност за реализация на Общинска програма за работа с ромите”      
 
18 033
 
Сдружение “Медии с човешко лице” - Пловдив           
“Властта и гражданите - лице в лице” 
 
19 230
 
Фондация “Велики Преслав” - Велики Преслав         
 
“Историята, културата и туризмът в подкрепа на социално-икономическото развитие на Община Велики Преслав”        
 
14 992
 
Фондация “Развитие на гражданско общество” - София
 
“Гражданска инициатива за създаване на местни фондове за обществено развитие (МФОР)”   
 
16 860
 
Фондация “Човешкото измерение” - Русе
 
“Семейство за почивния ден”    
 
20 783
 
Център за развитие на Община Златоград - Златоград
 
“Стимулиране на гражданската активност и информационно обезпечаване на общинските услуги за Златоградска община”           
 
15 325
 
Център за устойчиво развитие на планината - Смолян          
 
“Отвъд града: Информационна подкрепа за силно местно самоуправление в две “селски” общини на Смолянска област - Борино и Баните”     
 
11 442
 
 
 
 
 
 
 
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]