Foundation for Local Government Reform
ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ - ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНО ПРИСЪСТВИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ

ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ - ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНО ПРИСЪСТВИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ

Капка Панайотова,

Център за независим живот

Гражданското общество е съвкупност от формални и неформални отношения между гражданите и властта. Тези отношения протичат най-ефективно, а резултатите от тях са трайни и полезни, когато се осъществяват при определени правила и процедури.

Важно е да се помни, че гражданите избират властта на всеки четири години чрез гласуване в парламентарни или местни избори. По този начин именно гражданите (в качеството на гласоподаватели) дават право на държавните институции - национални или местни - да вземат политически решения. Гражданите и отново гражданите са тези, които плащат данъците, за да може държавата да функционира в техен интерес.

ВНИМАНИЕ! Политическото решение не е партийно! Политически решения са всички решения на институциите, които се отнасят до конкретни мерки и политически действия в определена сфера - икономическа, социална, правна и пр. Те, макар и по различен начин, засягат всички хора, които имат отношение към тях (граждани на страната или на дадената община).

Политическите решения са свързани, пряко или непряко, с разпределяне на ресурси - материални и финансови. Ефектът от тях обикновено има дългосрочен характер, макар привидно да изглеждат като решения за тук и сега . Всички въпроси, които засягат интересите на различни групи граждани, е добре да бъдат съгласувани с гражданите, така че окончателните решения с политически характер да не предизвикват несгоди за големи групи хора и разточителство на обществени ресурси.

Именно затова хората с традиции в демократичното общуване са създали форми за гражданско участие при вземането на политически решения. Чрез него се постига насочване на човешкия интелект и енергия към търсене на максимално добри решения за всички граждани. Защото вземането на едно решение е процес на: определяне на проблема, поставяне на цел за решаването му, търсене на ресурси и организиране на ресурсите.

Т Ъ Р С Е Н Е Н А Р Е Ш Е Н И Е - процес на анализ, допитване, експертни оценки, огласяване на алтернативи

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ - еднократен акт на упълномощен орган

Наличие на проблем

Изпълнение на решението и контрол

ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ

Иначе казано, гражданското участие означава, че властта допуска гражданството и неговите организации да участват в този процес, да обсъждат важни за хората решения преди те да бъдат окончателно взети.

ПРИМЕР: Политиката на местната власт по отношение на инвалидността и хората с увреждания може да се прави чрез консултиране с организациите на такива хора. Това предполага предизвикване на публичен дебат по подходите към инвалидността, програмите за хора с увреждания, конкретните мерки на общинската администрация.

Какви са условията за резултатната и качествена работа в процеса на вземане на решения?

1. Желание от страна на властта да води диалог с гражданите. Това означава, че хората, спечелили доверието на гражданите, трябва да общуват с тях открито, честно и редовно по всички въпроси, засягащи ежедневието и бъдещето на общностите (например общността на хората с увреждания).

2. Достъп на гражданството до вярна, актуална и разбираема информация. Това условие се постига най-лесно чрез публикуване на информация за действията на властта - налични ресурси, възможности, опасности, вземани решения, причини, мотиви и др. При необходимост, гражданите трябва да имат възможност за получаване и на допълнителна информация.

3. Готовност на гражданите да предлагат решения. Наличието на това условие е сериозна гражданска отговорност. Предложенията трябва да бъдат реалистични с отчитане интересите на всички социални групи, да бъдат изчерпателни и отворени за промени.

4. Създаване на правила и процедури за водене на диалога. Това е най-същественото условие за постигане на траен ефект от гражданското участие. Всички участници в диалога, както властта, така и гражданите, трябва да приемат и спазват приетите правила и процедури, докато те не бъдат променени по общо съгласие и отново в диалог.

ВНИМАНИЕ! В периоди на преход и обществени промени средата е много динамична и ефективната работа изисква гъвкавост, често преосмисляне на правилата, за да не пречат самите правила на развитието и вземането на решения.

ФОРМИ НА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ?

Първото необходимо, но не и достатъчно условие е:

НАЛИЧИЕ НА

ЦЕЛ + РЕСУРСИ + ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ

Цел - тя трябва да бъде ясно формулирана и еднакво разбирана от всички. Ако се каже, че целта е интеграция на хората с увреждания , това не е достатъчно ясна формулировка (тя е като светлото бъдеще ). Ако обаче се определи целта като адаптиране на архитектурна среда съобразно международните норми за достъпност на хора с увреждания (хора на инвалидни колички, незрящи хора) или като включване на децата с увреждания в интегрирани форми на обучение това е много по-конкретно нещо и включва конкретни задачи.

Определянето на конкретни задачи за постигане на конкретна цел е проверка за реалистичността на поставената цел. Ако това се окаже невъзможно, то трябва да се преразгледа и преосмисли целта. Най-важното нещо е правилното поставяне на целта и приоритетите - кое искаме първо да се случи, защото за всичко желано няма ресурс.

Ресурси - ресурсите по принцип са материални, финансови и човешки. Формите на гражданско участие изискват най-вече ангажирани хора, които са готови да посветят част от своето време и професионални умения за участие в обсъждания и изработване на най-приемливи решения за организирането и използването на материалния и финансов ресурс, с който разполага обществото. Те трябва да бъдат познати на общността, която представляват, уважавани и подкрепяни от нея, независимо от партийната им принадлежност. Само тогава тяхното мнение може да се смята за полезно и надеждно в процеса на вземане на политически решения.

Правила и процедури - това са онези норми на общуване между хората в една работна група, които правят процеса ефективен и резултатен, а целта - постижима. Те казват: кой, кога и как може да прави предложения, как протича една дискусия, как се вземат решения, как се контролира тяхното изпълнение, какви санкции се прилагат. Преди приемането им е добре те да бъдат обсъдени с всички участници в групата, да се уеднаквят основните понятия не само като думи, но и като значение, като смисъл. Наред с писаните правила и процедури има задължителни, човешки норми на поведение, които всеки в групата е задължен да спазва - да не се закъснява, да се изслушва мнението на всеки, да не се прекъсва човека, който говори и др.

Какви са възможните, но не единствени институции на гражданското участие?

Консултативни съвети към политическите и изпълнителни органи на властта. Групи хора, които могат да направят принос за вземане на най-подходящо политическо решение в една или повече области.

Например всеки общински съвет може да институционализира (с или без регистрация и формалности) консултативен съвет по проблемите на инвалидността. Подобен орган би подпомогнал работата на общинския съвет, като се постигат две неща: (1) хората с увреждания не са контингент само на социални грижи; (2) обществената политика е насочена към равнопоставеност и равни шансове за всички граждани, в това число и за хората с увреждания. Негови членове могат да бъдат представители на организации на хора с увреждания, отделни инвиди с увреждания, представители на родителски организации. Подобен подход би могъл да доведе до промяна в обществените и властови нагласи към инвалидността промяна, драматично нужна за съвременното развитие в духа на международните норми.

Всички членове на консултативния съвет трябва да са наясно, че окончателните решения се вземат от органите на властта (в горния пример общинския съвет), но ако те са различни от направените препоръки, добре е да се знае защо (мотиви, аргументи, основания).

А МОРАЛЪТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ РЕГЛАМЕНТИРА С ПРОЦЕДУРИ!

Аналогични обществени групи могат да бъдат свиквани и в други сфери на политически действия: транспорт, образование, култура, социални въпроси, земеделие, води, гори и др.

Подходящи хора за участие в консултативен съвет:

1. професионалисти в дадена област;

2. известни на професионалната или съсловна общност;

3. уважавани в своите среди;

4. хора, които се ползват с доверието както на властта, така и на обществото;

5. добре организирани и изпълнителни, когато поемат ангажименти.

Обществени съвети. Обществените съвети са също консултативни органи на властта, но с по-широко представителство на граждани, поради което трябва да имат подчертано обществен характер без да се пренебрегва познаването на въпросите по същество. Присъствието на представители на различни общности - организирани или неорганизирани, е от съществено значение за публичната легитимност на обществените съвети т.е. за доверието, с което те ще се ползват. Подходящи за участие в обществените съвети са: представители на неправителствени, синдикати, бизнес среди, уважавани от обществеността личности.

Инициативата и в този случай би трябвало да е на властта, но ако тя не се сеща , то гражданството може да я предизвика.

Ресурсите на обществените съвети са много по-големи, защото те позволяват обединяване на ресурси на различни организации, а не само на отделни личности. Това прави и възможностите им по-големи поради по-широкото участие на различни социални групи.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]