Foundation for Local Government Reform
Гражданското участие като средство за постигане на устойчиво самоуправление - опита на Словакия

Гражданското участие като средство за постигане на устойчиво самоуправление - опита на Словакия

Люба Ваврова, Съветник по проекти, Център за подпомагане на местното самоуправление, Словакия

В Словакия съществува голямо разнообразие от начини на участие на гражданите в местното самоуправление. Ние можем да опишем частни случаи и същевременно да демонстрираме проявяването на определена иновационна тенденция, която се наблюдава в словашките общини през последните няколко години. В примерите са включени различни региони на Словакия - от най-малкото село с население около 70 души (Бърдарка) до най-големите (Банска Бистрица, Зволен, Кошице). В примерите са представени също така и няколко различни начина за гражданско участие в самоуправлението, като например граждански инициативи, местни медийни проекти, културни събития, междурегионално сътрудничество, съживяване на градовете и селата и др.

Иновациите могат да бъдат разделени на проекти, които решават конкретни проблеми

Какви са основите и инициативите, върху които се изгражда нарастващото гражданско участие в самоуправлението?

Иновационните проекти са инициатива основно на населението в резултат на опитите му да реши определен проблем и търсенето на начин за неговото решаване. На този етап местната власт често оказва подкрепа (финансова, организационна и с човешки ресурси) на населението.

Двустранната инициатива (от страната и чужбина) често води до формиране на доброволни граждански сдружения (предимно фондации), които поемат ръководството на проектите и дългосрочните дейности, насочени към решаването на проблемите на населението. Асоциациите и фондациите са ефективни стабилни структури, които разполагат с добре подготвени местни специалисти и могат да осигурят финансови средства (търсят спонсори и дарители, кандидатстват за безвъзмездни помощи пред различни правителствени и неправителствени организации).

Гражданските асоциации и фондации създават стабилни местни неправителствени структури и разработват или подкрепят проекти в различни области - екология, култура, здравеопазване, социална сигурност, спорт, подкрепа за демокрацията, етническа и религиозна търпимост. Гражданските асоциации помагат при решаването на проблемите, както и при определянето на проблемите, воденето на обществени дискусии, търсенето на решения и т.н.

В процеса на нашите проучвания ние се запознахме с някои фондации и асоциации (в Квачани, Пезинок, Прешов, Тренчин и др. населени места), които освен, че се занимават с разрешаването на конкретни проблеми, работят активно и върху установяването на добри връзки с населението и се опитват да бъдат гарант за установяване на демокрацията в съответното населено място.Фактори, обуславящи успешното гражданско участие в местното самоуправление:

- способност за активиране на човешките ресурси в полза на обществото и за мотивиране на гражданите да се включват в процеса на решаване на проблемите;

- наличие на ефективни комуникации между местната власт и гражданите (Л. Храдок - Община - неправителствени организации - граждани), предоставяне на информация на гражданите (Лученец - резюме на бюджета), активен подход към решаване на проблемите (Детва - Цялостно управление на качеството - Линейно управление ), включване на гражданите в търсенето на оптимални решения (Молдава над Бодвоу - детска площадка), обществени дискусии (Янова Лехота - местен

вестник);

- регионалните медии и техният подход към гражданското участие (Штърба, Молдава над Бодвоу, Търнава...)

- продължаване на традициите и настоящите положителни взаимоотношения в общината (Детва, Виходна, Терчова - фолклорни фестивали)

- наличие на комбинация от ресурси и възможности, участие на различни лица в иновациите ( Фондация за обучение в местното самоуправление и нейната мрежа)

- междурегионално сътрудничество (Мартин - регион Долен Дунав).


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]