Foundation for Local Government Reform
ЗАРАБОТИ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ И В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

ЗАРАБОТИ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ И В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

Лидия Кръстева,

Н-к управление АОН и

ръководител на Център за информация и услуги

Вече месец и половина в Община Асеновград функционира Център за информация и услуги на гражданите. Той е третият по рода си в страната, след вече създадените в Стара Загора и Габрово. Откриването му съвпадна с традиционния за града празник - Деня на Асеновград - 23 май 1999 г.

Идеята за обединяването на административното обслужване в общината се зароди преди няколко години, но узря след създаване на Информационния център в Стара Загора.

Целта, която общината си постави при изграждането му, бе да подобри ефективността в обслужването на гражданите. Да се спре разкарването им от стая в стая и от етаж на етаж, за да получат исканата услуга. От друга страна, това пречеше и на самите служители при изпълнение на преките им задължения.

Използвайки даденостите на административната сграда, по проект на архитект от общината и с малко средства (около три милиона стари лева) от общинския бюджет се обособи и заработи едно ново звено, което по обща преценка оправдава целта си.

Център за информация и услуги на гражданите е разположен в едно от фоайетата на Община Асеновград, в близост до входа на сградата. Обособени са пет работни места по основните направления:

  • Информация - за упътване на гражданите;
  • Деловодство - за регистрация на молби, жалби на гражданите и цялостната кореспонденция на Общината.

НАПРАВЛЕНИЕ ТСУ - за информация, комплектоване и приемане на молби и преписки, свързани със строителството, както и обявяване на квартални, застроителни и кадастрални разработки.

НАПРАВЛЕНИЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ПРИВАТИЗАЦИЯ - за информация по собствеността и приватизационните сделки.

НАПРАВЛЕНИЕ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ - за информация и тютюневи изделия, категоризация на заведения за хранене, разрешителни за транспортна дейност, селско и горско стопанство.

За улеснение на гражданите предвиждаме и извършване на ксерокс услуги.

КАСА - за събиране на такси за различни видове услуги и наеми за общинска собственост.

В съседство е разположено управление АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО - гражданско състояние, паспортизация и жителство, което по естествен път стана част стана част от информационния център.

Гражданите имат възможност едва прекрачили прага на общината да заявят в Информационния център исканата услуга и в указания срок или веднага (за всички услуги по гражданско състояние) да ги получат на същото място. Това им спестява време и нерви.

Важен момент при разкриване на Центъра се оказа подборът на кадри. Избрани бяха специалисти от застъпените в Центъра управления с дългогодишен стаж и опит. С помощта на консултанти от Инициатива Местно самоуправление към Американската агенция за международно развитие и Асоциация на Родопските Общини в Асеновград се проведе обучение на тема Обслужване на гражданите , което премина под лозунга Усмивката и дружелюбното отношение - ключ към гражданите .

С цел бързо и качествено обслужване, всяко работно място бе оборудвано с компютър. Благодарение на актуализираната база данни за население в управление АОН и кадастър в ТСУ стана възможно извършване на бързи и експресни услуги срещу съответна цена, утвърдена от Общинския съвет.

Общината изготви специални брошури, в които са описани всички видове административни услуги по направления, необходимите документи и такси. По местната кабелна телевизия бе излъчен и рекламен филм. Предстои издаване на отделни брошури по направления с цел улесняване на гражданите.

Подготвена е и анкета, която ще ни даде допълнителна представа за работата на Центъра.

Наред с направеното предстои и решаването на редица проблеми. Липсата на средства затруднява дооборудването на Информационния център, включващо допълнително отопление, осветление, информационни и указателни табели.

Надяваме се с актуализацията на бюджета и с помощта на Общинския съвет Центърът да бъде завършен окончателно и той да стане истински Център за информация и услуги, отговарящ на всички съвременни изисквания.Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]