Foundation for Local Government Reform
ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМИСИИ ЗА МЕЖДУКУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЩИНИТЕ

ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМИСИИ

ЗА МЕЖДУКУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЩИНИТЕ

(БЪЛГАРСКИ МОДЕЛ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СОЦИАЛНИ И МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ)

Румен Вълчев,

Председател на УС,

Фондация Водене на преговори и решаване на конфликти

От 1992 г. фондация Водене на преговори и решаване на конфликти изгражда комисии за междукултурно сътрудничество в страната. Първата комисия бе създадена в Пловдив в квартал Столипиново, а днес подобни комисии са изградени в Асеновград, Велинград, Ихтиман, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Ракитово, Хасковски минерални бани, Любимец.

Комисиите се съставят от активисти на неправителствените организации, изявени общественици, представители на ромското и турското население, образователни дейци, представители на местните общински власти и на местните държавни органи. Навсякъде комисиите имат одобрението на общинския съвет (създаването им е гласувано на сесия на съвета) или на кмета.

Като цяло функциите на комисиите са:

  • създаване на условия за провеждане на междукултурен диалог на основата на обединяване на всички значими личности и институции, от които зависи този диалог;

  • утвърждаване демокрацията на местно равнище в условията на едно многокултурно общество;

  • опити за гражданско участие в решаването на местни социални проблеми или предлагане на модели за решаване на проблемите, в които са включени представители на местната и държавната власт и на гражданското общество;

  • подготовка и съвместно обучение на членовете на комисиите и на представители на държавната и общинска администрации в областта на решаване на местни проблеми, за подобряване взаимодействието между гражданско и политическо общество;

  • създаване модели за превенция и конструктивно решаване на възникващи и междуетнически спорове;

  • създаване условия за подпомагане и утвърждаване на млади активисти от малцинствата в областта на социалния и междукултурен диалог.

Дейността на комисиите за междукултурно разбирателство се изразява преди всичко в опита да се решат местни проблеми в рамките на силите и на възможностите на местната общност.

Така например, бяха създадени проекти в:

образование: за увеличаване на училищната посещаемост, за обучение на учители в областта на междукултурното общуване, училища за родители, летни лагери за деца от различните етнически групи;

социални грижи: разпределяне на социални помощи, създаване на консултативни центрове за оказване правни и лекарски консултации, за писане на молби за помощи;

трудова заетост: организиране и подбор на групи от безработни по програмите за временна заетост, подпомагане на ограмотителни програми на Министерството на труда и социалните грижи;

социален диалог: осъществяване на съвместни обучения на представители на местните власти и социални агенции и на активисти на гражданското общество, изграждането на модели на взаимодействие за решаване на социалните проблеми;

Отделно бе разработена първата в България програма за обучение за активисти в областта на междукултурното сътрудничество и диалог и вече бяха проведени два едногодишни курса, на които бяха обучени над 40 участници - българи, роми, турци - в умения за междукултурно общуване, решаване на конфликти, стартиране на социални проекти и стратегическо планиране, работа в организации на гражданското общество.

През годините комисиите изградиха сериозни връзки помежду си като част от разработваните проекти и провежданите обучения се осъществяваха съвместно.

През февруари 1999 г. бе изградена Национална асоциация на комисиите за междукултурно разбирателство, която ще се стреми да утвърди идеите за изграждане на комисиите и за утвърждаване на модела в рамките на страната.

От изключително значение е и натрупаният опит в областта на взаимодействие на представителите на местната власт и на гражданското общество в рамките на проекта.

Кметове, общински съветници, ръководители и членове на социалните агенции са редовни участници в срещите и в провежданото обучение.

По този начин се създадоха по съвсем естествен начин възможности за по-близко опознаване и за по-съдържателен диалог между представителите на политическото и гражданското общество и бяха инициирани проекти, които след това се осъществяваха по-безпроблемно в рамките на общините. Изградено бе необходимото доверие и условия за партниране най-вече между представителите на политическото и гражданското общество.

Комисиите за междукултурно разбирателство са вече част от гражданското общество в изброените градове, много често с авторитета на членовете си те помагат на местната власт при решаването на социални проблеми или при остри конфликти.

Важно също така, че комисиите се утвърдиха независимо от политическите промени в местната и в централната власт и получиха признанието на всички конструктивни политически сили.

Предстоящите местни избори са добра възможност за укрепване влиянието и дейността на комисиите, а програмата за интеграция на малцинствата, разработена от държавната власт, очертава и общата рамка на тяхната дейност в началото на новото хилядолетие.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]