Foundation for Local Government Reform
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ОБЩИНИ ИДЕИ И РЕАЛИЦАЗИИ

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ОБЩИНИ ИДЕИ И РЕАЛИЦАЗИИ

Любомир Н. Димов,

Главна дирекция Информационни системи и технологии ,

Община Варна

1. Въведение

По силата на специалния си статут на базата на законодателството, местната администрация създава монопол на административни услуги за гражданите. По тази причина гражданинът като клиент не може да регулира пазара на услуги на местната администрация чрез възможността да избира от кой продавач на услуги да си купи услугата той няма избор за получаване на услугите.

Изграждайки и отваряйки информационната система в Община Варна, ние целим да се регулира този монопол чрез информация за получаване на услугите така, че гражданите да имат ясна представа за тях и да могат да контролират получаването им. Регулировката досега е единствено възможна по време на избори, но засяга само изборните длъжности в местната администрация. Защитата и на двете страни на този пазар на административни услуги чрез точно дефиниране на начина за получаването им, както и чрез сроковете прави безпредметни много спорове и пести време и на двете страни.

Предварителната информация за проекти, които ще се разглеждат в Общинския съвет, и тяхното публично обсъждане позволява пряко влияние на гражданите върху вземането на решения от ОбС. Информираността на гражданите за взетите от Общинския съвет решения води до засилване на гражданския контрол върху работата му. Прозрачността в действията на местната администрация и Общинския съвет води до повишаване на доверието в местните структури, а също и до изясняване на проблемите, които те решават. На основата на тези идеи са подчинени действията в управленията и отделите в Община Варна, предлагащи административни услуги на гражданите.

2. Политиката на Община Варна

През последните 8 години е факт все по-голямо разкриване на възможността граждани на общината да вземат участие директно в работата на Общинския съвет.

Представителите на местната администрация застъпват разбирането за все по-голяма прозрачност в управлението, вслушване в препоръките на гражданите за по-добро обслужване, изготвяйки социологически проучвания и обработка на информацията от тях ежемесечно.

От друга страна, стремежът на общината е да се получи по-добро и по-пълно обслужване на гражданите, обърнали се към службите на общината и районите. Затова бяха запазени и структурите за получаване на услуги съгласно старото деление на общината на 16 кметства, вместо сегашното - 5 района и 4 кметства, с цел услугите и службите да бъдат по-близо до гражданите.

Община Варна предприе стъпки за обединяване на информацията, която съществува в района на Варна, в рамките на Варненска област с цел да подобри информационното обслужване на гражданите, както и да сподели информацията между различните заинтересовани ведомства. Почти всички ведомства откликнаха положително на предложението, включително и такива като Данъчно управление - Варна, митническите служби и нотариата. Единственият отказ беше получен от Окръжния съд, но смятам че предложението не е било разгледано в неговата цялост, обстойно и от специалисти.

Това предложение беше доразвито с предложението за създаване на информационни центрове за услуги на социално слаби граждани и отдалечени каси за комплексно плащане на сметките на различни общински и държавни комунални фирми.

3. За нуждата от такъв център

Такъв център е важен за гражданите, които желаят да получат информация за услугите от общинската администрация и начините за тяхното получаване. Благодарение на него те ще са наясно с процедурите за исканата справка или документ, необходимите документи, които трябва да бъдат представени, сроковете за изпълнение, таксите, които следва да бъдат платени и на кои служби в държавната и местна администрации, датата на получаване на искания документ или справка, както и решенията и тарифите на Общинския съвет, заповедите на кмета и извадки от нормативни актове на държавата, засягащи общините.

Очевидна е необходимостта от изграждане на такъв център и за общинската администрация, открита за получаване на мнения за силните и слаби страни на управлението. Гражданите ще могат директно да дават своите препоръки, оплаквания, жалби. Това може да се разглежда като средство за пряка демокрация и с възможността гражданите да дават своите мнения преди сесиите на Общинския съвет за вземане на решения по тях.

Възможността да се получи такава комплексна услуга, вместо да се посещават няколко служби и служители на общината и районите, е решаващото условие за нуждата от създаване на такива центрове. Пести се време на гражданина, той се освобождава от необходимостта да вниква в сложната плетеница на службите и връзките между тях, отделя се приемащият услугата от този, който я изпълнява в действителност, и се намалява възможността за корупция. става известна Процедурата за получаване на услугата става известна и предварително са описани ясно и точно сроковете и таксите, които се дължат.

В тази връзка Община Варна съвместно с Асоциация на българските черноморски общини (АБЧО) изготви каталог на услугите и начина на тяхното получаване от страна на гражданите. Такова описание на услугите е и в полза на служителите на общината.

4. Защо във Варна приложението може да бъде успешно

Предпоставките за успешно действие на центровете за услуги на гражданите във Варна се коренят в това, че:

 • Община Варна е единственият град от трите големи града с районно деление, които имат пълна инсталирана система за работа с регистрите на гражданите;
 • Община Варна има единна, наистина добре развита, компютърна мрежа, която покрива не само локалната мрежа в сградата на общината, но и районите;
 • Община Варна има корпоративен достъп до Интернет, което позволява безпроблемно допълнително включване на нови потребители в рамките на локалната мрежа;
 • Община Варна има подготвени служители, които четвърта година работят с граждани в мрежата и обновяват данните ежедневно и постоянно;
 • Община Варна въвежда цялата картотека на архивите в общинските имоти, проектира да компютризира съществуващите регистри от началото на века до днес;
 • Община Варна и нейните партньори са съгласни да започнат изграждането на обща база данни, обхващаща различни страни от обслужването на гражданите;
 • Община Варна, единствена от трите големи града, има най-много успешни съвместни проекти по програми на ЕС в областта на информационните системи;
 • Община Варна има определена стратегия за развитие на своите информационни системи, съобразена с нуждите на гражданите и целенасочено ги изпълнява.

5. Очаквани качествени промени след приложението

 • изграждане на навици у гражданите да изискват от служителите необходимите им услуги по описания начин и срок;
 • интензификация на услугите, съкращаване на времето за получаването им и спестяване на време на гражданите при получаване на услугата;
 • създаване независимост на административната услуга от личността на изпълнителя; понижаване силно възможността за корупция;
 • съобразяване с общественото мнение на администрацията и Общинския съвет при вземане на управленски решения;
 • алтернативните канали за информация да започнат да способстват за обективното отразяване на дейността на Общинския съвет и местната администрация;
 • повишаване на инвестиционната активност;
 • промяна качеството на административните услуги чрез създаване на отворен, дружелюбен към гражданина административен център;
 • промяна в мисленето на работещите в сферата на административното обслужване;
 • промяна на представата за местната власт сред гражданите и премахване на бариерите между тях;
 • създаване на директен граждански контрол при получаване на услуга от местната администрация и взетите решения на Общинския съвет;
 • отворени, прозрачни действия на администрацията.

6. Проблемите

Проблемите, с които се сблъсква реализацията на идеите, са свързани със следните области:

А. Невъзможността общината да поеме изцяло финансовите разходи:

 • за създаването и функциониране на такъв център;
 • за обучението на целия персонал, работещ в центъра;
 • за методологията за работа в него;
 • най-вече за събиране и обработка на данните кадастрални, граждански регистри, архиви.

Б. Силната зависимост, все още, от централната власт и нестабилната законова уредба.

В. Силната зависимост на решенията на регионалните структури на централни ведомства при предложение от страна на общината за обединяване на информация.

Г. Неустойчиво териториално деление на градовете с регионално деление - по закона за териториалното деление на столицата и другите големи градове. За актовете по гражданско състояние това става все по-пагубно.

Д. Прикритото нежелание за прилагането му от страна на служители на общината, заинтересовани от запазване на статуквото с цел получаване на користни облаги от него.Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]