Foundation for Local Government Reform
МЕСТНИТЕ ФОНДОВЕ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛНИ ЕФЕКТИВНИ ПАРТНЬОРСТВА

МЕСТНИТЕ ФОНДОВЕ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛНИ ЕФЕКТИВНИ ПАРТНЬОРСТВА

Цветан Момеков,

Фондация Развитие на гражданско общество

С последните залези на отиващия си двадесети век ще трябва да се разделим и с илюзията за държавата - майка, особено в нейните локални еманации. Прекаленият оптимизъм на нашите очаквания съвсем естествено се разбива в недостатъчните възможности (обективен фактор) и недостатъчната ефективност (субективен фактор) на държавата да реализира изцяло, бързо, качествено и целесъобразно калейдоскопичното многообразие от идеи, проекти, инициативи, касаещи социалното, духовното и териториално развитие на общността и нейната физическа рамка. От друга страна, стремително навлизащият в обществено-икономическия триумвират граждански сектор ще трябва да се излекува от доброжелателно насадения от множеството чуждестранни програми синдром тамагочи и да търси нови начини и форми да отстоява своето място във всестранното развитие на местните общности. За някои организации от гражданския сектор това е въпрос и на оцеляване. Съвместните инициативи на местно равнище между органите за местно самоуправление, организациите от гражданския сектор и деловите среди вече са често явление. Те са важна крачка към изграждане на мостове и партньорства, преодоляване на взаимното подозрение и създаване на сериозни предпоставки за ефективна мобилизация на възможностите и усилията на всички участници за решаване на проблемите на общността с ресурсите на самата общност. За гражданските организации ефектът е двоен - от една страна, те са активен участник в един важен, сложен, обществено-полезен и демократичен процес, а, от друга страна, сам по себе си този процес създава нови, по-широки граници и възможности в ареала на гражданското общество, а оттам и за неговите организационни проявления. В тристранното сътрудничество между органите на местното самоуправление, деловите среди и организациите на гражданското общество няма губещи и този синергичен ефект на реалните партньорства предизвиква все по-голям интерес у нас.

От всички партньорства най-достоверното е това, при което всички участници са готови да се разделят с известна част от своите финансови и други материални ресурси и да ги предоставят на общността, представена от своите граждански организации, за решаване на нейните социални, духовни и комунални проблеми. В света на реалните демокрации съществуват множество форми на такива финансово-ресурсни съюзи - фондации на общностите, ресурсни центрове, местни образователно-културни фондове, строително-ремонтни местни фондове, взаимоспомагателни каси, местни пенсионно-осигурителни дружества и др. Те обединяват финансовите възможности на участниците при решаването на всички или особено важните проблеми на съответната общност. Независимо от своите немалки различия, общото между тях е, че са в състояние бързо и ефективно да установяват потребностите на общността и без специализирани скъпоструващи кампании за набиране на средства да финансират професионално и с гарантиран обществено-полезен резултат проектите и инициативите за решаване на важните проблеми на местно равнище. Финансите имат различен източник - дарения, приходи от кампании, държавни дотации, чуждестранни и международни програми.

От есента на миналата година в страната се разширява една многолика гражданска инициатива за създаване на местни фондове за обществено развитие. Евфемизмът по-скоро означава фондация на местната общност или community foundation, както е прието да се наричат този вид организации в някои западни страни и особено в САЩ. Там техният брой е над 600.

В момента на различен етап на развитие се намират инициативите за създаване на обществени фондове в Пловдив, Бургас, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Ловеч, Сливен, Пазарджик, Разград, като подходите, процедурите и резултатите са различни, поради естествените специфични характеристики на общностите и техните организирани представители, икономическото и демографско състояние.

Общото между участниците е изграждането на ефективно действащи двойки местна власт - неправителствена организация, които стават инициатори и катализатори на процеса за създаване на местни фондове за обществено развитие, които да постигат частично или изцяло следните цели:

  • да повишат използването на местните ресурси чрез децентрализирано групиране на средства и социално партньорство на общините, неправителствените организации и деловите среди при изпълнението на проекти със социално значение;
  • да подпомагат развитието на гражданския сектор като цяло чрез стимулиране на гражданското участие във формирането и осъществяването на местни политики и инициативи;
  • да създадат и развият независим местен управленски и финансов капацитет за обществено полезни проекти на гражданите в партньорство и участие на общините, бизнеса и неправителствените организации;
  • да стимулират гражданското участие и създадат прозрачност, отчетност и граждански контрол в програмирането, възлагането и финансирането на обществено-полезни проекти;
  • да създадат подходящи условия и стандарти за участие на българските общини в реализирането на различни регионални програми на Европейския съюз и други международни финансиращи програми.

В Пловдив вече е създаден Пловдивски обществен фонд Развитие . При широка гласност и с активното участие на гражданите обществените организации, деловите среди и органите за местно самоуправление - общински и районни - са номинирали и избрали управителните органи на Фонда.

Гражданството се включи и в набирането на началния капитал на фонда, който бе регистриран като фондация. Първоначалната сума, отпусната от Общинския съвет за фонда е по-скоро символична, но намеренията и договореностите сочат разбиране, което ще канализира в бъдеще известна част от общинския бюджет към фонда, който да финансира в условията на конкурс, гласност и прозрачност на процедурите, решенията, резултатите и значителна част от програмните приоритети, залегнали в общинската програма за социално развитие.

В Бургас процесът протече малко по-драматично, но също с успешен край. И тук фондът е създаден с равноправното участие на местни органи на самоуправление, неправителствени организации и деловите среди, като заявките на Фонда са подкрепени от решимостта на Общинския съвет да възложи ползването и управлението на значителни суми от общинския бюджет за осъществяване на социални проекти на конкурсна основа от местните неправителствени организации в съответствие с приоритетите на програмите за социално и духовно развитие.

В Стара Загора бе постигнато съгласие между общинските власти и една неправителствена организация към последната да бъде сформиран специализиран фонд за финансиране на проекти на неправителствените организации от града. Независимо от нетрадиционния подход при установяването на този фонд, договорената схема осигурява достатъчно ясни процедури, гласност и прозрачност при възлагането, контрола върху изпълнението и отчетността за разходване на общинските средства при изпълнението на проекти на местните НПО. На един последващ етап очевидно този фонд ще се отдели от организацията майка и ще се развие като типичен местен фонд. Докато това се реализира, управляващата организация не може да се възползва от доверените й за управление обществени средства като изпълнител на проекти от местно значение. Конфликтът на интереси е избегнат и при учредените фондове в Пловдив и Бургас, като организациите, представени в управителните органи, не могат да кандидатстват и да бъдат финансирани от местните фондове по време на своя мандат. Тези условия пораждат до известна степен противоречие с целите на фондовете за най-ефективно използване на обществените средства, защото в управителните органи обикновено са номинирани и избрани представителите на най-опитните и инициативни НПО, които обективно биха били по-ефективни изпълнители. От друга страна, това създава възможност за един по-спокоен старт на фондовете, без мнителната обремененост, типична за сектора, която може не само да бламира процеса, но и да го затормози за неопределено време в случай, че конфликтът на интереси не бъде ефикасно избегнат.

В останалите цитирани по-горе градове инициативата е все още в своя първоначален стадий на проучване, изследване на взаимните интереси и приобщаване на заинтересувани страни към активно участие.

Фондация Развитие на гражданско общество беше активен участник във всички етапи на описаните процеси. На базата на постигнатите резултати и в условията на постоянно нарастващ интерес към идеята и пътищата към нейната реализация разработи проекта Гражданска инициатива за създаване на местни фондове за обществено развитие . Той е изграден като начален етап в един многопланов и интегриран процес на постоянно обучение, споделяне на международен и национален опит, деликатно предпазване на участниците от грешки с дълготраен негативен ефект и насърчаване на всички възможни партньорски идеи и форми с предсказуем успешен резултат.

Партньори на ФРГО в този проект са Софийска голяма община, Община Пловдив и Сдружение НСО - Консултанти , Община Бургас и Център за развитие на нестопански организации, Общински съвет - Хасково и Регионална агенция за социално икономическо развитие, Община Кърджали и Гражданско сдружение Балкански форум . Чуждестранни партньори са Консорциум FLAG и ICNL - американска организация, консултант по въпросите на законодателството за третия сектор.

Проектът получи финансовата подкрепа на Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС) и с обединените ресурси на всички партньори ще се реализира чрез осъществяването на следните по-важни мероприятия:

  • организиране на пет обучителни семинара в градовете София, Пловдив, Бургас, Хасково и Кърджали, на които участниците - 15 до 20 партниращи си двойки от общини в съответния и съседни региони ще могат да се запознаят със световния и национален опит, законова и икономическа среда, общи управленски и маркетингови практики, финансовите аспекти, проблемите на връзките с обществеността, осигуряване на широко гражданско участие при набиране на средства и реализацията на проекти, контрол, отчетност и др. Семинарите ще бъдат провеждани по разработена специална програма и осигурени специални помагала по темата. За обучители са поканени представители на партниращите чуждестранни партньори, които ще работят в сътрудничество с изтъкнати български експерти в съответните области. Партниращите на ФРГО неправителствени организации и местните органи на самоуправление ще служат като обекти за изучаване на постигнатото, а, от друга страна, ще усъвършенстват своите познания по проблемите на управлението на създадените фондове и тяхното приобщаване към световните и европейски стандарти и практики.
  • предвижда се издаването на месечен бюлетин Гражданска инициатива за създаване на местни фондове за обществено развитие , който да достави на своите 1200 подбрани абонати нужната информация и осигури форум за споделяне и обсъждане на постигнатите резултати в хода на проекта и инициативата като цяло;
  • организирането в края на проекта Кръгла маса по проблемите от законодателен, икономически и кадрови характер, като анализите и заключенията се обобщят в Доклад, който да бъде представен на ключовите фактори за успешното разрешаване на основните проблеми - централни и местни власти, медиите, крупните донори, асоциирания бизнес, както и на влиятелните НПО, поддържащи инициативата;
  • ще бъде създадена с активното съдействие на чуждестранните партньори специализирана тематична библиотека, която да обслужва заинтересуваните участници и да предостави възможност за по-задълбочено теоретическо и практическо проучване на световния опит в процеса на неговото интерполиране в условията на българския законов, икономически и социален климат.

Очакваният резултат, освен постигането на изложените по-рано цели, включва и създаването на 5-10 фонда, които да стартират своята дейност още в процеса на реализация на проекта.

Предвидено е той да бъде приключен в срок от осем месеца, но вероятно ще продължи поне десет месеца. Предизборната обстановка в общините партньори и потенциални участници налагат известно отлагане на обучителната част. В ход е подготовката и предстои издаването на специализирания бюлетин, както и набирането на материали за учебните помагала.

Фондация Развитие на гражданско общество не получава никакви финансови облаги от участието в този проект. Всички финансови средства ще ползват участниците в инициативата. Същевременно участието на ФРГО и неговите партньори изисква значителни финансови средства. Интересът към проекта е значителен, което ще наложи увеличаването на неговия обхват. ФРГО насочва своите усилия към набиране на допълнителни средства за успешното реализиране на проекта и неговото устойчиво бъдещо развитие.Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]