Foundation for Local Government Reform
МОБИЛИЗИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

Мобилизиране на местните общности


Финансиран от ФАР BG 0104.03

Програма Развитие на гражданско общество 2001

Схема 1 Развитие на местните общности


Резюме: Основна цел на проекта е да изгради и укрепи капацитета на местните власти, НПО и гражданските групи в общините Димово, Вълчедръм, Угърчин, Хайредин и Криводол да работят в партньорство и да търсят съвместно решения на проблемите от важност за местното развитие чрез включване на всички заинтересовани страни. На базата на предварителен анализ на съществуващите потребности, целевите групи ще преминат широк спектър от обучения, ще участват в дейности за стимулиране на обществения диалог, в резултат на което местните общности в петте целеви общини ще се запознаят с нов модел за ефективно разрешаване проблемите на гражданите в дадена общност посредством активно гражданско участие в процесите на вземане на решения и усъвършенстване на диалога между общината, НПО и бизнес сектора.Общини:
Община Димово, Община Вълчедръм, Община Угърчин, Община Хайредин, Община Криводол.
Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]