Foundation for Local Government Reform
Модел за интерактивно създаване на местна политика

Модел за интерактивно създаване на местна политика

Петя Ненова,

Център за либерални стратегии

Увод

Моделът за изграждане на местна политика, който искаме да ви представим тук, се базира на прилагането на теоретичния модел за интерактивно създаване на политика на Холандския център за гражданско обучение, Амстердам, в рамките на проекта Демокрацията в Бургаския регион: самоуправление и власт. Интерактивно създаване на политика . Този проект се реализира от Център за либерални стратегии, София, Холандски център за гражданско обучение (Instituut voor Publiek en Politiek - IPP), Амстердам, и Воскамп Консулт , Холандия, с финансовата подкрепа на програма ФАР на Европейския съюз и програма МАТРА на холандското Министерство на външните работи.

Проектът стартира през месец април 1998 година и се очаква крайните резултати от последния етап да се получат до месец септември 1999 година. Той се реализира в четири града на Бургаския регион - Бургас, Ямбол, Карнобат и Малко Търново - с активното съдействие на представителите на местната власт, гражданите и неправителствените организации. Основната цел на проекта е свързана с подобряване на комуникацията и сътрудничеството между представителите на гореспоменатите целеви групи при решаване на местни проблеми, както и с определянето на спецификата при прилагането на модела в български условия. В процеса на реализация на проекта основна роля играе и издаването на ежемесечен бюлетин, който информира участниците за осъществяването на различните етапи на проекта в четирите града (за трудностите и проблемите, които се решават по места; за теоретичната рамка на модела; за минали и предстоящи събития; за различни актуални теми във връзка с едно или друго събитие), като по този начин изгражда дух на съпричастност и ангажираност към неговата философия.

Теорията

Теоретичната рамка на представяния модел е разработена на базата на дългогодишния опит на Холандския център за гражданско обучение (IPP) в сферата на местното самоуправление и разработването на нови форми на комуникация между различните обществени групи (местна администрация, политици и държавни служители, от една страна, и гражданите и неправителствените организации, от друга). Характерното за този подход е, че предоставя възможност на гражданите да се превърнат в активен участник в процеса на създаване на политика, за разлика от широко разпространената практика, където на гражданите се представят официални, готови планове.

Основната идея на интерактивното създаване на политика е следната: местната власт кани гражданите и неправителствените организации да участват в процеса на създаване на политика много преди да се вземат окончателните решения. В този смисъл интерактивност означава повече обществени групи - общински съветници, държавни служители, местна администрация, експерти, неправителствени организации и обикновени граждани - да проявяват активност при вземане на политически решения и да изразяват мнения при търсене на решения по дадени проблеми.

Процесът на интерактивно създаване на политика включва шест основни етапа:

Етап 1: Консултации със заинтересованите страни (основни действащи лица)

На този етап се водят дискусии с различните заинтересовани групи по конкретни спорни теми относно актуални местни проблеми. При тези разговори става ясно дали интерактивният модел се ползва с обществено одобрение и гражданска подкрепа. Провеждане на дискусии от типа кръгла маса .

Етап 2: Изготвяне на дневен ред (по какъв проблем ще се работи)

След дискусиите кръгла маса се избира един проблем, за чието разрешаване различните обществени групи се договарят да работят заедно по интерактивен начин през следващите няколко месеца.

Проблемите се подбират по следните критерии:

  • да са от регионален интерес;

  • да са от компетентността на местната власт (да са решими на местно ниво);

  • да са от обществен интерес (гражданите да живеят с проблема);

  • да са (потенциално) противоречиви;

  • да може да им се повлияе;

  • да има възможности за финансиране;

  • да има реален шанс за постигане на конкретни резултати в определен период от време.

Етап 3: Комуникация и информация (за какво ще става дума)

След определяне на проблема, по който ще се работи, трябва да се потърси мнението на гражданите по този въпрос. Това може да стане по няколко начина: чрез интервюта, анкети, личен контакт или чрез разговори при посещения на обектите, включени в евентуалния бъдещ проект.

Етап 4: Първи обществен дебат

Всички, които се интересуват от темата (съветници, държавни служители, неправителствени организации, граждани, предприемачи), са поканени да присъстват и да дискутират по проблема, който е избран във втория етап от проекта, и по резултатите от изследването на общественото мнение, проведено през третия етап. След дискусията следва да се направи списък с възможни разрешения, предложени от различни смесени групи. Смесените групи се формират едновременно от държавни служители, съветници, директори на предприятия, граждани и представители на неправителствени организации. Необходимо е да се отдели достатъчно време, за да се намери оптималният начин за осъществяване на решението.

Етап 5: Решения и избор

По време на втория обществен дебат се обсъждат различни решения и различни алтернативи. Измежду тях се избират конкретни решения, като се отчитат възможностите на наличните обществени ресурси и средства.

Етап 6: Общинският съвет взима окончателно решение

При гласуване на общинските съветници в полза на предложението за решение следва изпълнение на съответното решение. Участието на гражданите и на този етап би могло да допринесе за оптималното приключване на процеса.

Практиката

Активната работа по проекта започна с поредица консултации със заинтересованите страни в периода май - юни 1998 г. в четирите целеви града. Под формата на дискусии от типа кръгла маса се обсъждаха актуалните местни проблеми и се изготви списък на най-важните от тях. Като проблемни области бяха определени:

Бургас

екологично състояние; безработица; недостатъчни възможности за реализация на младите хора; координация на частния бизнес и местната власт; престъпност;

Ямбол

недостатъчно взаимодействие между гражданите и местната власт; безработица; проблеми на икономическото развитие; проблеми на образованието; екологично състояние;

Карнобат

безработица; инфраструктурни проблеми; престъпност; липса на гражданско самосъзнание; липса на пари, бедност;

Малко Търново

липса на реална самостоятелност в местното самоуправление; демографски срив; инертност във взаимодействията централна - местна власт; безработица; миграция на трудоспособното население към други райони.

По-голямата част от участниците в тези обсъждания за първи път сядаха на една маса с представители на другите групи и успешните резултати от съвместната им работа положиха основа на ползотворно бъдещо сътрудничество. Определените проблемни области в отделните градове до голяма степен съвпадаха. Изборът на една от тях за по-нататъшна работа, в съответствие с приоритетите на всеки град, беше улеснен на конференцията за представяне на резултатите от етапа, където участниците се запознаха и с критериите при определяне на подходящите проблеми.

В следващия период въз основа на проведените семинари и срещи на участниците в проекта с експерти от Холандия и България, списъкът от актуални проблеми във всеки град беше преразгледан и бяха определени основните области за обсъждане на обществените дебати. Определените области в градовете бяха:

Бургас

младите хора в града и техните проблеми;

Ямбол

безработицата сред младите хора;

Карнобат

младите хора в града и техните проблеми;

Малко Търново

чистотата в районите на градския парк и входно-изходните райони на града

След определяне на проблема от страна на участниците в проекта беше необходимо да се проучи мнението на по-голяма група хора от всяко населено място по съответния проблем. Така, след представянето на различни методи за проучване на общественото мнение под формата на обучителни семинари, в периода декември 1998 г. - януари 1999 г. в четирите града по проекта посредством анкети, телефонни интервюта и лични интервюта се събра подробна информация за мнението на гражданите по обсъжданите въпроси. Събраната и анализирана информация представи по-пълна картина на дискутираните проблеми. Този етап беше осъществен с активното съдействие на професионалния екип на организаторите на проекта, които участваха при изготвянето на анкетните карти и аналитичните обобщаващи доклади.

На базата на уменията, придобити от участниците в четирите града до този етап, както и на информацията, получена от допитването до общественото мнение, през месец януари 1999 година започна подготовката на първите обществени дебати. На срещи на работните групи с холандските ни колеги бяха изготвени подробни работни планове за организирането и провеждането на обществените дебати. Първите обществени дебати в градовете Карнобат, Ямбол и Малко Търново се проведоха в периода 30 март 1999 г. - 1 април 1999 г. Общественият дебат в Бургас беше отложен за месец юни 1999 г. Очевидно координацията на този тип прояви в големи общини като бургаската изисква повече време, добра координация между отделните действащи лица и допълнителни средства. Темите на дебатите бяха:

Бургас

Проблеми на младежка престъпност

Ямбол

Взаимодействието на общината, Бюрото по труда и работодателите за разкриване на нови работни места

Карнобат

Свободното време на младите хора в града

Малко Търново

Възстановяване и поддържане на градския парк

Провеждането на обществените дебати беше предшествано от срещи с обществените групи, пряко свързани с проблема. Основните трудности за преодоляване обикновено са свързани с подбора на подходящи хора, които да бъдат поканени за участие в дебата, както и с мотивирането им за важността на това събитие, което да подсигури присъствието им. Успехът на провеждането на дебатите зависи от редица фактори. Някои от тях са: ангажираност и добра координация в работните групи по места; избор на подходящ председател на обществения дебат; осигурено присъствие на представители на всички заинтересовани групи; добре подготвена програма за провеждане на дебата; осигурено медийно отразяване; постигане на конкретни крайни резултати.

В края на всеки дебат бяха определени няколко възможни решения на дискутираните проблеми и бяха сформирани работни групи, които да проучат възможностите за реализирането на тези решения.

Координаторите на проекта по места участваха в обучително посещение в Холандия. Там те представиха резултатите от работата си до момента и бяха запознати с различни проекти, където доброто взаимодействие на гражданите с местната власт е довело до благоустрояване на района и повишаване на качеството на живот.

Аргументираните решения, обогатени с нови идеи от холандския опит, бяха представени на Втори обществен дебат. Там, след окончателно доуточняване, бяха обсъдени от присъстващите и избрани тези решения или комбинация от решения, зад които застанаха участниците в срещата, и които ще бъдат представени за гласуване на сесии на Общинските съвети, най-късно до месец септември. В Бургас целите на двата обществени дебата бяха обединени и реализирани в рамките на целодневна среща. Крайните решения са:

Бургас

  • Искане за промяна в начина на стопанисване на Младежкия дом, а именно чрез въвеждане на настоятелство или обществен съвет, в който общината има квота от 1/3, младежки НПО -1/3, и млади хора (които не членуват в организации, но имат конкретни идеи и интереси) - 1/3;

  • Общината да подготви и представи отчет и анализ на извършената дейност по проблемите на предотвратяване на младежката престъпност, в рамките на съответния мандат.

Ямбол

Предложение за създаване на информационна и консултативна агенция за безработни, с определен статут, структура и функции.

Карнобат

Паралелно изграждане на младежка организация и компютърен център.

Малко Търново

Предложение за поетапно осъществяване на идеята - най-напред паркът да се огради, след това да бъдат съборени незаконните постройки вътре в него и да бъде обявена банкова сметка за събиране на средства за възстановяването на парка.

Тези решения ще бъдат предложени за обсъждане и гласуване в сесии на Общинските съвети по места до края на лятото. Така например при наскоро преминалата сесия на Общинския съвет в Карнобат бяха гласувани средствата, необходими за осъществяването на проекто-идеите от обществените дебати, и се започна процедурата за регистриране на младежката организация и намиране на допълнителни средства за компютърния център.

Процесът на създаване на местна политика при ползотворно взаимодействие на гражданите и местната власт продължава. Поставените основи на добро сътрудничество между различните обществени групи може да спомогне ефективното решаване на местните проблеми и в бъдеще. Екипът на проекта е убеден, че успешното приключване на този пилотен проект и адаптирането на модела в българска среда ще провокира нови възможности за представянето му в други градове на страната, както и при разрешаване на нови проблеми в пилотните градове.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]