Foundation for Local Government Reform
Място и роля на НПО в социалната защита на населението

Място и роля на НПО в социалната защита на населението

Георги Шопов,

Клуб Икономика 2000

1. Типологизация на НПО, работещи в областта на социалната защита

Възможните области на въздействие от страна на НПО в сферата на социалната защита произтичат от собствения им капацитет и от профила (типа) на НПО. С всичката условност на една типологизация, могат да се посочат три основни типа НПО:

Първо, НПО от типа мозъчни центрове . Тяхната дейност и роля се проявява в следните основни направления:

  • оказване на влияние върху формирането и провеждането на политиката (на национално и на местно равнище) в областта на социалната защита. Лостовете на въздействие в случая са чрез: осъществяването на различни изследвания, разработването на виждания и проекти за нормативни документи, коментари на законопроекти и др. под.;
  • консултантска дейност в полза на различни потребители - други НПО, държавни и общински структури, международни организации;
  • организиране на семинари за обучение и повишаване на квалификацията на персонала - на различни НПО, държавни и общински структури.

Второ, НПО, които разпределят средства по различни програми или от целеви дарения. Въздействието в този случай се осъществява чрез реализиране на целите на програмите (респ. - даренията), чрез механизмите на разпределение на средствата и контрола върху тяхното целево използване.

Особена форма на въздействие е, когато дадена НПО предоставя собствени средства на друга структура (която може и да не е неправителствена) за укрепване и развитие на нейната социална дейност.

Трето, НПО, които непосредствено оказват социални услуги на определени групи от населението. Въздействието върху системата за социална защита и върху нейните бенефициенти в този случай е най- непосредствено.

2. Опитът на Клуб Икономика 2000

По своя профил Клуб Икономика 2000 спада към първия тип - този на мозъчните центрове . Дейността на Клуба е насочена преимуществено към реализация на изследователски проекти за нуждите на национални, международни и общински структури. През последните няколко години Клубът е разработил над 20 подобни проекта. По такъв начин той реализира основната си цел - да съдейства и (в определен смисъл) да насочва развитието на едни или други процеси в икономическата и в социалната област.

В своята дейност Клубът разчита и се стреми да изгражда добро взаимодействие с всички свои партньори на национално и местно ниво. По такъв начин той успява да реализира едни от по-висшите форми на гражданско участие - съвместни екипи и разработки за решаването на специфични проблеми.

През 1998 година Клуб Икономика 2000 разви (по наша оценка) една интересна и оригинална форма за гражданско участие - реализация на социална инвестиция . Организацията предостави на Клубовете на пенсионера в Община Невестино собствени средства, които бяха използвани за доставка на пакетирани стоки от първа необходимост - брашно, захар, ориз, олио, сол, фасул, леща и др. от търговските складове в Кюстендил. Тези стоки се продаваха на по-ниски цени на социално слаби граждани, които живеят на 22-те населени места на общината. Продажбата се извършваше с минимална надценка от 5 на сто и това повлия благоприятно върху равнището на цените на местния пазар на хранителни стоки.

Клиенти на трите Клуба на инвалида (действащи и като магазини) за едногодишния период от тази форма на съвместна дейност бяха 600-те членове на тези клубове, 175 безработни, получаващи социални помощи, 44 жени, получаващи помощи по Указ за насърчаване на раждаемостта, 212 инвалиди.

В резултат от минималната търговска надценка бяха набрани около 1 млн. лв., които (по преценка на местните партньори) ще бъдат достатъчни за да продължава доставката на посочените стоки и през настоящата година.

Доброто сътрудничество между Клуб Икономика 2000 и Община Невестино продължава в рамките на финансирания по Програма Подкрепа на реформата в местното самоуправление проект Социално-икономическо развитие на Община Невестино: стратегия и реализация . При завършването на проекта в края на 2000 година се очаква общината да разполага със своя стратегия за социално-икономическо развитие и с укрепнал собствен потенциал за нейната реализация.

3. Някои възможни насоки за укрепване ролята на третия сектор в социалната защита на населението

Опитът и резултати от изследванията на Клуб Икономика 2000 сочат, че НПО биха могли да запълнят празнините в съществуващата система за социална защита и по-специално в социалното обслужване на населението:

- по хоризонтала - напр. чрез развитието на повече форми за междинно обслужване, които да гравитират повече към дома на клиента;

- по вертикала - чрез разнообразяване на предлаганите и оказвани услуги и тяхната индивидуализация, съобразно конкретните потребности на клиента.

Към това може да се добави възможността от активиране дейността на НПО за мобилизиране на собствените възможности на хората за справяне (индивидуално или в група) с техните проблеми. Това е и път за социалната (ре)интеграция на представителите на рисковите групи.

НПО, включително църквата, биха могли да мобилизират гражданския потенциал (доброволци, материални и финансови ресурси) за осъществяване на своята дейност по социалното обслужване на гражданите. Това на свой ред ще окаже позитивен консолидиращ ефект върху обществото ни, в което атомизацията на обществените структури и кризата в доверието на гражданите в официалните институции взема застрашителни размери.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]