Foundation for Local Government Reform
Обучение за кметове на кметства

Целева група:

Кметове на кметства, кметски наместници, секретари и служители в кметства

Цел на обучението:

Участниците да придобият познания относно нормативната регламентация на техните права и задължения, да дискутират определени въпроси от практиката и да споделят опита, който имат при решаването на конкретни проблемни казуси.

Продължителност на обучението: Два дни

Тематична програма на обучението:

Модул 1 (първи ден):

Нормативни актове, регламентиращи териториалното устройство и местното самоуправление в Република България;

Правомощия на кметовете на населени места и кметски наместници;

Задължения и правомощия на кметовете на кметства и кметските наместници по гражданската регистрация и военния отчет;

Правомощия на кметовете на кметства според Закона за МВР;

Задължения на кметовете и кметските наместници по призоваването, съгласно ГПК, НПК и ДПК ;

Правомощия и задължения на кметовете и кметските наместници по Закона за нотариусите и нотариалната дейност

Модул 2 (втори ден):

Задължения и правомощия на кметовете на кметства по Закона за опазване на селскостопанското имущество ;

Проблеми, свързани с опазването на околната среда. Възможности за прилагане на мерки по Закона за опазване на околната среда от кметовете на кметства и кметските наместници;

Общ поглед върху Закона за обществените поръчки и Наредбата за неговото прилагане;

Бюджет и финанси законови задължения и възможности за участие на кметовете на кметства и кметските наместници в бюджетния процес;

Връзки с медиите и възможности за участие на гражданите в процеса на вземане на решения на местно ниво

Методика на обучение:

Изложение ;

Дискусии ;

Въпроси и отговори ;

Решаване на практически казуси .
 

В резултат на курса участниците:

Ще получат начална теоретична подготовка относно определени моменти в българското законодателство, имащи отношение към тяхната ежедневна работа;

Ще получат отговори на практически въпроси, отнасящи се до прилагането на правомощията и задълженията, които имат по определени закони или са им делегирани от кмета на общината или общинския съвет;

Ще се запознаят с основните правила за контакти с медиите, както и с възможностите за въвличане на гражданите в процеса на вземане на решения в най-малките териториални общности;

Ще получат материал, включващ извадки от съответните нормативни актове и друга информация, който биха могли да ползват като наръчник в ежедневната си работа;

Ще споделят опит и ще подобрят колегиалните контакти помежду си.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]