Foundation for Local Government Reform
ПАРТНЬОРСКИ ИНИЦИАТИВИНа 19.04.2002 г. Управителният съвет на ФРМС одобри окончателно 39 проекта, които ще получат финансиране по програмата както следва:


10 проекта по модул Ефективни партньорства от общо 158 кандидати

30 проекта по модул Подобряване на жизнената среда от общо 272 кандидати


Екипът на ФРМС благодари на всички участници в конкурса, както и на партниращите общини и организации, за положените усилия при изготвянето на проектите, които се състезаваха при голяма конкуренция! Неодобрените за финансиране организации ще получат по пощата информация кога биха могли да разговарят с представител на ФРМС (в офиса или по телефон) относно подадения от тях проект. Срещите/разговорите ще се осъществят САМО В ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИ ДНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2002 г., за което своевременно ще бъде изпратена информация до всички организации. Следващият конкурс за проекти на програмата ФРМС ще обяви през февруари 2003 г. Програмата цели да подкрепи проекти на НПО в областта на местното самоуправление и насърчаването на гражданското участие в него чрез двата модула: "Ефективни партньорства" с максимален размер на отпусканата финансова помощ 15 000 лв. и срок за реализация 12 месеца и "Подобряване на жизнената среда" с максимален размер на отпусканата финансова помощ 18 000 лв. и срок за реализация 6 месеца.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]