Foundation for Local Government Reform
ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПО-ДОБРА ЖИЗНЕНА СРЕДА


Програма Партньорство за по-добра жизнена средаПротокол от заседанието на Комисията

Програмата цели: обединяване на усилията на гражданите, неправителствените организации, местната власт и други институции, както и представители на бизнеса в партньорство за подобряване на жизнената среда.

Основен приоритет на програмата е стимулиране на дискусия сред местната общност за решаване на актуални проблеми, свързани със средата на живот. Програмата е насочена към граждански инициативи в малки и средни населени места. Очаква се проектите да предлагат решения, които са резултат от проведени разговори и обсъждания с широк кръг граждани и организации на местно равнище. Финансират се проекти, в които общността има голям собствен принос и е взела участие в определянето на проектната идея, в извеждането й като приоритет и съответно ще участва активно в нейното изпълнение.

По програмата се реализират проекти в населени места до 30 000 (тридесет хиляди) жители по данни от последното преброяване на населението от 2001 г.

Проектите се реализират в рамките на 3 (три) календарни месеца.

Примерни инициативи, които се финансират:

  - благоустрояване на междублокови пространства, паркове, детски градини, училищни дворове и др.;
  - изграждане/реконструкция на детски площадки.

Проектните предложения следва:

  - да дават отговор на конкретни потребности на населеното място чрез активно включване на заинтересованите граждански групи и по-широката общественост;
  - да са ориентирани към подобряване на сътрудничеството между нестопански организации, граждани и местни власти при разрешаване на местни проблеми; да се основават на добре идентифицирана потребност и да са разработени, отчитайки мнението на всички заинтересовани страни.

Финансираните организации изпълняват следните условия :

  - Регистрация по ЗЮЛНЦ или ЗНЧ;
  - Нестопанската организация да е със седалище (по съдебна регистрация) в общината, в която се намира населеното място, където ще се реализира проектът;
  - Нестопанска организация, която ще осигури собствен или партньорски принос не по-малко от 30% от исканото от ФРМС финансиране.

Критерии за оценка на проектопредложенията:

  - Гражданско участие и степен на партньорство (необходимост от предложените партньорства с оглед целите на проекта и степен на мотивиране и включване на гражданите пряко в изпълнението на проекта, др.);
  - Качество на проектопредложението (ясно формулирани цели, дейности и целеви групи; аргументация на потребността от изпълнението на проекта и избрания подход; степен на вписване в програмните цели и приоритети, др.);
  - Реалистичност и целесъобразност на бюджета и привлечения партньорски и собствен принос;
  - Капацитет на организацията за изпълнение на проекта;
  - Устойчивост на резултатите от проекта.

Предимство при оценяването на проектите е дадено на идеи, в които програмните дейности са реализирани в голяма степен по стопански начин или чрез доброволен труд на бенефициентите, а не чрез възлагане на външна фирма.

За повече информация можете да се обръщате към координаторите на програмата Петър Чесновски, Тодор Младенов и Андрей Горанов

на тел.: (02) 943 44 22 или 946 17 81

ФРМС осъществява програмата с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]