Foundation for Local Government Reform
ПО ПЪТЯ НА ПАРТНЬОРСТВОТО НАЧАЛОТО И НАСТОЯЩАТА ИСТОРИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ В ОБРАЗОВАНИЕТО В ГРАД ПЛОВДИВ

ПО ПЪТЯ НА ПАРТНЬОРСТВОТО
НАЧАЛОТО И НАСТОЯЩАТА ИСТОРИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

В ОБРАЗОВАНИЕТО В ГРАД ПЛОВДИВ


Нели Георгиева,
Център Образование за демокрация

Преди три години, през лятото на 1996-а, с колеги от цялата страна обсъждахме възможностите за стимулиране на промените в сферата на образованието. Реформите вече бяха набрали скорост, беше поставено началото на създаването на младежки съвети и училищни настоятелства в Пловдив, Бургас, Стара Загора, Плевен, Габрово, Пазарджик и редица други градове в страната. Общественото мнение беше положително настроено към идеята за гражданско участие и промени в традиционния модел на формиране на образователната политика. С подкрепата на Център Образование за демокрация Пловдив започна да се оформя като моделен град при въвеждането на различни форми и инициативи за отваряне на образованието към демократични практики. През този период с колегите от центъра започнахме да си задаваме въпроса как може да се осигури устойчив характер на промените в образованието, как да се увеличат възможностите за партньорство, така че държавните и общински институции, неправителствените организации, училищата, настоятелствата, другите обществени организации и гражданите, които искат да участват в диалога по образователната реформа, да имат практическа възможност и дългосрочна перспектива за участие в този процес. Така възникна идеята за създаване на Обществен съвет в образованието в град Пловдив.

Първите практически стъпки бяха предприети през м. юли 1997 година. В Балабановата къща в Стария Пловдив един от символите на възрожденския град - се състоя първата среща за учредяване на Обществения съвет. Участниците бяха представители на образователни институции и организации с широк диапазон на представителство заместник министър на образованието, заместник кмет на Община Пловдив, началници на отдели в Общината и районните кметства, представители на неправителствени организации, синдикати, директори на училища, учители, младежи от училищата в града.

След тази първа среща учредителите на Обществения съвет в образованието с много ентусиазъм и лична ангажираност започнаха да изработват статута на съвета. Идеята за устойчивото партньорство в сферата на образованието чрез Обществения съвет доби формата на широк обществен форум, обединяващ представители на различни институции и структури с желание за работа за напредъка на образованието в град Пловдив. От изключително значение беше подкрепата на идеята за утвърждаване на Обществения съвет в образованието от страна на Демократичната комисия на Посолството на САЩ в България. Проектът, който беше финансиран от Комисията, позволи на създаденото вече партньорство да се развие и укрепне.

Проектът имаше няколко основни цели:

1. Да се изгради обществен орган по проблемите на образованието на местно ниво;

2. Да се предизвика обществен диалог във връзка с демократизирането на образованието;

3. Да се осигурят възможности за участие на неправителствените организации и гражданите на Пловдив в диалога по образователната реформа;

4. Да се формират практически умения у представителите на институциите, организациите и гражданите за участие в процеса на вземане на решения.

Стратегията за реализиране на проекта включваше от една страна повишаване уменията на участниците в Съвета за участие в диалога по значими образователни промени чрез осигуряване на възможности за обучение в сферата на стратегическото планиране и решаването на социални проблеми. От друга страна, важна част от стратегията беше и легитимирането на Обществения съвет в образованието пред обществеността и заявяването на присъствие в медийното пространство, както и създаването на условия за реален обществен диалог и участие на гражданите при обсъждането на значими образователни въпроси чрез провеждането на открити публични обсъждания.
За една година, от месец март 1998-а до март 1999-а, Общественият съвет в образованието проведе няколко открити сесии по проблеми, които имат важно значение за град Пловдив:
Ролята на родителите за решаване на образователни проблеми;
Образованието в квартал Столипиново;
Творчеството на младите хора в Пловдив;

Проблеми на престъпността сред младежите;

Новият учебен план за общообразователните училища;

Програмата за прибиране и задържане на децата в училище.

Откритите обсъждания инициираха много нови идеи и подпомогнаха споделянето на опит, възможности и алтернативи, както и нови подходи при решаването на проблеми в образованието. На практика Съветът затвърди своето присъствие в обществения живот на града и се утвърди като гражданска коалиция за промени. Общественият съвет в образованието намери своята подкрепа и в Община Пловдив. Благодарение на интереса от страна на общинската управа, в неговата оперативна работа се включиха много специалисти и експерти от сферата на образованието. Според Иванка Георгиева, началник отдел Образование, наука, спорт и религиозно възраждане в Община Пловдив, Общественият съвет в образованието е един необходим граждански форум, който отваря образованието към всички жители на Пловдив.


Едно от най-важните постижения на този етап от функциониране на Обществения съвет в образованието е създаденото доверие между самите участници в него. Изграденият до този момент модел на партньорство се основава на идеята за пълноправно и равнопоставено участие. Може би това е и една от причините хората с удоволствие да търсят сътрудничеството и възможността де се сподели мнение с колеги от други институции или организации. Сесиите на Съвета са открити за всички граждани и представители на институции, които се интересуват от разглеждания проблем.

Общественият Съвет се стреми да улесни прехода към демократични промени в образованието, подпомагайки създаването и укрепването на активна и съпричастна общност от хора, готова да работи за напредъка на образованието. Тази форма за гражданско участие разтвори сферата на традиционните участници при обсъждането и вземането на решения и е заявка за сериозни намерения и в бъдеще. Пример за увеличаващата се значимост и роля на гражданите и организациите, които ги представляват, е вниманието от страна на Министерство на образованието и науката към препоръките към проекто-закона за учебния план в общообразователните училища, отправени от Обществения съвет в образованието в края на 1998 г. Сесията, която се проведе по този повод, беше първото публично обсъждане на проекта за закон и инициира други подобни срещи в страната.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]