Foundation for Local Government Reform
ПРИНЦИПИ, ПАРТНЬОРСТВА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНИТЕ И ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ДЕЙНОСТИ

ПРИНЦИПИ, ПАРТНЬОРСТВА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНИТЕ И ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ДЕЙНОСТИ

Пламен Чингаров,

Изпълнителен директор на

Център за развитие на Община Златоград

1 . Силата на партньорството при разработване на стратегии за местно и регионално развитие

Устойчивото местно и регионално развитие предполага развит инструментариум за взаимодействие между местните власти, малкия и средния бизнес и нестопанските организации, подкрепящи местното развитие. Дейностите на организациите в тази връзка са насочени към изследване на възможностите за местно развитие, активизиране на местните власти за отчитане на идентифицираните потребности и съчетаване на предоставяните и налични ресурси от бизнес-средите, местната власт и гражданите, активна координация и партньорство помежду им. Почти всички местни програми са разработени с активното участие на местните нестопански организации или общините, с решаващата подкрепа на външни финансиращи източници. Това, което свързва тези програми, е осъзнатата или наложена идея за единодействие на бизнес, граждани и местни власти при разрешаване на социално-икономическите проблеми и създаване условия за просперитета на конкретната община или региона като цяло.

Този принцип се запазва и при оценка предпоставките за регионална политика и възможностите, посочени в Закона за регионално развитие. Това определя необходимостта от намиране на нови ефективни партньорства и ценни идеи в дейностите на местните и регионални нестопански организации в подкрепа развитието на местно ниво. Като представител на Център за развитие на Община Златоград - организация, която споделя напълно принципите на партньорството бих споделил, че самата организация до голяма степен е продукт на ефективно взаимодействие - партньорство в рамките на Инициатива Местно самоуправление на ААМР съвместно с ФРМС, с Асоциацията на агенциите за икономическо развитие, на действащите на територията на региона нестопански организации, благодарение на инструментариума, предвиден в различни донорски, правителствени и други програми.

Всяка от организациите ни има определена специфика в програмните си цели и насоки на дейност, но това, което ги обединява, са не само общите контакти, подкрепящи организации и екипи, но и фактът, че всяка от тях има определено място и позиция на територията, където действа, или сред целевите групи, за които е предназначена. Важна е възможността за обмяна на идеи, за превръщането им в организации с устойчиви позитивни показатели. Тези цели са свързани с бъдещите перспективи, бизнес планове и стратегии на организациите.

2. Подход при разработване на стратегията за местно икономическо развитие на Община Златоград - резултат от взаимодействията между нестопански организации, местна власт и бизнес.

Работата по разработката започна с осъзнаване от всички потенциални участници и ползватели на концепцията, за необходимостта й за развитието на общината в преходните условия и потребността да се определят приоритети за развитието, към които да се насочат основните усилия. От всички области, в процеса на разработване на стратегия за местно икономическо развитие на Община Златоград, бяха подбрани четири направления, в които се формираха междинни екипи и определена система на взаимодействие:

Работата на екипите протече в следната последователност:

- анализ и оценка на проблемите в направлението и като цяло;

- формулиране на проблемите;

- насоки и алтернативи - оценка и избор на варианти;

- срокове;

- участници, партньори;

- ресурсно осигуряване.

ФИГУРА 1

В процеса на планиране на икономическото развитие за Златоград бе потвърдено, че за успешно реализиране на приоритетите в направленията и стабилизиране на икономическата ситуация са нужни съвместни усилия:

 • на Общинския съвет и администрация - за създаване условия и решаване на въпроси, свързани с инфраструктурата, приватизацията на общинската собственост, възможности за трансгранични и екологично значими проекти, цялостна система за прозрачност в управлението.
 • на местните предприемачи - за съхранение на икономическата активност в региона в условията на финансова криза, географска отдалеченост и икономическо преструктуриране;
 • на нестопанските организации - за подпомагане на останалите групи за участието им в съвместни регионални, национални, международни програми за социално-икономическо развитие, за мотивиране на гражданите и превръщането им в ефективен партньор.

Център за развитие на Община Златоград участва в разработката на местната стратегия за икономическо развитие чрез мащабно социологическо проучване, което включваше два тематични аспекта - оценка на гражданите и стопанските субекти за икономическото състояние на региона и нагласата на гражданите за развитие на собствен бизнес. Получените резултати, освен недвусмислено представяне на основните стоящи пред региона проблеми (безработица, стопанска активност, инфраструктура, социални проблеми), разкриват и редица от потенциалите пред местната стратегия - нагласа за ангажираност, критериите за професионална реализация, потребности при самостоятелна стопанска дейност, готовност за реализация на място при наличие на условия и др.

Приоритетите на стратегията на Община Златоград обхващат икономическата система на база диференциалните предимства на общината - икономическо стабилизиране в областта на индустрията, растеж в областта на земеделието, развитие на инфраструктурни дейности. Тези приоритети са свързани с междуобщинско сътрудничество с Кирковска община по използване на земеделската земя, ефективно оползотворяване на термалните води на Ерморечието, стопанско сътрудничество със съседните на Златоград общини от Република Гърция, особено в областта на добива и обогатяване на руди, горско стопанство, скотовъдство и туризъм. Предвидени са приватизиране на държавни предприятия, развитие на нови видове бизнес, възкресяване на стари, традиционни индустрии и др.

3. Практически примери на реализирани съвместни инициативи с участието на Център за развитие на Община Златоград (ЦРОЗ):

 • система за оказване на информационни и бизнес-услуги на граждани и фирми (ЦРОЗ - Американска агенция за международно развитие (ААМР) - местен бизнес);
 • разработени 26 бизнес проекта през настоящата година за стопанска дейност или започване на нов бизнес (ЦРОЗ - ОББ/Експресбанк/ДСК - Бюро по труда - БАРДА);
 • социологическо проучване за жизнените планове на гражданите (ЦРОЗ - Община Златоград)
 • Дружество по заетост и структурно развитие (ЦРОЗ - НСЗ/Бюро по труда - Община Златоград);
 • масов скрининг на населението от общината за белодробни заболявания (ЦРОЗ - Програма ФАР - микропроекти);
 • реализирани програми Помощ за самопомощ , насочени към картофопроизводители, млекопроизводители и тютюнопроизводители в Община Златоград (ЦРОЗ - МЦПМКВ - Национална асоциация на млекопроизводителите - местни земеделци/животновъди);
 • осигуряване на средства и създаване на организация за подобряване храната на 3570 деца и ученици от общината в продължение на 16 месеца (ЦРОЗ - МЦПМКВ);
 • действия на Младежкия център към Център за развитие за приемането и практическото приложение на Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините от Община Златоград (ЦРОЗ - Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС) - Комитет за младежта и спорта при МС - Общински Съвет);
 • Клуб за международно сътрудничество със Златоград със седалище Фукуока, Япония (ЦРОЗ - Община Златоград - ОУ Васил Левски );
 • в процес на реализация е съвместен проект: ЦРОЗ - Община Златоград, финансиран от ФРМС, за изграждане информационно бюро за общински услуги и практически действия по пет приоритетни за Община Златоград проблема - заетост, местно предприемачество, прозрачност в управлението, работа с младите хора и туризъм.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]