Foundation for Local Government Reform
ПРОГРАМА ЕФЕКТИВНИ ПАРТНЬОРСТВА

ПРОГРАМА ''ЕФЕКТИВНИ ПАРТНЬОРСТВА"

Програмата е насочена към подобряване на средата за развитие на местното самоуправление. За постигане целите на програмата, на конкурсен принцип са разпределени 120 000 щатски долара за осъществяване на проекти на български неправителствени организации.

Фондация за реформа в местното самоуправление осъществява програмата с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие.

Цели на програмата:

  • създаване на предпоставки за устойчиво развитие на местно равнище чрез насърчаване на съществуващи и изграждане на нови партньорства за реализирането на значими за съответната общност проекти;
  • насърчаване участието на гражданите в изпълнението на местни проекти, подобряващи жизнената среда;
  • увеличаване професионализма на конкретни целеви групи, работещи активно в областта на местното самоуправление (в тази цел могат да се впишат главно проекти на професионални НПО, работещи в областта на местното самоуправление, както и на регионални асоциации).

Проектите трябва да са практически ориентирани и да търсят постигането на осезаем за местната общественост резултат, както и да се реализират на базата на местни партньорства за разрешаване на конкретен проблем. За осъществяването на проекта следва да се търси активното участие на целевата група, ангажираност на местни власти, институции, бизнес представители и др.

Приоритетни за програмата проекти са:

  • от областите: Видин, Враца, Монтана, Хасково, Кърджали, Смолян;
  • на професионални организации, работещи в областта на местното самоуправление, регионални асоциации, както и на организации, активно участвали или създадени в резултат на програма "Техническо побратимяване" на Американската агенция за международно развитие;
  • представени от местни организации, освен в случаите когато е налице доказано добро партньорство с представители на дадена общност.

Резултати от конкурса


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]