Foundation for Local Government Reform
Представяне на Фонда за подкрепа на НПО
http://ngofund.flgr.bg/bg

Фондът за подкрепа на неправителствени организации
(НПО) в България е част от изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2004 - 2009 г. (ФМ на ЕИП).
 
Оператор на Фонда за НПО в България по ФМ на ЕИП 2004 - 2009 г. е Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС) в партньорство с Фондация „ЕкоОбщност”.
 
Посредством ФМ на ЕИП трите страни – членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия – предоставят на България финансова помощ в рамките на Фонда за НПО на обща стойност 1 858 000 евро.
 
Цел на Фонда за подкрепа на НПО в рамките на ФМ на ЕИП 2004-2009 г.: Да подпомогне гражданското общество в България чрез подкрепа на проекти в 3 приоритетни области;
 
1. Опазване на околната среда и подпомагане на устойчивото развитие - Индикативен бюджет - 743 200 евро
 
2. Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за децата - Индикативен бюджет - 650 300 евро
 
3. Развитие на гражданското общество и защита на човешките права - Индикативен бюджет - 464 500 евро
 
Общ размер на финансовата помощ, предоставена на България в рамките на Фонда за подкрепа на НПО - 1 858 000 евро.
 
Програмата ще се изпълнява в периода 2008 - 2011 г.
Могат да кандидатстват за финансиране с поректи НПО, читалища и БЧК.


 • Първа обява за набиране на проектни предложения – 21 юли 2008 г.
  Информационна кампания - 6 регионални информационни срещи в 6-те региона за планиране - в края на юли и началото на август 2008 г.
 • Краен срок за набиране на проектни предложения по първа покана – 15 октомври 2008 г.
 • Обща сума по първата обява за набиране на проектни предложения – 1 021 900 евро.
 • Максимална продължителност на проектите – 18 месеца.
 • Малки проекти: Финансиране в размер на 10 000 – 50 000 евро.
 • Големи проекти: Финансиране в размер на 50 001 – 100 000 евро.
 • Стойността на гранта не може да надвишава 90% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
 • Съ-финансиране - минимум 10% от общите допустими разходи по проекта, от които максимум 50% могат да бъдат под формата на нефинансов принос.
 • Партньорството с норвежки организации не е задължително или определящо.


  Програмен екип
   
  ФРМС
  Ирена Бонева
  Десислава Тенчева
  тел.:( (02) 976 89 89
   
  Фондация “ЕкоОбщност”
  Росица Маринова
  Любомира Колчева
  тел.: (02) 951 54 79, 951 54 46


  Вижте презентацията на Фонда за подкрепа на НПО в приложения файл.

   
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]