Foundation for Local Government Reform
Проектът Демокрацията в Бургаския регион: самоуправление и власт. Интерактивно създаване на политика - развитие в Карнобат

Проектът Демокрацията в Бургаския регион: самоуправление и власт. Интерактивно създаване на политика - развитие в Карнобат

Маргарита Стаматова,

секретар на Община Карнобат

На срещата за откриване на проекта бях приятно изненадана да разбера, че Карнобат е избран за един от градовете, в които ще се осъществят дейностите по проекта. Това е първата подобна инициатива в нашия град.

Работата в град Карнобат започна през месеците май и юни 1998 г., когато проведохме две дискусии кръгли маси в рамките на проекта, за да определим заедно актуалните местни проблеми. Това, което направихме на тези кръгли маси , е, че успяхме да се обединим около проблемите, които съществуват в града. Повечето от участниците считаха, че един от най-големите проблеми за Карнобат е безработицата и свързаната пряко с нея реализация на младите хора в този град. Последваха ги въпросите за инфраструктурата (транспорта, пътната мрежа, материалната база), престъпността в града, работата с младите хора за по-голяма информираност и за стимулиране у тях на гражданско самосъзнание, липсата на пари и бедността, проблемите в образованието и здравеопазването, ниските темпове на развитие на дребния и средния бизнес, замърсяването на крайградските райони и много други.

След като обстойно обсъдихме нещата, решихме, че трябва да заложим на младите хора, и затова избрахме да се занимаваме със свободното време на младежите - как да го направим по-полезно за тях и как те да намерят впоследствие своята реализация тук в града. Проектът постави началото на решаването на проблемите и ни мотивира да се информираме взаимно (общинската администрация, медиите и гражданите) и да установим кои са проблемите ни, стимулира ни да започнем да работим заедно, за да се опитаме да решим поне част от тях.

След като вече избрахме проблем, по който ще работим - свободното време на младежите, и след като слушахме обучителния курс на социолога Бреде Кристенсен, ние от работната група в Карнобат, с помощта и на социолога Антоний Гълъбов, подготвихме анкетна карта за проучване мнението на обществеността. Тя бе раздадена на общо около 300 родители, педагози и младежи. По този начин тя попадна и в ученици на възраст 14-18 години и в техните семейства.

Тръгнахме от идеята, че като че ли младите хора в града ни се нуждаят най-много от младежки информационен център, в който на първо място да бъде отредено внимание на компютърното обучение и да бъде осигурен достъп до Интернет, а впоследствие да се премине и към други форми на занимания по интереси, предоставяне на знания за граждански права, спорт, кино, фитнес и т. н. Мислейки за това как би трябвало да изглежда един такъв младежки информационен център, младите хора всъщност определиха параметрите на едно модерно гражданско образование, в което взаимно се допълват и развиват професионалната ориентация, психологическата подкрепа, забавлението и интензивната комуникация. Резултатите също така показаха, че разпространеното масово сред нас, възрастните, разбиране: Младите хора не знаят какво искат, но го искат веднага , поне в Карнобат не отговаря на истината. Вярно е, че много от младежките очаквания все още са в процес на доизграждане и търсят форми за публично представяне, но общият модел на свободното им време вече е налице.

Всъщност, много приятно бяхме изненадани, че интерактивното създаване на политика добре проработи в нашия град. Като работна група, най-вече при подготовката и разпространението на анкетата, ние действително не срещнахме никакви трудности. Както каза един от членовете на групата: може би защото градът е малък и може би защото интерактивната политика е нещо като махленска работа - ние работихме като че ли по махленски, в най-хубавия смисъл на тази дума . Бяхме допуснати до всички училища и инстанции, спирахме по улицата общински ръководители и служители, работихме с мнозина общински съветници и в крайна сметка бяхме доволни, че събрахме мненията на много хора в Карнобат.

Освен анкетното проучване, проведохме и два граждански панела - един с млади хора (ученици) и един с възрастни (специалисти в науката, образованието и др. области, както и представители на общинската власт), на които в непринуден разговор бяха обсъждани проблемите на младите хора в града. Характерното за срещата с учениците беше техният интерес към темата и постоянното генериране на идеи за свободното им време. При възрастните специфичен беше техният рационален и практичен подход към идеята, изразен във въпросите: Как? , Кой? и С какви пари ще го направи? . Тези срещи бяха много полезни и обогатиха информацията, получена чрез анкетното проучване.

През м. март започна подготовката на Първия обществен дебат. Тя включваше изготвянето на индивидуални покани и афиши, съобщения по медиите, също и мотивиране на по-възрастните хора за участие в дебата.

Дебатът се състоя на 30 март и по-голямата част от участниците в него бяха младите хора. Учениците и младежите изпълниха залата и в един момент поканените възрастни се оказаха изолирани и сякаш почувстваха, че тяхното място май не е точно там. Въпреки всичко и те взеха участие в дискусионните групи.

Спазихме цялата процедура за провеждане, препоръчана ни от експертите по проекта - избрахме независим водещ на дебата (местен журналист), зам.-кметът се обърна с приветствие към участниците, представихме информация за това, какво предлага Карнобат на младите, присъстващите се разделиха за работа в 7 работни групи и всяка група дискутираше какво да направим за свободното време на младите в града. Стана ясно, че на младежите в града им липсват много неща: кино, фитнес-център, компютърен център, спортни мероприятия.

Вторият обществен дебат имаше за цел последно да обсъди решението на избрания проблем и да изготви работно предложение към ОС. В работните групи от Първия дебат младите хора посочиха различни варианти и много принципи, от които да се водят при разработването на проблема за свободното време на младежите. Те считат, че определено трябва да има диалог между младите хора и управляващите. Една от работните групи изяви желание за младежки инициативи и участие на младите в управлението, за младежко самоуправление, младежки проекти за самофинансиране, дори младежки парламент. Освен това мнозина от младежите са наясно, че съществуват и ограничения, и ги посочиха ясно и конкретно: липсата на материална база, финансови трудности, недостатъчна заинтересованост от страна на управляващите в града и т. н. Всички тези неща бяха изложени на Втория дебат и намериха място в предложението към ОС, заедно с надеждата ни, че ОС, изразявайки своето становище, ще покаже на всички млади хора в града, че проблемите им все пак не са чужди на местната власт и че тя се интересува и ще работи за разрешаването им.

Най-активни на този Втори дебат отново бяха младите хора. Осъществяването на своите желания те си представяха чрез клубни форми на организиране, но това трябваше да се облече в подходяща юридическа форма като организация, която да се създаде и да привлече тези клубове, които ще продължат да функционират вътре в нея. Затова те бяха стигнали до извода, че трябва първоначално да се регистрира младежка организация в Карнобат. Всъщност на Втория дебат имаше един интересен и спорен момент между двете работни групи. Едната група отстояваше своето мнение - да бъде създадена първо младежката организация, която и в последствие със свои проекти и с работата си да създаде компютърен център, а другата група държеше да се започне първо с компютърния център и по-късно от него да се създаде младежката организация. В крайна сметка решиха двете неща да вървят паралелно. Да се закупят компютри и всичко необходимо за създаване на един компютърен център (като за целта се използва и базата на Общинския детски комплекс), и същевременно да се създаде младежката организация. От кмета на общината беше обещано на младите хора да се предостави на първо време и едно по-малко помещение, където бъдещата организация да започне своята работа.

С проекто-предложението за тези две неща - създаването на компютърен център и създаването на младежка организация - ние подготвихме в седмицата след Втория дебат докладна до ОС в Карнобат, с молба за отпускане на финансови средства от Общински фонд Приватизация за закупуване на компютри и за регистрация на младежката организация. В рамките на няколко дни всички интересуващи се имаха възможност да се запознаят с това предложение и да споделят своите мнения, впечатления и препоръки. На 30 юни 1999 г. предложението беше внесено на сесия на ОС и общинските съветници гласуваха отпускането на 7 млн. лева за закупуване на компютри и 100 хил. лева за регистриране на младежката организация.

Този финал увенча с успех нашите едногодишни усилия по проекта в град Карнобат и се надявам доброто ни сътрудничество да продължи и в бъдеще. А на ентусиастите в младежката организация и в компютърния център пожелавам много такива успешни проекти.Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]