Foundation for Local Government Reform
Протокол от заседанието на Комисията

ПРОТОКОЛ

от заседание на Комисията за определяне на проектите за възможно финансиране по програма Партньорство за по-добра жизнена среда на ФРМС в рамките на грант на Американската агенция за международно развитие

No. 183-G-00-01-00103-01

Днес, 17.04.2003 г., от 10:00 до 12:00 ч. в офиса на Фондация за реформа в местното самоуправление (гр. София, ул. Сан Стефано 22А, ет.3) се проведе заседание на Комисия за определяне на проектите за възможно финансиране (Steering Committee) по програма Партньорство за по-добра жизнена среда .

Комисията се състои от:

1. Анелия Атанасова Инициатива местно самоуправление ;

2. Николай Илчев Фондация Отворено общество ;

3. Савин Ковачев УС на ФРМС.

Като наблюдател присъства:

1. Кирил Киряков Американска агенция за международно развитие (ААМР)

Присъстващи докладчици:

1. Гинка Капитанова Изпълнителен директор, ФРМС;

2. Петър Чесновски специалист Финансиране на проекти , ФРМС.

Заседанието бе открито от Гинка Капитанова, която предложи следния дневен ред:

1. Кратко представяне на целите на програма Партньорство за по-добра жизнена среда и етапите на оценка на постъпилите проектопредложения;

2. Разглеждане на класираните предложения на неправителствени организации за финансиране.

Предложеният дневен ред бе приет без допълнения и се премина към т. 1. Г-жа Капитанова запозна присъстващите с целите на програма Партньорство за по-добра жизнена среда на ФРМС. По точка 2 докладва Петър Чесновски.

Комисията реши:

1. Предлага на УС на ФРМС да одобри за финансиране проектопредложенията на организациите по приложения по-долу списък;

2. Договори за финансиране да се сключат само след изпълнение на техническите препоръки, отправени към съответното предложение. Условието важи за всички проектопредложения от списъка по-долу.

3. След дискусия и разглеждане на експертната оценка Комисията реши да отпаднат следните проекти на организациите от краткия списък - СНЦ "Инициатива за обществено и регионално развитие-ИОРР" гр. Генерал Тошево, УН на ЦДГ "Мати Рубенова" - гр.Стралджа, СНЦ "Детство" - гр. Ивайловград, Ивайловград. По отношение на проекта на УН при ОУ Отец Паисий гр. Белослав, Комисията препоръчва частично финансиране до 5000 лв.

4. По отношение на класираните под условие да се пристъпи към финансиране само след изпълнение на съответните условия, свързани с реализацията на видим и устойчив резултат;

5. Екипът на ФРМС да оптимизира бюджета на проекто-предложенията, които ще се финансират.

No

Име на организацията

Населено място

136

Читалище" Колката"

с.Лютиброд, Мездра

139

Фондация"Обществен фонд"

гр.Чепеларе, Чепеларе

18

НСО"Сдружение на жените"

с.Искра, Ситово

4

Читалище"Прогрес"

с.Ново Ляски, Хаджидимово

27

УН при ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

с.Калипетрово, Силистра

49

НЧ "Братство"

гр.Павликени, Павликени

44

УН при ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

с.Блъсково, Провадия

81

НЧ"Пробуда"

с.Пловдивци, Рудозем

29

Сдружение-УН при СОУ " Христо Ботев"

гр.Ивайловград, Ивайловград

69

Център за развитие на община Николаево

гр.Николаево, Николаево

108

НЧ "Развитие"

с.Замфирово, Берковица

88

Сдружение "Инициатива за Кирково"

с.Кирково, с.Бенковски,с.Чорбадийско, Кирково

21

Читалище"Култура"

гр.Кресна, Кресна

12

Читалище "Народна Просвета"

с.Смоляновци, Монтана

125

Агенция за регионално развитие- Петрич

гр. Петрич, Петрич

159

НЧ "Пробуда"

с. Оряховец, Баните

111

Читалище "Х.Н.Д.Палавеев"

гр.Копривщица, Копривщица

42

НЧ "Светлина"

гр.Поморие, Поморие

51

Читалище "Развитие"

с.Лехчево, Бойчиновци

126

Сдружение"Антоново-2000"

гр. Антоново, Антоново

151

УН "Христо Ботев"

гр.Раковски, Раковски

80

НЧ"Звезда"

с.Елховец, Рудозем

25

Сдружене с нестопанска цел "УН при НУ "Отец Паисий"

гр.Белослав, Белослав

Проектопредложения, класирани под условие :

No

Име на организацията

Населено място

37

Сдружение "Подай ръка на Суворово"

гр.Суворово, Суворово

65

Център за устойчиво развитие на община Тетевен

Тетевен, Тетевен

Членове на комисията:

1. подпис

/ Анелия Атанасова /

2. подпис

/ Николай Илчев /

3. подпис

/ Савин Ковачев /

Наблюдател:

1. подпис

/ Кирил Киряков /


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]