Foundation for Local Government Reform
Разработване (актуализиране) на Общински план за развитие
Обучението е предназначено за представители на общинска администрация, общински съвет и би могло да включва и представители на гражданския и бизнес сектор в съответната община.
 
Цел на обучението: участниците да се запознаят със същността и значението на планирането на местно ниво, ролята на различните заинтересовани страни, партньорството в изпълнението на плановете за развитие и съответствие на общинските планове за развитие с други стратегически документи на регионално и национално ниво и възможности за финансиране на общински проекти.
 
Основни теми, които ще бъдат разгледани:
-          Цел на стратегическото планиране;
-          Етапи в стратегическото планиране;
-          Идентифициране и въвличане на основните заинтересовани страни;
-          Тенденции и SWOT анализ;
-          Изработване на визия на общината;
-          Основни стъпки в реализацията на стратегията: графици, мониторинг и контрол;
-          Оценка, преглед и актуализация на стратегията;
-          Финансиране и изпълнение на общинския план за развитие
 
Препоръчителен брой участници: 25 души
 
Продължителност на обучението: един ден, от 10 до 17 часа
 
Ориентировъчна цена: 797 лв. (с ДДС). Цената не включва пътни и нощувки на екипа провеждащ обучението, изчисляват се според мястото на провеждане.
 
За повече информация:
Николета Ефремова

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]