Foundation for Local Government Reform
Разработване на проекти за финансиране по Оперативните програми на България за периода 2007 – 2013 г.
 
Обучението е предназначено за участници, които желаят да ползват финансиране от европейските фондове.
 
Обучението е практически насочено (разработва се основа на проект по отворена програма за финансиране) и включва следните теми:
-          Същност на проекта;
-          Проектен цикъл;
-          Източници на информация;
-          Проектите в контекста на Оперативните програми 2007 – 2013 г.;
-          Етапи на подготовката на проектно предложение;
-          Формуляр и насоки за кандидатстване;
-          Връзката “потребности – обосновка на проектна идея”;
-          Подготовка за разработване на проект – определяне на основните заинтересовани страни и изграждане на местни партньорства;
-          Целеви група на проекта;
-          Индикатори;
-          Методология на проектната идея;
-          Изготвяне на бюджет.
 
Препоръчителен брой участници: 20 човека
 
Продължителност на обучението: 3 дни
 
Документ: В края на обучението се издава Сертификат за преминато обучение от Центъра за обучение и квалификации към ФРМС
 
Цена: 2599 лв. (с ДДС). Цената не включва пътни на екипа, провеждащ обучението - изчисляват се в зависимост от мястото на провеждане. 
 
За повече информация:
Николета Ефремова

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]