Foundation for Local Government Reform
Разработване на стратегия за развитие на овощарството и свързаната с него преработвателна промишленост, SS-F4 Община Силистра

SS-F4 Община Силистра - Разработване на стратегия за развитие на овощарството и свързаната с него преработвателна промишленост

Обща информация за проекта

Обща стойност на Проекта: 5 500 лв .

Финансиране от ШАРС: 2 080 лв .

Основни дейности

Първата стъпка към реализирането на проекта бе проведеното на 10 юни обучение за стратегическо планиране Основи на стратегическото планиране и стъпки за картотекиране на земеделските общински имоти . В семинарът взеха участие представители на земеделски кооперации, производители на посадъчен материал, общинска администрация, кметове и кметски наместници от Община Силистра, Регионален център за научно приложно обслужване, НПО. Участниците от различните целеви групи се запознаха с това, какво включва процеса на Стратегическо планиране и направиха анализ на състоянието на овощарството в Област и Община Силистра и бъдещото му развитие. Сформирани бяха и четирите експертни групи, които набираха необходимата информация и разработиха стратегията.

След провеждането на работните срещи на тематичните групи към Проекта се сглобиха отделните части на плановия документ. Направиха се необходимите анализи, оценки и диаграми, набелязаха се мерките до присъединяването на България към Европейския съюз, свързани със създаване на нови трайни насаждения, взеха се в предвид и залегналите приоритети и мерки в частта Земеделие на Общински план за развитие на Силистра /2007 2013г./.

На 13 септември в Общински съвет се проведе обществено обсъждане на Стратегия за развитие на овощарството и свързаната с него преработвателна промишленост в Община Силистра 2006 2013 г. . Направиха се нови предложения за включване на допълнителна информация и анализи към стратегията, които в последствие бяха допълнени.

Резултати:

  • Повишаване на конкурентноспособността на овощарската продукция и въвеждане на стандарти за производство на екологично чиста продукция;
  • Създаване на благоприятна бизнес среда за увеличаване на производството и повишаване на БВП в областта;
  • Създаване на база данни с актуална информация, свързана с овощарството и преработвателната промишленост;
  • Увеличаване на заетостта (временна и постоянна) в овощарството и свързаната с нея преработвателна промишленост;
  • Повишаване информираността и капацитета на целевите групи относно възможностите за развитие на овощарството и търговия с овощарска продукция;

Целеви групи:

Производители на посадъчен материал, производители и преработватели на плодове, специализирани учебни заведения, местна власт и институции на Министерството на земеделието и горите.

Партньорите:

Регионален център за научно приложно обслужване Силистра набиране на базисна информация, анализ на набраната информация и набелязване на мерки за преодоляване на слабите страни в овощарството.

Дирекция Бюро по труда Силистра - информация и анализ свързана с проведени квалификационни курсове и регистрирани безработни в сферата на селското стопанство.

Устойчивост на проекта

Община Силистра се ангажира след изчерпване на наличното количество от стратегията да финансира нейното преиздаване, като то ще бъде съпътствано с актуализация на данните в нея;

Посочените приоритети и мерки към тях в стратегията за овощарството ще бъдат разработени в проекти и подадени за финансиране.
Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]