Foundation for Local Government Reform
Ролята на диалога и партньорството за разширяването на границите на икономическите и социалните възможности

Ролята на диалога и партньорството за разширяването на границите на икономическите и социалните възможности

Владимир Павлов,

Фондация за развитие на предприемачеството

Успешният преход на България към пазарна икономика и гражданско общество е тясно свързан с развитието на култура на диалог. Диалогът на национално, регионално и местно равнище е ключов политически, икономически и социален фактор за устойчиво развитие. Структурната реформа в икономиката, социалната област, законодателството и т. н., от една страна, зависи много, а от друга - изисква постоянен и конструктивен диалог за запознаването и достигането до конкретни за хората резултати в различните области, за търсенето на баланс между икономическото и социално развитие. Недостатъчният диалог пречи на по-бързо и по-ефективно развитие, забавя процеса на демократизация. Причините за това са много - липса на традиции, културни различия, качествата на ръководителите и т. н.

Практикуваната у нас вече 10 години икономика на оцеляването е много важна за съществуването ни не само като индивиди, но и за националното стопанство като цяло. Тя обаче не създава перспективи. Трябва да се търсят и намират дългосрочни икономически и финансови решения. Ангажирани предимно с проблемите на ежедневието, управляващите на национално, областно и общинско ниво постоянно изпускат от внимание стратегическото развитие на икономиката.

Поради това разгръщането на конструктивен и постоянен диалог, на партньорски отношения между изпълнителната власт на всички равнища, неправителствените организации (НПО) и бизнеса е от изключително значение за България. Практиката обаче показва, че такъв диалог и партньорство за решаване на общите кратко и дългосрочни проблеми в редица области, градове и села не съществува.

  • Обикновено местните власти търсят бизнесмените само когато трябва да се спонсорира едно или друго мероприятие. В същото време днес те нямат капацитет и ресурси за решаване на местните проблеми. Явно те следва да преосмислят подхода си към бизнеса.
  • От своя страна, като правило хората на бизнеса се обръщат към местните ръководители и чиновници само когато търсят решение на свой личен или на фирмата проблем. Бизнесмените не са свикнали още да търсят решения на своите колективни, групови проблеми, да участват в намирането на възможности за местно развитие.
  • Редица НПО също не изпълняват в достатъчна степен ролята си за подпомагане развитието на демократична култура, не са настойчиви в усилията си за осигуряване отчетности прозрачност от администрацията.

Все още от всички тези партньори не се познават добре и не се използват възможностите на създадените механизми и институции за диалог и партньорство, а там, където те действуват, в повечето от случаите работят неефективно, нерегулярно и само по ограничен кръг проблеми. У нас вече не съществува цял набор от такива институции:

  • Съвети за тристранно сътрудничество;
  • Съвети за развитие;
  • Комисии за алтернативна заетост;
  • Съвети за партньорство в отделни области (например професионално образование и обучение, социални инвестиции, борба с корупцията, търсене на външни инвестиции и т. н.).

Друга форма за сътрудничество е изпълнението на съвместни проекти в различни области. Едно такова успешно изпълнение демонстрира ползата и силата на партньорството, показва, че е възможно да се работи съвместно, в тим. Иначе всеки от партньорите, заслепен от своите собствени проблеми, не разбира, че тези около него (в частния и в обществения сектор) работят в същата околна среда и се сблъскват със същите проблеми.

Интеграцията на усилията на изпълнителната власт, НПО и бизнеса за решаването в комплекс на икономическите, социалните, екологическите и други проблеми е изключително сложен и деликатен процес, който няма алтернатива на прага на 21 век.Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]