Foundation for Local Government Reform
СИСТЕМА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

СИСТЕМА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Соня Христова,

Секретар на Община Ловеч

Информационното обслужване на гражданите е един от приоритетните проблеми, стоящи на вниманието на ръководството на Община Ловеч.

Във всекидневната си работа с гражданите общинската администрация се сблъсква с проблеми, произтичащи от недостатъчната им информираност по отношение на предлагани услуги, нормативни изисквания, права и задължения, възможност за оказване на граждански контрол и участие в органите за местно самоуправление.

Всички тези проблеми общинската администрация - Ловеч обобщи и анализира на база резултатите, получени след анкетиране на 300 граждани при излизане от сградата на общинската управа. В по-голямата си част препоръките им бяха насочени към подобряване на възможностите за получаване на повече предварителна информация за предлаганите услуги от общинската администрация, нормативните документи, приемани от ОС, правомощията им като граждани и др.

Резултатите от анкетата ни подсказаха и някои пропуски в организацията и качеството на обслужване от страна на общинските служители.

Това мотивира общинската администрация да постави проблемите на вниманието на НПО и гражданите с реализирането на проекта Система за усъвършенстване информационното обслужване на гражданите и разширяване участието им в местното самоуправление , финансиран от Европейския фонд за свобода на изразяване на мнение и подкрепен от Сдружение Природа назаем .

Изграденото по проекта Информационно бюро си постави за цел да предостави на гражданите пълен каталог на извършваните от общинската администрация услуги. Всеки един от тях има възможност да получи разпечатка с предварителна информация за необходимите документи, срокове за изпълнение, цена на услугата, стая и телефон за справка. По този начин постигнахме пестене на времето на гражданите и на служителите, тъй като при тях гражданинът идва с пакет от необходимите документи за извършване на услугата.

Информационното бюро предоставя пълна информация за обявените търгове за продажба и приватизиране на общински обекти, покупка на жилища, земя и др.

На разположение на гражданите са всички наредби, правилници и други нормативни документи, приети от ОС. При необходимост могат да се получат и преписи от решенията на ОС.

В помощ на информационното бюро е пощенска кутия за мнения и предложения на гражданите, открита телефонна линия за връзка с общинската администрация и нейното ръководство.

На разположение на всички заинтересовани граждани в Ловеч е Информационният справочник на гражданина. Той се състои от няколко части и съдържа информация за:

- устройството, правомощията, отговорностите и работата на органите за местно самоуправление с възможностите за участие на гражданите в тях при решаване на проблеми от местен характер;

- правата на гражданите според Конституцията на РБ;

- каталог с видовете услуги, извършвани в общинската администрация и начинът на обслужване на гражданите от службите и звената й;

- справочник за действащите правилници и наредби на ОбС-Ловеч;

- информация за приемните дни на кмета, заместниците му и председателя на ОбС.

Справочникът се разпространява безплатно от Информационното бюро.

Дейността на Информационното бюро се обогатява и допълва в зависимост от характера на търсената от гражданите информация. Предоставят се машинописни услуги за попълване на бланки, отпечатване на материали и др.

Информационното бюро разполага с електронна поща. В най-скоро време предстои откриване страница на Община Ловеч в ИНТЕРНЕТ, където ще бъдат представени обекти общинска собственост, за които се търсят инвеститори, целият информационен справочник и др. видове информация.

Информационната политика на Община Ловеч е насочена към създаване на условия за пълна прозрачност и открит диалог с НПО и гражданите по проблеми на града, които пораждат взаимно доверие и подкрепа. Дава възможност гражданите да се включат с мнения, препоръки и лично участие при решаването им.

Като добра практика се установи провеждането на приемни дни на кмета и председателя на Общинския съвет в кметствата и кварталите на гр. Ловеч. При тези лични срещи на ръководството на общината гражданите споделят проблемите си, като в голяма част от тях предлагат лично участие при решаването им.

Положителни резултати бележи рубриката на Общинския информационен център На горещия стол , в която кметът на общината отговаря в ефир на въпроси, поставени от гражданите на гр. Ловеч и кметствата.

Според подписаното споразумение за взаимодействие между 19 НПО с общинската администрация и Общинския съвет за решаване на проблеми с особена обществена значимост се провеждат срещи, на които кметът и председателят на ОбС информират за извършената дейност и предстоящите задачи.

Считаме, че имаме все още известни трудности в работата ни по приобщаване на гражданите към проблемите на града и населеното място, в което живеят и работят.

Недостатъчна е тяхната активност при упражняване на контрол върху работата на общинската администрация. Много често слабостите се коментират в приятелска среда, а не се разглеждат публично и не се търси обществена отговорност.

Не се използват пълноценно пощенската кутия за мнения и предложения на гражданите, горещия телефон, заседанията на ОбС и др.

Реалните резултати все още предстои да бъдат отчетени, но при всички случаи усилията на общинската администрация са насочени към посока на усъвършенстване и обогатяване работата в тази област.Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]