Foundation for Local Government Reform
Създаване на Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции (АРИРИ)

Създаване на Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции (АРИРИ)

Минка Кисьова

От края на 1996 г. в гр. Кърджали работи Гражданско сдружение Балкански форум , осъществило до момента повече от 10 проекта на обща стойност на 100 000 USD. Около 90 % от финансирането на тези проекти се дължи на финансовата подкрепа на чуждестранни донори.

При осъществяване дейностите по споменатите проекти екипите на Сдружението проведоха редица срещи с обществени ръководители, предприемачи, политици и обикновени граждани от региона. Като резултат от тези срещи се установи по категоричен начин, че високото ниво на безработица и липсата на икономическа стабилност са основните причини за междуетническите напрежения и миграции в региона на Източните Родопи. Липсата на доверие в политическата и икономическа система от близкото минало, непознаването на съвременните пазарни механизми, ниският образователен ценз, както и оскъдният достъп до информация до голяма степен провокираха необходимостта от създаването на специализирана структура, работеща в сферата на информационното и консултантско обслужване, стимулиране на частната инициатива и развитие на малък и среден бизнес.

Познавайки добре ситуацията в региона и оценявайки необходимостта от подобна стъпка, Сдружение Балкански форум инициира създаването на самостоятелно юридическо лице - АРИРИ. Основните мотиви за това решение бяха:

 • Незабавно концентриране на усилията в посока икономическо развитие на Източнородопския регион;
 • Подпомагане развитието на малкия и среден частен бизнес чрез програми за микрокредитиране, информационно осигуряване и консултации;
 • Насърчаване на вярата и мотивацията за частен бизнес на жителите от региона, посредством програми за обучение и разкриване на регионални информационно-консултантски центрове във всички по-големи общини на Източните Родопи.

ЦЕЛИ на АРИРИ

 • Да съдейства за икономическо развитие на региона и стимулиране на частното предприемачество.
 • Да създава и участва в създаването на регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката и търсене на възможности за тяхното реализиране;
 • Да мобилизира и координира дейностите на регионалните, националните и международните институции за реализиране на проекти и развиване на инициативи;
 • Да предоставя финансова и техническа помощ за стартиране и укрепване на бизнес инициативи чрез програми за микрокредит, консултации и обучение;
 • Да администрира грантове, програми за микрокредитиране на малък и среден частен бизнес и развитие на туризма;
 • Да допринесе за привличането на национални и международни инвестиции в региона;
 • Да подпомага местното самоуправление, здравеопазване, образование, наука, култура, спорт и туризъм;
 • Да подпомага и стимулира развитието на независими медии;
 • Да подпомага инициативи, свързани със защита и възстановяване на екологичното равновесие в региона;
 • Да набира база данни и да публикува информация за развитието на региона в печатни, електронни издания и Интернет.

НАСТОЯЩЕТО

 • Открити са Бизнес-информационни центрове в сътрудничество с ГС Балкански форум в 5 общини на Родопите (с централен офис в Кърджали) с финансова подкрепа на Национален Фонд за Демокрация, Вашингтон, САЩ, и Демократичната Комисия към Американското посолство в София;
 • Проведени са редица семинари, касаещи създаването, развитието и управлението на малък частен бизнес, данъчна политика, законодателство на Република България и др.;
 • Създадена е широка мрежа от доброволци за осъществяване на текущи и бъдещи проекти, набиране и разпространение на информация;
 • Съвместно със Сдружение Балкански форум се издава месечен бюлетин Развитие на частна инициатива , който се разпространява безплатно от Ивайловград до Смолян.
 • Реализирани са редица контакти с представители на местната и централна власт, чуждестранни донори и потенциални инвеститори.
 • Привлечен е на работа в Агенцията доброволец-бизнес-консултант от Корпуса на мира, САЩ
 • Разработени са шест проекта, свързани с развитие на икономиката, подпомагане на малкия и среден частен бизнес, стимулиране на предприемачеството в региона;

От 01.06.1999 г. АРИРИ стартира проект Партньори за устойчиво развитие на Община Кърджали , който ще бъде реализиран с финансовата подкрепа на Агенцията за международно развитие, САЩ, чрез Фондация за реформа в местното самоуправление. Проектът има за цел да обедини усилията на местна власт, бизнес сектора и гражданския сектор на територията на Община Кърджали за осъществяване на инициативи, подобряващи икономическия и социалния микроклимат в региона.

Осъществени са партньорски взаимоотношения с Агенция за развитие на предприемачеството в гр. Бъртън на Трент, Великобритания, Локус Мениджмънт , Северна Ирландия и Спиид Лимитед , Гърция. Съвместно с тези организации са заложени проекти по програма Ecos Ouverture на Европейската комисия.

АРИРИ е регистрирана в Агенция за малките и средни предприятия. Поддържа контакти с Агенция за регионално развитие към МТРБ, Център за насърчаване износа, Агенция за развитие на предприемачеството, както и с местни организации като Търговско-промишлена палата-Кърджали, Българска стопанска асоциация-Кърджали, Община Кърджали, Областна управа.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]