Foundation for Local Government Reform
С ГРИЖА ЗА ЛОВЕЧ

С ГРИЖА ЗА ЛОВЕЧ

Донка Михайлова,

Председател на Дружество Знание - Ловеч

С грижа за днешния и утрешния ден на своя град и с отговорност за развитие на гражданското общество 18 ловешки нестопански организации, Общински съвет - Ловеч и Общинска администрация - Ловеч подписаха на 15.10.1998 г. споразумение за взаимодействие. Постигнатата договореност бе заключителен етап от проект на Дружество Знание - Ловеч, финансиран от програма ФАР, чрез Фондация Развитие на гражданско общество .

С подписването на споразумението бе постигната целта на проекта - изграждане на устойчива система за взаимодействие между нестопанските организации и местната власт в Община Ловеч по проблеми с особена обществена значимост.

Проектът на Дружество Знание бе извикан на живот, за да преодолее недостатъчната практика за взаимодействие и отсъствието на система на работа на местната власт и нестопанските организации в общината при решаването на проблемите на гражданите и на техните общности. Нуждата от проекта бе наложена и от несъвършената нормативна среда за работа поради отсъствието (и тогава и сега) на Закон за нестопанските организации и липсата (тогава) на Закон за държавния служител.

Идеята дойде от група граждански организации, които успяха да намерят свои съмишленици сред медиите и представители на местната власт.

Тактиката на реализация на проекта бе до конкретната договореност между страните да се достигне след обобщаване и анализиране както на досегашната практика на взаимоотношения, така и на създаден в хода на проекта и целенасочено наблюдаван опит в междусекторното партньорство.

За тази цел бяха избрани три проблема от особена обществена значимост, които трябваше да бъдат решени в обществен интерес, чрез постигането на конкретни резултати. За решаването на всеки от проблемите бе изградена специална работна група с участието на представители от средите на нестопанските организации, местната власт, държавните институции, бизнеса и медиите.

Първата група работеше по проблема здраве на жената. Групата имаше за цел изграждането на специализирано звено за профилактика и ранна диагностика на рака на млечната жлеза към Обединена районна болница. Тази потребност бе очертана на база на досегашния опит по проблема от страна на Демократичен съюз на жените, на опита, натрупан от Женско дружество Благодетел към Български женски съюз, по профилактика на рака на шийката на матката и на анализите на Сдружение Екосвят за някои неблагоприятни екологични тенденции, влияещи върху здравето на жените в региона.

С помощта на ХЕИ - Ловеч бе създадена база данни за всички жени, работещи при вредни условия на труд на територията на града. Открити бяха приемни в девет ловешки фирми и в Обединена районна болница, в които жените, работещи при вредни условия имаха възможност да преминат през профилактични прегледи, проведени от екип от местни специалисти. Работната група покани в Ловеч екип от изявени специалисти по рак на млечната жлеза от Националния онкологичен институт, воден от доцент Тенев. За два дни екипът прегледа над 500 жени с повишен риск от заболеваемост, аномалии, диагностицирани от предварителните прегледи и стари рецидиви. На място в Обединена районна болница бяха проведени по-голямата част от необходимите изследвания, една част от жените веднага бяха насочени към Националния онкологичен център за специализирана диагностика и лечение.

В работата активно бяха включени представителите на местния бизнес, които оказаха значителна финансова подкрепа, управлението на здравеопазването в общината и областта, медиите.

Наред с конкретната грижа за здравето на над 800 жени и помощта, включително и животоспасяваща, НСО-партньори обединиха усилията си в дейности, целящи повишаване на здравната култура при жените.

Анализът на резултати от кампанията бе предоставен на вниманието на местните власти и компетентните здравни институции, с активната помощ на които групата постигна своята цел - създаване на специализирано мамологично звено към Обединена районна болница.

Втората работна група работеше по проблема деца с умствени и физически увреждания. Тази група посвети усилията си на социализацията на болните деца. Предизвикателство за групата бяха усилията на група родители да създадат Дневен дом за деца с физически и умствени увреждания в Ловеч. Подкрепени бяха усилията на родителите и с активната роля на Община Ловеч домът бе открит. Работната група инициира и следващата стъпка - откриване към дома на нощуваща група за деца от областта. Постигнато бе единомислия с Община Ловеч и въпреки многото бюрократични бариери и нормативни спънки решаването на въпроса бавно върви напред.

Представителите на различни НСО-партньори предприеха обединени усилия за социализация на децата - участие в концерти, провеждане на благотворителни прояви, екскурзии. Трайно беше ангажирано вниманието на институциите, на читалище в Ловеч, на БЧК и на медиите с решаването на конкретни проблеми.

Най-трудна беше работата на третата група, която посвети усилията си на ефективното използване на общинската собственост. Групата работеше за създаването на условия за по-голяма прозрачност и за компетентно участие на гражданите в процеса на управление и разпореждане с общинската собственост.

Открита бе приемна по проблемите на общинската собственост, в която гражданите на общината получаваха информация и консултации за предстоящи търгове, наеми, право на строеж, продажби, право на ползване, използването на общинския жилищен фонд и по Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. Най-безспорното доказателство за успешната работа на приемната е фактът, че на база на натрупания опит след приключването на проекта Общинската администрация разкри Информационно бюро, което обслужва жителите на общината по значително по-широк кръг от проблеми.

Работната група организира и провеждането на преглед на общинския жилищен фонд. Чрез обединяване на усилията на общинската администрация и местната власт бе гарантирана защита интересите на регистрираните като крайно нуждаещи се 630 домакинства в града.

Опитът от работата на трите работни групи беше подложен на задълбочен анализ. Констатирани бяха добри резултати по проекта. На фона на натрупаната практика се очертаха и кръг от проблеми, които се явяват бариера във взаимоотношенията:

 • липса на оперативен механизъм на взаимодействие;
 • неефективно използване от местната власт на потенциала на НСО (информация, експерти и консултанти, доброволци, възможности за привличане на донори);
 • недостатъчна координираност, настойчивост и подготовка у гражданските организации при отстояване на гражданските интереси;
 • слаба взаимна информираност и координираност в осъществяването на общи цели;
 • липса на мотивация;
 • ниска култура на взаимоотношения.

Ясното дефиниране на проблемите бе основа за подготовка на споразумение за взаимодействие за създаване на един устойчив механизъм за:

 • системно обсъждане на общите проблеми и координиране на съвместни дейности;
 • участие на нестопанските организации със свои инициативи и съобразно своите цели в публични дейности на местната власт;
 • ползване от Общинския съвет и общинската администрация на експертната и консултантска помощ от НСО в процеса на вземане на решения по важни обществени проблеми;
 • участие на представители на НСО в постоянните и временни органи на Общинския съвет;
 • участие на представители на НСО в постоянните и временни органи на Общинския съвет;
 • съвместни проучвания по важни обществени проблеми;
 • взаимопомощ за благотворителността.

Споразумението за взаимодействие между нестопанските организации и местната власт в Община Ловеч е един уникален за страната ни опит. То е израз на нова гражданска култура на хора, които носят обща отговорност за своя град.Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]