Foundation for Local Government Reform
Трета среща по проект ILME, 26 и 27 септември 2005

На 26 и 27 септември в офиса на ФРМС се проведе третата среща по проект ILME - Приложение на принципите на управлението на ученето през целия живот в различни обучителни организации. Проектът се финансира по програма Сократ Грюнтвиг 1 и основната му цел е: Разработване на обучителен курс "Мениджмънт на ученето през целия живот" с продължителност от 5 дни или 36 учебни часа.

В рамките на срещата бяха дискутирани учебните материали към отделните теми.

Цел на обучението е да представи на участниците мениджъри в сферата на обучението през целия живот новите концепции и необходимите средства за популяризиране и осъществяване на Ученето през целия живот в техните организации .

Курсът е съставен от 7 модула, като преди стартирането на курса ще се осъществи подготвителна фаза, за целите на които е разработена специална e-learning платформа. Същата платформа ще бъде използвана и за дейности след приключване на курса.

Модул 0 Подготвителна дейност

- Използване на информационни технологии в обучението

- Инструменти и умения за ученето онлайн

- Онлайн консултации

- Интегриране на ученето онлайн в ежедневния процес на работа

Модел 1 Въведение в ученето през целия живот (УЦЖ)

- Подход на УЦЖ

- Национални системи за професионално обучение

- Сравнителен анализ за страните в Европа, и извън границите на Европа

Модул 2 Управление на ученето

- Прилагане на стратегия за учене

- Планиране на сценарий

- Екипното учене:

- Учащи общности

- Формално/неформално учене

- Управление на знанието

- Учене в организацията

Модул 3 Приложение на ученето

- Идентифициране на целевите групи и техните потребности

- Инструменти, методи и техники за оценка

- Процес на учене , стилове на учене и стратегически подходи при преподаването

Модул 4 Оценка на УЦЖ

- Модел на оценяване

- Персонална, екипна и организационна оценка

- Методи и инструменти за оценяване

Модул 5 План за изпълнение (ПИ)

- Разработване на План за изпълнение

- Модел на рефлективно учене и неговото приложение

- Прилагане на наученото в практиката

Модул 6 Учене онлайн ( последваща дейност )

- Наставничество и фасилитиране при разработване на ПИ

- Финализиране на ПИ

- Оценка на обучителния курс


Пилотните курсове ще се проведат във всяка една от сраните партньори по проекта, както следва: България, Естония,Германия, Италия и Великобритания.

Пилотният курс в България ще се проведе през ноември 2005 г.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]