Foundation for Local Government Reform
Управление на проекти

Управление на проекти

Целта на семинара е придобиване на знания и умения за разработване и управление на проекти, насочени към решаване на важни проблеми на местните общности чрез привличане на средства от национални, европейски и други програми.

В резултат от обучението участниците ще:

  • познават същността, функциите и фазите на проектния цикъл и задачите на различните участници във всеки един от етапите му.
  • разбират отделните компоненти на предложението за проект и ще могат да разработват всеки един от тях.
  • Ще могат да планират дейностите си за разработване на проекта
  • ще могат да идентифицират заинтересованите страни и да формират ефективни партньорства за разработване и изпълнение на проекти
  • ще разбират и прилагат на практика подхода на логическата рамка
  • ще познават и прилагат на практика основните техники за разработване на график на дейностите и бюджет на проекта
  • да познават основните особености на изпълнението и надзора (мониторинга) на проекти и да съобрязяват предложенията си за проекти с тях.
  • Ще познават основни моменти от управлението на проекти .

Основният метод, използван за обучение е учене чрез правене . Прилаганата методика се състои от представяне на основните въпроси от лекторите и работа по групи върху учебен казус с цел разработване стъпка по стъпка на проектна идея и доразвиването и до предложение за проект.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]