Foundation for Local Government Reform
Център Отворено образование и общински образователни програми

Център Отворено образование и общински образователни програми

Румен Вълчев, програмен директор

Маргарита Станкова, координатор

Център Отворено образование

Център Отворено образование е водеща НПО в областта на образованието за демократично гражданство и на средното образование. Центърът съществува от 1994 година, като в началото развива редица програми ( Здравно образование , Екологично образование , Дебати , Съветване на връстници ) с помощта на институт Отворено общество Ню Йорк и на фондация Отворено общество София. През 1996 г. Център Отворено образование е регистриран като самостоятелна фондация. През месец юли 1999 г. се навършват 5 години от основаването му.

С течение на годините дейността на фондацията се разви и задълбочи. Едно от основните направления на работа бе създаването на мрежа от младежки образователни центрове в цялата страна, чрез които стана възможно да се разработят и осъществят редица общински проекти за развитие на образованието и за социализация на младите хора. За първи път такъв проект бе реализиран със столичната община. Той стартира през 1996 година под надслов Децата на София и под егидата на кмета г-н Стефан Софиянски. Целта на проекта беше младите хора от столицата да станат съпричастни към проблемите на своя град, да ги обсъждат и да търсят решение; да се почувстват пълноправни и отговорни граждани както за града, в който живеят, така и за собственото си бъдеще в него.

В различни форми програмата Децата на София бе повторена в други градове като Пловдив, Габрово, Разград, Хасково. Докато тази програма бе ориентирана приоритетно към работа с децата, то постепенно подходът на Център Отворено образование се разви решихме да насочим усилията си за укрепване на гражданското общество в сферата на образованието.

Основните принципи на нашите проекти са:

  • включване на всички хора, които имат отношение към състоянието, развитието и проблемите на съвременното образование;

  • създаване на възможности за взаимодействие между тях чрез съвместно обучение и осъществяване на съвместни дейности;

  • развитие на съвместни образователни проекти.

Основните направления на нашата дейност в тази сфера са:

1. Първи в сраната създадохме ученически градски структури за самоуправление. С тях целим да стимулираме младежката активност и да дадем възможност за личностна реализация и развитие на младите хора. Самоуправлението дава възможност на учениците да изразят и защитят своята гражданска позиция по редица обществено значими проблеми. В много градове като Разград, Стара Загора, Габрово, Сливен, Свищов и др. градските ученически съвети и парламенти работят в тясно сътрудничество с общинските власти, като често дават конструктивни и оригинални предложения за решаване на сериозни проблеми на населеното място. За Стара Загора ежегодното избиране на млад кмет, който управлява града за един ден, се превърна в традиция. Примерът на градския ученически съвет в Стара Загора бе последван от Сливен и Габрово. Това е един успешен модел за формиране на отговорно поведение към проблемите на общността, за изява на лидерите, за ангажиране на подрастващите с обществено полезни дела. В София продължават ежегодните срещи Децата на София , в Смолян Децата на Родопите , в Разград Децата на Лудогорието и т. н., които се организират със съдействието на представители на местната власт и на тях се решават местни проблеми на младите хора.

Досега са създадени 16 градски ученически съвета в големите градове на страната. Интерес към тези структури вече проявяват и подрастващите от по-малките градове като Червен бряг, Трявна, Дряново. На 12.12.1998 г. под егидата на Център Отворено образование със седалище София бе създадена Национална асоциация по ученическо самоуправление, в която засега членуват 16 градски ученически съвета. Целта й е да улесни контактите между организациите, да инициира национални изяви, да установи международни контакти с подобни организации в други страни.

2. Създадохме обществени съвети за развитие на образованието в 15 града на сраната. Те представляват доброволни обединения на общественици, образователни дейци, бизнесмени, представители на неправителствени организации, на общинските власти, на регионалните поделения на държавната власт. Тези структури подпомагат местната власт в осъществяването на образователната политика. Провеждат се съвместни обучения на обществените съвети и представители на общината, търсят се алтернативи за решаване на местни проблеми на образованието, разработват се програми за образователно развитие.

В резултат от създаването и работата на обществените съвети за развитие на образованието Министерство на образованието и науката (МОН) разви идеята за общински училищни настоятелства. Това е добър пример как една идея на гражданското общество намира своята институционална реализация.

3. Център Отворено образование системно провежда обучения на общински служители с цел формиране на редица умения:

  • за посредничество и решаване на конфликти;

  • за планиране на собствената дейност;

  • за взаимодействие с неправителствените организации и др.

4. Център Отворено образование съвместно с общинските власти подпомага развитието на програми за гражданско образование и въвеждането им като свободноизбираема подготовка в училище. Центърът предлага програмите, а общината осигурява средствата за обучението. Такова обучение е осъществено в редица градове като: Плевен, Пазарджик, Русе, Хасково, Силистра, район Възраждане в София и др.

5. През последната година екипи от специалисти към Център Отворено образование подготвиха помагала, в които темата за общината неизменно присъства. Такива са помагалата за учителя по гражданско образование и по устойчиво развитие за начален, среден и горен курс, както и Граждански паспорт на младия българин , който в момента е под печат.

6. На последно място можем да посочим договора между Център Отворено образование и район Триадица относно осъществяването на програма за гражданско образование в района. Програмата предвижда развитие на система за гражданско образование на учениците от района, обучение на учители, осъществяване на извънучилищни форми на работа в областта на гражданското образование като:

  • Създаване на център за гражданско образование, за което районът е предоставил необходимите помещения;

  • Създаване на районен ученически съвет и изграждане на ефективна районна система за ученическо самоуправление;

  • създаване на младежки бизнес-център;

  • организиране на летни лагери по гражданско образование за децата от района и др.

Целта ни е да превърнем район Триадица в моделна община за гражданско образование, за което чакаме одобрението на МОН.

С посочените примери се опитахме да очертаем някои направления от дейността на Център Отворено образование . Убедени сме, че при сегашната липса на средства и непрекъснатите образователни промени прогрес в сферата на образованието ще бъде възможен само при сътрудничество между местните власти и гражданското общество, при активното включване на младите хора в тези процеси. Затова е необходимо да се даде широка гласност и обществена подкрепа на образователните програми.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]