Foundation for Local Government Reform
Етикет и протокол

Цел:

Курсът има теоретико-практическа насоченост.

Целите са:

 • систематизирано предоставяне на актуална информация за етикета и протокола; информиране за проявления му в устната и писмена комуникация, в електронната поща, общуването в мрежата; при официални срещи, конференции, юбилеи, преговори и др.;
 • формиране на умения за ефективно приложение в съвременни условия и при отчитане на промените и на съвременните практики, както и на особеностите и културните различия; на интеграционните процеси на България към ЕС и НАТО, мобилността на българските граждани; динамичната комуникация с представители на различни институции; при реализиране на проекти и др.

В резултат на курса участниците ще могат:

След приключване на курса участниците ще знаят нормите и правилата на протокола, съобразен със съвременните условия; ще знаят термините от области като речеви етикет, общуване в интернет; ще разпознават интеркултурни различия.

Участниците ще могат да прилагат ефективно и адекватно нормите и правилата на речевия етикет, на етикета в мрежата, да спазват правилата в комуникативни ситуации с различна степен на офиалност и формалност, да проявяват толерантност и гъвкавост, да имат релевантно поведение в ситуации на устна, писмена и електронна комуникация, да правят консултации при организиране на събития в общината като се покриват общоприетите норми, протоколните изисквания, отчитат се културните различия и специфичните особености на конкретната ситуация.

Методика на обучение:

В процеса на обучение се използват:

- мултимедийни презентации;

- видеозаписи с цел илюстриране и визуализиране на правилата, нормите, речевия етикет, интеркултурните различия.

С цел формиране на трайни умения и навици се провеждат:

- симулативни и ролеви игри за усвояване на нормите и правилата в различни комуникативни ситуации (посрещане и изпращане на представители на институции, на чуждестранни делегации, визити в чужди държави, юбилейни тържества, коктейли, служебни партита, конференции, водене на преговори).

Ротационният принцип, анализът на социалната роля и параметрите на комуникативната роля са част от подходите за постигане на самоусъвършенстване. Тренингите се провеждат в малки групи, за да могат да бъдат обхванати всички участници и за да има възможност да се проиграят различни комуникативни ситуации.


Продължителност: три дни (24 часа)

Дати на провеждане: от 27 до 29 април 2007 г.

Теми:

 1. Етикет и протокол. Дефиниции. Обем на понятията. Съвременни проявления. Бизнес етикет.
 2. Вербални особености. Речеви етикет. Норми в речевия етикет.
 3. Етикет при съставяне на писмена кореспонденция. Структурни и съдържателни особености на писмата. Промени под влияние съвременни практики.
 4. Етикет в мрежата. Норми за създаване на електронни писма. Тенденции и съвременни практики. Емотикони и съкращения. Електронен подпис. Етикетът при осъществяване на видеоконферентна връзка.
 5. Интеркултурни различия. Глобализация и общуване. Промени, хармонизация, унифициране на някои норми в етикета.
 6. Невербални особености. Значение на облеклото, аксесоарите, бижутата и др. при спазване на изискванията на протокола.
 7. Етикетът и протоколът при водене на преговори.
 8. Взаимното възприемане и влиняие между хората в процеса на общуване. Управление на първото впечатление. Ефекти на субективност. Индивидуални различия. Убеждаващата комуникация – механизми на преработване на информацията и за оказване на влияние. Използване на точните думи в подходящия момент.
 9. Етикетът при подписване на договори, споразумения и др
 10. Етикетът и протоколът при официални срещи. Позиции, местоположение, разстояния, жестове, мимики, организация и др. Невербална комуникация. Ефективно използване на възможностите на езика на тялото. Отворена и затворена позиция на тялото; позитивно излъчване; паразитни жестове и др.
 11. Етикетът и протоколът при посещения на чужди делегация и гостувания в чужбина. Ролята на подаръците. Умението да говорим за себе си – себепредставянето и себизразяването като част от комуникационния процес и публичния имидж. Аз като професионалист – силни и слаби страни.

12 . Етикетът и протоколът по време на коктейли, партита, тържества, юбилеи, чествания и др. Етикет и кетъринг.

13. Етикетът при водене на дебати, дискусии, полемика. Недопускане на конфликти и конфронтация. Неутрализиране на негативни реакции, бележки, атаки и др.

14. Етикетът при самопредставяне, стартиране на комуникацията и при финализиране на контактите. Етикетът при изготвяне на визитките и при използването им при различни комуникативни ситуации.

15.Етикетът при предоставяне на корпоративни материали и при презентации.

16.Етикетът при посрещане и изпращане на делегации. Организиране на посещения на забележителности.

Лектор:

д-р Иванка Мавродиева


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]